news

โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา YSEALI 2018 หัวข้อ Women’s Empowerment

13 มีนาคม 2018


,
,
cropped-blog-header

YSEALI Professional Fellowship Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาสากล ปีนี้โครงการมองหาและจะให้ทุนผู้นำที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม และต้องการจะพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะของตน โดยเน้นไปที่ประเด็นการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้หญิง
คุณสมบัติผู้รับทุน

 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • เป็นนักเรียน ผู้ที่ทำงานแล้วอยู่ในภาคสังคม หรือภาคส่วนอื่น
 • มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดี สามารถสื่อสาร ทำงาน และใช้ขณะลงพื้นที่ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Civic Engagement และ Women Empowerment ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมาก่อน

กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2561

ทุนสนับสนุน

 • เรียนรู้ พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 • ทุนแลกเปลี่ยน 100% ที่ Mansfield Center of the University of Montana ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม ถึง 10 พฤษจิกายน 2561 (รวมค่าเดินทาง ที่พัก วีซ่า ประกันสุขภาพ ตลอดทั้งโครงการ)
 • โอกาสฝึกงานในองค์การที่ทำงานด้านการเสริมพลังอำนาจผู้หญิง
  • Home Resource – NGO ที่รีไซเคิลวัสดุก่อสร้าง และสร้างอาชีพให้กับผู้หญิง
  • Prospera Business Network – องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อผู้หญิง
 • เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย YSEALI และ PFP ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรมากมาย รวมทั้งเครือข่ายนานาชาติซึ่งเติมไปด้วยผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ต้องการจะพัฒนาโลกใบนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม Professional Fellows Program


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below