news

โครงการ Talent for Governance สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

27 ตุลาคม 2017


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , ,
The-Hague-Academy-Talent-for-Governance-Programme-2016

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (civil servants) หลายมุมโลกทำงานอด้วยความยากลำบาก ชุมชนที่พวกเขาสังกัดอยู่มักจะมีลักษณะยากจน ไม่มีการบริการพื้นฐาน มีอัตราการว่างงานสูง และมีปัญหาสิ่งแวดล้อม และมากกว่านั้น องค์กรที่สังกัดก็ยังขาดทุนและพนักงานที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นข้าราชการเพื่อบริการคุณภาพและการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น

Talent for Governance สนับสนุนนักพัฒนาชุมชนโดยมอบโอกาสในการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้พวกเขาพัฒนาทักษะและรู้จักจุดมุ่งหมายของตนเอง
ทุนการศึกษา Talent for Governance สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในระดับท้องถิ่น ผู้ต้องการจะเพิ่มความรู้เชิงปฎิบัติในด้านต่างๆ เช่น การจัดการของเสียหรือน้ำ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การบริการเทศบาลที่เข้าถึงประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนและระบบตรวจสอบ การกระจายอำนาจทางการเงินและภาษีท้องถิ่น ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและการรับมือ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและการต่อต้านคอรัปชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากประเทศกำลังพัฒนา (ไม่รวม NGO หรือองค์กรเอกชน)
 • มีแรงบันดาลใจ และไอเดียในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรและสร้างการให้บริการแก่ชุมชนที่ดีขึ้น
 • จำกัดอายุสูงสุด 37 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในราชการส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ปี และมีหลักฐานความตั้งใจที่จะทำงานในองค์กรต่ออีกอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษ (ดำเนินด้วยภาษาอังกฤษตลอดทั้งโครงการ)
 • มีความสามารถในการเขียนและตอบโต้ไอเดียของตนเอง
 • สามารถระบุปัญหาและอธิบายโครงการของตนตามความเป็นจริงได้ (ใช้ในการเขียน Back Home Action Plan) ระหว่างโครงการ
 • มีจดหมายสนับสนุนจากผู้จ้างในการเข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุนในการดำเนินตามแผนเมื่อจบโครงการ

การสนับสนุน

 • การอบรมการที่สถาบัน The Hague Academy for Local Governance ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์
 • การฝึกงานของในนครบาลเนเธอร์แลนด์ ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
 • โอกาสพบปะเพื่อนร่วมสายอาชีพจากทั่วโลก และโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ
 • โอกาสพัฒนาทักษะและรู้จักจุดมุ่งหมายของตนเอง
 • การตั้งต้นพัฒนา Back Home Action Plan
 • โครงการ Talent for Governance จัดทำโปรแกรมในหัวข้อต่างๆ แตกต่างกันโดยสถานที่และช่วงเวลา โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  • การมีส่วนร่วมของประชาชนและระบบตรวจสอบ (Citizen Participation & Accountability)
  • ความเป็นผู้นำสตรี (Female Leadership)
  • ความเป็นผู้นำและการจัดการเทศบาล (Leadership & Municipal Management)
  • การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Development)
  • การบริการเทศบาลที่เข้าถึงประชาชน และ (Local Service Delivery & Millennium Development Goals) 
  • การกระจายอำนาจทางการเงินและกองคลังท้องถิ่น (Fiscal Decentralisation & Local Finance)
  • ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและการรับมือ (Climate Change & Resilient Cities)​

หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Talent for Governance Programme


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ