news

City & Community Innovation Challenge 2019

27 มีนาคม 2019


, , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019)

เกี่ยวกับข่าว
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019) เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้

1. นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Innovation for Disaster Risk Management)

• การป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงภัยพิบัติ
• การเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญภัยพิบัติ
• การรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์
• การบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
• การฟื้นฟู (การซ่อมสร้าง หรือการฟื้นคืนวิถีชีวิต)

2. นวัตกรรมบริการสาธารณะ (Public Service Innovation)

• การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
• การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
• ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
• การเข้าถึงบริการสาธารณะ
• การแก้ปัญหาต่างๆในเมืองและชุมชน
• การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (Enhancing Livelihoods of Vulnerable Groups)
 
• การลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม
• การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
• ความเท่าเทียมทางเพศ
• นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ
• ความเท่าเทียมด้านการศึกษา
• การจัดการระบบสุขภาพ
• นวัตกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม

  • องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

  • มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนที่จะได้รับ

  • เงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ โครงการละไม่เกิน 1,500,000 บาท

วิธีการสมัคร

  • ดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ http://www.nia.or.th/CITY

  • กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สำนักงานฯ ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ [email protected]

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ City & Community Innovation Challenge 2019

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2562

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below