news

การแข่งขันชิงทุน Road Safety Grants Programme เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

29 พฤษภาคม 2018


,
Sunset chaser

ในปี 2010 มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก Bloomberg (Bloomberg Initiative for Global Road Safety: BIGRS) เพื่อลดจำนวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยต้องการมอบทุนให้เปล่าแก่โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนที่ชนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนามาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายด้านความปลอดภัยทางท้องถนนและการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สำคัญ เช่น การขับขี่ด้วยความเร็วสูงการขับขี่ขณะมึนเมา การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถ หรือการไม่สวมหมวกนิรภัย​
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นองค์กรภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศและเมืองที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ไทย) มุมไบ (อินเดีย) โฟร์ตาเลซา (แทนซาเนีย) และเซี่ยงไฮ้ (จีน)
  • องค์กรภาครัฐที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนและ/หรือการดำเนินการนโยบายตรวจจราจรและหน่วยงานทางทหารไม่มีสิทธ์ิสมัคร
  • เป็นองคก์รที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงองค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา ที่มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปนโยบายและ/หรือการดำเนินการ
  • หรือเป็นผู้สมัครนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศที่ยื่นเสนอโครงการ ที่สามารถทำสัญญารับทุนจากต่างประเทศ และรับข้อผูกพันทางกฎหมายและทางการเงินได้
  • ผู้สมัครไม่สามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธปืน สื่อลามกอนาจาร หรือยาสูบได้
  • หากคุณเป็นองค์กรที่ได้รับทุนให้เปล่าอยู่แล้วในปัจจุบัน โปรดหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแนวความคิดโครงการกับที่ปรึกษาด้านเทคนิคของคุณ
  • บุคคลธรรมดาไม่สามารถขอรับทุนได้
 • โครงการที่ขอรับทุนจะต้องเน้นการปฏิรูปนโยบายหรือการดำเนินนโยบายที่จะนำไปสู่การลดจำนวนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนอย่างมีนัยสำคัญ 
 • โครงการทุนให้เปล่าด้านความปลอดภัยทางถนนน้ีสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการผ่านและการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุม (กฎหมายระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) เพื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  • ความเร็ว: กฎหมายจำกัดความเร็วที่มีขีดจำกัดความเร็วในเขตเมืองสูงสุดที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง และอำนาจของผู้มีอำนาจในท้องถิ่นในการลดขีดจำกัดความเร็วให้มีระดับความเร็วที่ปลอดภัยในท้องถิ่น
  • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่: กฎหมายระดับชาติว่าด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับขี่ที่อิงตามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ที่ 0.05 กรัม/เดซิลิตรหรือตำ่กว่านั้นสำหรับประชาชนทั่วไป และ BAC ที่ 0.02 กรัม/เดซิลิตรหรือต่ำกว่านั้น สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่
  • หมวกนิรภัย: กฎหมายหมวกนิรภัยที่ใช้บังคับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนบนถนนทุกสายและเครื่องยนต์ทุกประเภท และกำหนดให้ต้องสวมหมวกนิรภัย และอ้างอิงถึงมาตรฐานหมวกนิรภัยจำเพาะ
  • เข็มขัดนิรภัย: กฎหมายเข็มขัดนิรภัยที่ใช้บังคับผู้โดยสารยานพานะส่วนบุคคลทุกคนที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลัง 
  • เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก: เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็กที่อิงตามอายุน้ำหนัก หรือส่วนสูง และการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ว่าด้วยการจำกัดอายุและส่วนสูงของเด็กที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหน้า

โอกาสที่จะได้รับ

 • การสนับสนุนทุนให้เปล่าสำหรับโครงการระยะสั้น 1 หรือ 2 ปี จำนวนสูงสุด 120,000 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 3,881,000 บาท

รับสมัครวันนี้ถึง 19 มิถุนายน 2561 
สมัครได้ที่ The Road Safety Grants Programme


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below