news

โครงการ Asia Pacific Leadership 2018-2019

14 กุมภาพันธ์ 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
APply Now (1)

Asia Pacific Leadership Program (APLP) คือโครงการขึ้นชื่อของ East-West Center และเป็นศูนย์พัฒนาผู้นำด้านการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยใช้ทักษะความเป็นผู้นำ โครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาสังคม มีทัศนคติที่กว้างขวาง รอบรู้เรื่องสังคมและปัญหาในเอเชียแปซิฟิก และสามารถใช้ความเป็นผู้นำส่งเสริมการร่วมมือระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ และสถาบัน
โครงการมีระยะเวลา 8 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

 1. สิงหาคม ถึง ธันวาคม – ผู้รับทุนต้องฝึกอบรมในหลักสูตร intensive ในหัวข้อการทำความเข้าเทรนของภูมิภาค การพัฒนาความเป็นผู้นำ และการพัฒนาแบบมืออาชีพ ร่วมกับผู้เรียนจากต่างวัฒนธรรม และพักที่ East-West Center มหาวิทยาลัยฮาวาย เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2. มกราคม ถึงพฤษภาคม – ผู้รับทุนจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งให้ครบทุกชิ้นโดยใช้แพลตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหรือทำงานประจำไปด้วยได้ โดยเวลาที่จะใช้ทำงาน (อัพเดทโครงการประจำเดือน การทำโครงการ และการเตรียมนำเสนอ) เฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยโครงการจะให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายทางอาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและมหาวิทยาลัยฮาวาย (University of Hawai’i)
 • มีผลงานที่บ่งบอกถึงศักยภาพความเป็นผู้นำของตน
 • ไม่จำกัดอายุ สัญชาติ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 5 ปี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสันติภาพและความรุ่งเรืองในทวีปเอเชียแปซิฟิก
 • มี LETTERS OF REFERENCE

กำหนดการรับสมัคร

ปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2561
ทุนสนับสนุน

 • โครงการการพัฒนาความเป็นผู้นำ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤษภาคม เป็นเวลา 8 เดือน
  • การอบรมที่ East-West Center, Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2561
  • การอบรมออนไลน์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม 2018 – 2019 ASIA PACIFIC LEADERSHIP PROGRAM FELLOWSHIP 


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below