Coach for Changemakers Workshop

23 มกราคม 2562

SOC ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดอบรมทักษะการเป็นโค้ชและใช้เครื่องมือพัฒนาไอเดีย เพื่อสนับสนุนการคนรุ่นใหม่ในการทำโครงการและกิจการเพื่อสังคม วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. QiSS Residence 

ที่มาที่ไป

คนรุ่นใหม่กว่า 90% อยากมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม แต่ 70% ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขาดความรู้เครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจปัญหา พัฒนาไอเดีย ไปจนถึงการเข้าถึงเครือข่ายและเงินทุนสนับสนุน ในขณะที่ปัจจุบันรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนันสนุนทักษะและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และท่ามกลางปัญหาสังคมหลากหลายที่ซับซ้อน รุนแรง

จากประสบการณ์​ School of Changemakers ในการสนับสนุนการการริเร่ิมโครงการและกิจการเพื่อสังคมพบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเร่ิมและลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมคือโค้ช หรือที่ปรึกษา  ไม่ว่าจะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ หรือเพื่อการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยในการลดช่องว่างเหล่านี้ จึงจัดโครงการอบรมโค้ชให้กับผู้สนใจมาอย่างต่อเนื่อง 

โครงการนี้เหมาะกับใคร

1. ผู้ที่สนใจหรือกำลังทำงานสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม  เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย องค์กรที่ทำงานภาคสังคม
2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่อยากฝึกทักษะการโค้ชและเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ นักสร้างการเปลี่ยนแปลง นำไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนริเร่ิมทำแก้ไขปัญหาสังคม 
3.ผู้ที่ริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่อยากเรียนรู้ทักษะการโค้ชและพัฒนาไอเดียไปพร้อมกัน

กำหนดการ
16 กุมภาพันธ์ 2562

9.30-10.00 ลงทะเบียน
10.00-10.30 Introduction and setting expectation 
10.30–12.00 Coaching Foundation 

 • Role of Coach
 • Coach/Consult/Counselor and Trainer

12-13.00 Lunch
13-17.00 Coaching Tool 

 • Active Listening
 • Powerful questioning 
 • GROW Model

17 กุมภาพันธ์ 2562
10.00-11.00 Changemaker Characters and stories

 • Supporting Changemaker 101

11-12.00 CM Toolkit1: Idea Development Tool 

 • Dream it Do it 
 • Problem Situation

12-13.00 Lunch
13-17.00 CM Toolkit1: Idea Development Tool (Cont.)

 • Problem Research Planning & Interview Stakeholders
 • Iceberg model and problem insight
 • Generate ideas with Crazy 8’s
 • Theory of Change
 • Prototype Storyboard and Idea validation

เงื่อนไขการเข้าร่วม

 • สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสองวัน
 • กรอกสมัครที่ http://bit.ly/C4CM2019 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมตามคุณสมบัติที่เปิดรับ ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 40 คน โดยจะส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  ทั้งนี้ทางโครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าที่พักของผู้เข้าร่วม
 • ทางโครงการขออนุญาตผู้เข้าร่วมอบรมติดตามผลการนำเครื่องมือโค้ชและ Changemaker Toolkits ไปใช้
หมายเหตุ การอบรม Coach for Change (C4C) นี้ จัดพร้อมกับการอบรม Intrapreneur for Change (I4C) โดยกระบวนวันแรกจะอบรมรวมกันในเรื่องทักษะการโค้ชและวันที่สองจะแยกกลุ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือ โดย C4C จะเรียนรู้เรื่องเครื่องมือการพัฒนาไอเดีย และ I4C จะเรียนรู้เครื่องมือการสนับสนุนองค์กรภาคสังคมในการขยายผลหรือสร้างความยั่งยืนในการทำงาน 

ข้อมูลเพิ่มเติม: 

www.schoolofchangemakers.com

gade@schoolofchangemakers.com