news

ร่วมเสนอรายชื่อชิงรางวัล 2018 World of Difference Awards

7 มิถุนายน 2018


, , , , , , , , , , , , , , ,
, , ,
Sunset chaser

TIAW World of Difference 100 Award ต้องการสนับสนุนและให้การยอมรับผู้ที่ได้ทำงานเพื่อส่งเสริมพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นงานในระดับท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนาหรือจะเป็นธุรกิจระดับโลก ไม่ว่าผู้ได้รับการเสนอรายชื่อจะเป็นที่รู้จักในแวดวงหรือเป็น unsung hero มาร่วมกันเสนอรายชื่อและเรื่องราวการทำงานของพวกเขาได้

ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงสร้างพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็นประเภทตามลักษณะ ดังนี้

 • ประเภทรายบุคคล หญิง
  • Community ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงในชุมชนท้องถิ่น
  • Corporate ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านกิจการโดยให้การช่วยเหลือผู้หญิงในองค์กร และ/หรือ นอกภาคธุรกิจ 
  • Education ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านการศึกษา การทำโครงการ หรือ personal action
  • Entrepreneurship ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
  • Non-Profit/NGO ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านการพัฒนาองค์กรไม่แสวงหากำไร หรือ NGO
  • Public Service/ Goverment ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ/ข้าราชการ
  • Young Women Leaders ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 25 ปี ที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านโครงการวิชาการ งานชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และ personal action
 • ประเภทรายบุคคล ชาย
  • ช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
  • ให้การสนับสนุนองค์กรหรือโครงการที่ส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิง
  • ได้บรรลุผลสำเร็จในโลกธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงโดยตรง
 • ประเภทองค์กรธุรกิจ (ไม่รวมองค์กรไม่แสวงหากำไร และ NGO)
  • ช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงผ่านโครงการริเริ่ม นโยบาย (การจัดหา การจัดจ้าง เทรนนิ่ง) หรือผ่านโครงการ CSR
 • อื่นๆ
  • ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจในผู้หญิงผ่านกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ด้านบน

โอกาสที่ผู้ชนะรางวัลจะได้รับ

 • โอกาสเข้างานประกาศรางวัล World of Difference Awards ในปี 2562 สร้างเครือข่ายกับผู้นำท่านอื่น
 • โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ 

ปิดรับการเสนอรายชื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
เสนอรายชื่อได้ที่ World of Difference Awards Nomination Form 


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ