news

รางวัล World Tourism for Tomorrow 2018 เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

18 ตุลาคม 2017


, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Screen Shot 2017-10-18 at 10

การประกวดรางวัล Tourism for Tomorrow Awards โดย World Travel & Tourism Council (WTTC) หนึ่งในรางวัลแห่งเกียรติคุณสูงสุดในภาคการท่องเที่ยว ที่ต้องการจะให้การยกย่องและสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน รับการเสนอรายชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล Tourism for Tomorrow Awards 2018
ขอบข่ายการทำงานของปีนี้ได้แก่ ชุมชน (Community) จุดหมายปลายทาง (Destination) สิ่งแวดล้อม (Environment) นวัตกรรม (Innovation) และผู้คน (People)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ทำงานภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวกับด้านชุมชน (Community) จุดหมายปลายทาง (Destination) สิ่งแวดล้อม (Environment) นวัตกรรม (Innovation) และผู้คน (People)
  • บริษัท/องค์กรผู้สมัครจะต้องดำเนินงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีบริบูรณ์ และอย่างน้อย 1 ปีบริบูรณ์ สำหรับโครงการการท่องเที่ยวในขอบข่ายความยั่งยืน โดยไม่จำกัดระยะเวลาการทำงานสูงสุด
  • จำกัดการสมัคร 1 ครั้งต่อ 1 บริษัท/องค์กร ในหนึ่งปี
  • จำกัดขอบข่ายการทำงาน 1 หัวข้อต่อ 1 บริษัท/องค์กร เท่านั้น
  • มีจดหมายรับรอง 2 ใบ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางอ้อม กับโครงการหรือบริษัท
  • สามารถเข้าร่วมงาน 2018 Tourism for Tomorrow Awards ณ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในวันที่ 18-19 เมษายน 2561 

รางวัลที่จะได้รับ

  • WTTC สนับสนุนดูแลค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศของแต่หัวข้อ ในการเข้าร่วม รวมทั้งอาหารและที่พัก งาน 2018 Tourism for Tomorrow Awards ณ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในวันที่ 18-19 เมษายน 2561 ตลอดโครงการ

กำหนดการรับมัคร

  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม RULES AND GUIDELINES​

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below