news

ทุน Takeda Young Entrepreneurship Award 2017 สำหรับผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่

26 พฤษภาคม 2017


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
Screen Shot 2017-05-26 at 12

การประกวดรางวัล Takeda เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือเทคโนโลยี โดยมูลนิธิ Takeda มีภารกิจและความเชื่อที่ว่ากิจกรรมการสร้างการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีและปัญหาสังคมนันทำให้เกิดผลิตผลและการบริการที่ทำให้คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของคนทั้งโลกดีขึ้น

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และภาคส่วนองค์กร
 • ทำโครงการที่มีความสร้างสรรค์ และสามารถสร้างผลกระทบในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้คน ในเชิงประจักษ์
 • ใบสมัครขอทุน 1,000 คำ หรือน้อยกว่านั้นรวมภาพประกอบ (ภายใน 3 หน้ากระดาษ A4) ประกอบด้วยที่มาของประเด็นปัญหาที่แก้ไข และไอเดียการแก้ไขปัญหา
 • ใบรายงานสนับสนุน 300 คำ หรือน้อยน้อยกว่านั้น เขียนโดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการของผู้ขอรับทุน
 • สามารถเสนอรายชื่อตนเอง หรือยื่นเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนี้

กำหนดการรับสมัคร

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ทุนสนับสนุน

 • Best Entrepreneur Award มี 1 รางวัล
  • ผู้ชนะจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ แผ่นประกาศเกียรติคุณ และเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1,000,000 เยนญี่ปุ่น หรือประมาณ 300,000 บาท
 • Entrepreneur Award มี 5 รางวัล
  • ผู้ชนะจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ แผ่นประกาศเกียรติคุณ และเงินทุนสนับสนุน จำนวน 200,000 เยนญี่ปุ่น หรือประมาณ 60,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม Takeda Young Entrepreneurship Award 2017

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below