Intrapreneur for Change Workshop

23 มกราคม 2562

SOC ร่วมกับ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมทักษะและการใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทำงานองค์กรภาคสังคม วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. QiSS Residence 

ที่มาที่ไป

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรที่ทำงานภาคสังคม องค์กรภาคประชาสังคมนั้นเผชิญกับความท้าทายต่างๆ  บางองค์กรพยายามปรับตัวกับทั้งปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อนและรุนแรง ในขณะที่รูปแบบการลงทุนทางสังคมกำลังปรับจากทุนให้เปล่า (grant) ไปสู่รูปแบบการลงทุน และคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานภาคสังคมนั้น สนใจการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมมากกว่าสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กรภาคสังคมที่ทำงานมานาน   ในการปรับตัวหรือเปลี่ยนผ่านนั้น โดยทั่วไปใช้เวลา 2-3 ปี     Intrapreneur for change มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและทดลองโมเดลทางเลือกใหม่ๆ ผ่านการสร้าง platform และเครื่องมือให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง intrapreneur กับผู้นำองค์กรภาคสังคม เพื่อสร้าง quick win หรือทดลองไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืน โดยยึดแนวคิดการประกอบการสังคม (social entrepreneurship) และการสร้างนวัตกรรมสังคม (social innovation) 

โครงการนี้เหมาะกับใคร

1. เป็นผู้นำองค์กรภาคสังคมที่สนใจการปรับองค์กรเป็นกิจการเพื่อสังคม หรือทำงานภาคธุรกิจ เช่นในสาย CSR/ Sustainability ของบริษัทที่กำลังทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมในรูปแบบของการทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคมในลักษณะเป็น skilled volunteer  เพื่อโค้ชการสร้างกลยุทธ์​ การปรับตัว หรือการขยายผลกระทบทางสังคม

2. สนใจเป็น Intrapreneur (ผู้ริเร่ิมโครงการ/งานใหม่จากโจทย์ภายในองค์กร) มีความสนใจการแก้ปัญหาสังคมตามแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการประกอบการเพื่อสังคม นำเอาความรู้ทางธุรกิจมาเสริมทัพกับการทำงานของภาคประชาสังคมที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนในการทำงาน

3. สนใจการแก้ปัญหาสังคมในระดับของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องซับซ้อนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายภาคส่วน มากกว่ามองหาโอกาสการทำงานอาสาครั้งคราว

4. มีคุณสมบัติและวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ เช่นมองหาและเห็นโอกาสเป็น กล้าเสี่ยง รู้ว่าตนเองถนัดและสนใจอะไร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

กำหนดการ

16 กุมภาพันธ์ 2562

9.30-10.00 ลงทะเบียน
10.00-10.30 Introduction and setting expectation 
10.30–12.00 Coaching Foundation 

 • Role of Coach
 • Coach/Consult/Counselor and Trainer

12-13.00 Lunch
13-17.00 Coaching Tool Active Listening

 • Powerful questioning 
 • GROW Model

17 กุมภาพันธ์ 2562

10.00-10.30 การทำงานกับองค์กรภาคสังคม 
10.30-12.00 SSS tool เครื่องมือสนับสนุนผู้นำองค์กรภาคสังคม เพื่อต่อยอด (Scale) สร้างความยั่งยืน (Sustain) และพัฒนาโมเดลใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (Social change)

 • อดีต ปัจจุบัน อนาคต (Timeline)
 • ทบทวนงาน (Review) และทบทวนสัดส่วนการระดมทุน/แหล่งรายได้ปัจจุบัน ไอเดียการหารายได้
 • สกัด (Extract) ปัญหา/ ข้อมูลเชิงลึก ความเชี่ยวชาญ ทุนสะสม

12-13.00 Lunch

13-16.30 SSS tool (ต่อ)

 • ทีมงาน 
 • องค์กร 
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 • คิดภาพรวมการสร้างผลลัพธ์ (Impact Value Chain)
 • กลยุทธ์องค์กร

16.30-17.00 Next Step

เงื่อนไขการเข้าร่วม

 • สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสองวัน
 • กรอกสมัครที่นี่ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมตามคุณสมบัติที่เปิดรับ ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 30 คน โดยจะส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคตฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  ทั้งนี้ทางโครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าที่พักของผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ การอบรม Intrapreneur for Change (I4C) นี้ จัดพร้อมกับการอบรม Coach for Change (C4C)  โดยกระบวนวันแรกจะอบรมรวมกันในเรื่องทักษะการโค้ชและวันที่สองจะแยกกลุ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือ โดย I4C จะเรียนรู้เครื่องมือการสนับสนุนองค์กรภาคสังคมในการขยายผลหรือสร้างความยั่งยืนในการทำงาน และ C4C จะเรียนรู้เรื่องเครื่องมือการพัฒนาไอเดีย

ข้อมูลเพิ่มเติม: 

https://www.leadershipforfuture.com

https://www.schoolofchangemakers.com/project/11551 

emial: newey@schoolofchangemakers.com