news

ทุน Human Rights 2019 สำหรับโครงการด้านสิทธิมนุษยชน

25 ธันวาคม 2018


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
E407B849-3516-4B05-AFD2-45E0D952FEDA

สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เปิดรับการขอรับทุน สำหรับโครงการด้านสิทธิมนุษยชน จากความตั้งใจที่จะเสริมอำนาจและบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม  
คุณสมบัติองค์กรผู้ขอรับทุน

 

 • เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย และพยายามเสริมความเข้มแข็งแก่ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านกฎหมาย และสิทธิสิ่งแวดล้อม
 • เป็นองค์กรไม่แสดงหากำไร ที่เป็นอิสระในระดับประเทศและนานาชาติ และมีสภาพนิติบุคคล
 • ทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้
  • ปกป้อง และส่งเสริมนักสิทธิมนุษยชน
  • สิทธิและความเสมอภาคในผู้หญิง
   • การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมือง และการเสริมอำนาจ
  • เสรีภาพการแสดงออก
   • การสนับสนุน การปกป้องสิทธิ และสื่ออิสระและเป็นกลาง
  • เสรีภาพในอินเตอร์เน็ต
   • ความเคารพบนโลกออกไลน์ และ/หรือพัฒนาเสรีภาพบนโลกออนไลน์ และความปลอดภัยของนักสิทธิมนุษย์ชน
 • กิจกรรมที่เสนอในโครงการจะต้องทำเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมภาคประชาสังคมในประเทศไทย (หรือในประเทษกัมพูชา และลาว)
 • กิจกรรมที่เสนอในโครงการจะต้องทำเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น
 • ไม่นำทุนที่ได้ไปใช้เพื่อสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านระบบส่งมอบ

การสนับสนุนที่จะได้รับ

 • เงินทุนจำนวน 25,000 ยูโร หรือประมาณ 927,000 บาท

หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2562
สมัครขอรับทุนได้ที่ Embassy of Netherlands Call for Proposals: Human Rights Fund 2019 in Thailand


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below