news

Young ASEAN Leaders Policy Initiative เปิดผู้สมัครจากประเทศไทย

28 พฤศจิกายน 2017


, , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
APply Now

Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI) คือการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติที่ส่งเสริมเยาวชนตัวแทนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ในงานวิจัยที่มีศักยภาพในการผลักดันและกำหนดนโยบายด้านสังคมและการเมืองในประเทศนั้นๆ ท่ามกลางควมท้าทายต่างๆ ที่สมาคมอาเซียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับประเด็นปัญหาสังคมระดับภูมิภาค 4 หัวข้อดังนี้

  • การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว (Protecting Migrant Workers)
  • การส่งเสริมสิทธิและอำนาจในผู้หญิง (Empowering Women)
  • การจัดการแก้ไขปัญหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Tackling Disruptive Technology)
  • การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ (Promoting Responsible Tourism)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เยาวชนจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ไม่จำกัดแค่ในประเทศาเซียน
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุต่ำกว่า 25 ปี

ทุนสนับสนุน

  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน YALPI วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ค่าเดินทางไป-กลับจากสนามบิน ค่าเดินทางในประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ในระหว่างการจัดประชุมเชิงวิชาการ YALPI โดยไม่รวมค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง ค่าวีซ่า (หากมี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโครงการ

กำหนดการรับสมัคร

  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI)​ 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below