news

​จำนวนเงินเฉลี่ยนของเหล่าผู้ประกอบการสังคมเรื่มต้นทำธุรกิจ ( Infographic )

29 กันยายน 2014


9f8789bcbd974eadb1b4426cf8fb7324

จากผลสำรวจ 500 บริษัทขนาดเล็กในต่างประเทศของ intuit กล่าวว่า ผู้ประกอบการสังคมส่วนใหญ่ตั้งราคาในการสร้างธุรกิจไว้ที่ประมาณ $10,000 หรือน้อยกว่านั้น และหนึ่งในสามของธุรกิจเหล่านี้ต้องพึ่งพาเงินของตนเองในการเริ่มต้นธุรกิจ ในระหว่างที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาบริหารการเงินได้ดี

ถ้าคุณไม่อยากผิดพลาดเหมือนกับบริษัทเหล่านั้น ลองศึกษา inforgraphic ของ Column Five และ Intuit ให้เข้าใจถึงวิธีการเริ่มต้นธุรกิจและการบริหารเงิน ของบริษัทขนาดเล็กในประเทศอเมริกาดูสิ 

แปลจากเว็บ inc.com

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below