news

2019 Wenhui Award สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

10 มิถุนายน 2019


, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wenhui Award 2019 for educational innovation

ที่มาที่ไป

UNESCO กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมชิงรางวัล Wenhui Award ที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเข้าถึงและคุณภาพทางการศึกษาและการฝึกอบรม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ด้วยโจทย์ที่ท้าทายด้านการศึกษาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายในปี 2030  (SDG 4-Education 2030 Agenda) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพันธกิจ ทั้งในระดับบุคคลากรหรือสถาบันการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างนวัตกรรมและให้ความรู้กับผู้คนได้อย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายในโลกปัจจุบัน คือการสามารถนำเอาสหวิชาความรู้หรือศาสตร์จากหลายๆ ด้านมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสร้างสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่การศึกษารูปแบบเดิมที่ทั้งอาจารย์และนักเรียนเพียงเรียนรู้กันอยู่ในห้องนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกต่อไป การออกไปสัมผัสโลกจริงและทำความเข้าใจสังคม จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น การทำงานร่วมกันทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษาและผลักดันผู้สร้างนวัตกรรม ที่จะช่วยระบุปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น The UNESCO Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID) และ the National Commission of the People’s Republic of China for UNESCO จึงได้ก่อตั้ง Wenhui (文晖) Award เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาขึ้นในปี 2010

Wenhui Award เป็นการรวบรวม 2 องค์ประกอบสำคัญทางนวัตกรรมการศึกษา Wen (文) หมายถึง ด้านต่างๆของอารยธรรมและวัฒนธรรม รวมถึงสติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม และรวบรวมความปรารถนาในการเรียนรู้และค้นหาความรู้ Hui (晖) เป็นสัญลักษณ์ของพลังสร้างสรรค์และแสงสว่างของการศึกษาที่ทำให้อารยธรรมและวัฒนธรรมนั้นงอกงาม เมื่อรวมเข้าด้วย Wenhui Award เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของการศึกษาในการสนับสนุนการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้คนและวัฒนธรรมนั้นๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่และเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมายของรางวัล เพื่อ:

 • สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง​ มหาวิทยาลัย-โรงเรียน ในการพัฒนาเพิ่มพูนคุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • ให้ความสำคัญกับความร่วมมือจากบุคลากรและองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง มหาวิทยาลัยและโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์

ธีมของปี 2019

ธีมในการมอบรางวัลปีนี้ จะเน้นการสนับสนุน “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาการศึกษา ปี 2030 (the Education 2030 Agenda)” โดยจะมอบให้กับโครงการที่ประสบความสำเร็จหรือโดดเด่นในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิต การทำงาน และการเป็นพลเมืองของสังคม

รางวัลที่จะได้รับ

คณะกรรมการทางการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ จะคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กร ที่มาจากประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก จำนวน 2 รางวัล โดยผู้ชนะจะได้รับ Certificate of Excellence และเงินรางวัล US$ 20,000 หรือประมาณ 620,000 บาท นอกจากนี้ อาจจะมี Certificates of Merit มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นรองลงมา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลหรือองค์กรจากประเทศสมาชิก UNESCO ในแถบเอเชียแปซิฟิก ที่มีการออกแบบและประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรครูที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะต่างๆ

 • เพื่อผ่านเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้อง:

  • อธิบายความสามารถในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวกของความร่วมมือที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นหรือพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนหลักการของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

  • แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือนั้นยังคงดำเนินอยู่และมีความเกี่ยวข้องกับวาระการพัฒนาการศึกษา ปี 2030  (the Education 2030 Agenda.)

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Wenhui Award 2019

หมดเขตรับสมัคร

31 กรกฎาคม 2562


ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ