news

Submit Your Ideas and Projects for Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

26 มีนาคม 2019


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Submit Your Ideas and Projects for Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

ยูเนสโก (UNESCO) ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมส่งไอเดียและโปรเจกต์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน The Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

เกี่ยวกับข่าว
ยูเนสโกเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมส่งไอเดียและโปรเจกต์เข้าประกวดในโครงการ The Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Global Action Programme (GAP) ของยูเนสโก ในหัวข้อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับโลกที่ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างโลกอย่างยั่งยืน

เวทีนี้ต้องการผลักดันเยาวชนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 35 ปี ทั่วโลกเข้ามาร่วมกันสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้น ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งไอเดียและโปรเจกต์ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางสังคม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าจาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 15 – 35 ปี
 • ส่งไอเดียเชิงนวัตกรรมซึ่งสามารถเป็นกิจการที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
 • เป็นองค์กรที่มาจากภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือโปรเจกต์ที่ยังไม่เป็นทางการ
 • สามารถส่งไอเดียเข้าประกวดแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ

รางวัลที่จะได้รับ

 • รางวัลจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ลำดับ (Grand Prize, 2nd Prize, 3rd Prize) และรางวัลขวัญใจประชาชน (People’s Choice Prize) ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้
  • หมวดไอเดียยอดเยี่ยม: ไอเดียที่มีความเป็นนวัตกรรมและสามารถวางแผนเพื่อนำไปดำเนินงานให้เกิดขึ้นจริงได้ (อาจเกิดจากคนในทีม หรือบุคคลอื่นนำไปใช้)
  • หมวดโปรเจกต์ยอดเยี่ยม: กิจการที่กำลังดำเนินการและมีผลลัพธ์ทางสังคมที่ชัดเจน
 • ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง (Grand Prize) และรางวัลขวัญใจประชาชน (People’s Choice Prize) จะได้รับเหรียญทองและประกาศนียบัตร
 • ผู้ชนะรางวัลที่สอง (2nd Prize) จะได้รับเหรียญเงิน และประกาศนียบัตร
 • ผู้ชนะรางวัลที่สาม (3rd Prize) จะได้รับเหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร
 • ผู้เข้าผ่านเข้ารอบที่เหลือทั้งหมดจะได้รับเหรียญรางวัลชมเชย
 • รางวัล Entrepreneurship Campus สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 3 คน ทั้งสามจะได้รับเหรียญรางวัลจาก Entrepreneurship Campus  
 • ผลผู้ชนะรางวัลที่ 1 – 3 และ รางวัล Entrepreneurship Campus จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ในงาน Entrepreneurship Summit ที่เมืองเบอร์ลิน ในเดือนตุลาคม 2562

สมัครเข้าร่วมและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

หมดเขตรับสมัคร วันที่  31 กรกฎาคม 2562


เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ