news

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์เปิดรับอาสาสมัครนักพัฒนาการเกษตรและการชลประทานในแอฟริกา

7 มีนาคม 2018


, , ,
APply Now (1)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครอาสาสมัครนักพัฒนาการเกษตรและการชลประทาน (Agricultural Development) 10 ตำแหน่ง ไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกับประเทศในแอฟริกาประเทศละ 2 ตำแหน่ง แบ่งออกเป็น 

 1. ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก 2 ตำแหน่ง
 2. ณ ราชอาณาจักรเลโซโท 2 ตำแหน่ง
 3. ณ สาธารณรัฐเบนิน 2 ตำแหน่ง
 4. ณ สาธารณรัฐเซเนกัล 2 ตำแหน่ง
 5. ณ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • มีอายุระหว่าง 21-35 ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปวส. ขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธาชลประทาน การเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และด้านประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในแอฟริการับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เหมาะสมที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ
 • มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในหน้าที่อาสาสมัคร
 • หากมีประสอบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

โอกาสที่จะได้รับ

 • การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ระยะเวลา 3 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายที่อาสาจะได้รับ (สำหรับอาสาสมัครปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป)
  • ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
  • ค่าเช่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท
  • ค่าพาหนะเดินทางในประเทศที่ไปปฏิบัติงาน กรณีที่ประเทศนั้นไม่จ่ายค่าพาหนะให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายได้ เดือนละ 2,500 บาท​
  • ค่าประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ (เท่าที่จ่ายจริงวงเงินประกันคนละ 500,000 บาท)
  • ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางเหมาจ่าย 12,000 บาท (รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ค่ากระเป๋าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตรวจร่างกายสำหรับการทำประกันชีวิต ค่าฉีดวัคซีน ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ และอื่นๆ)
  • ค่าขนย้ายของใช้ส่วนตัว รวม 2 เที่ยว (ไป-กลับ)
   • ไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อเที่ยว (สำหรับอาสาสมัครปฏิบัติงานระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป)
   • ไม่เกิน 40 กิโลกรัมต่อเที่ยว (สำหรับอาสาสมัครปฏิบัติงานระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน) 
  • ค่าจัดทำรายงาน ค่าถ่ายเอกสาร เหมาจ่าย 1 ครั้ง 3,000 บาทต่อคน
  • ค่าติดต่อสื่อสาร (ค่า internet ค่าโทรศัพท์) เหมาจ่าย จำนวน 2,000 บาทต่อเดือน

กำหนดการรับสมัคร

 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2561

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below