SPONSORED BY
  

Penguin Incubation

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,โรคติดต่อทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,ออฟฟิศซินโดรม,การออกกำลังกาย,คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ,อาหารปลอดภัย,โภชนาการและการบริโภคอาหาร,โรคอ้วน,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การวัดผลกระทบทางสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ,ความรับผิดชอบต่อสังคม,คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,อนุรักษ์สัตว์ป่า,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การทำลายระบบนิเวศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์,พลังงาน,การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,เสรีภาพการแสดงออก,สิทธิในความเป็นส่วนตัว,สิทธิเพศทางเลือก,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สวัสดิภาพแรงงาน,การเหยียดเชื้อชาติ,สงคราม และการก่อการร้าย,สิทธิความเป็นส่วนตัว,การลี้ภัย,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ความเชื่อและศาสนา,สื่อมวลชน,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,การเลือกตั้ง,การเมือง,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,คุณภาพชีวิต,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,ความเหลื่อมล้ำ,ตลาดผูกขาด,จริยธรรมทางธุรกิจ,การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย,ความยากจน,คอร์รัปชั่น,การวางแผนการเงิน
อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)
DEADLINE
20 ธ.ค. 2561
GRANT
0
STAGE
Operating
TARGET TEAMS
10

VIEWS

577

Finalists

0

Campaign Owner

School Team

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,โรคติดต่อทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,ออฟฟิศซินโดรม,การออกกำลังกาย,คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ,อาหารปลอดภัย,โภชนาการและการบริโภคอาหาร,โรคอ้วน,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การวัดผลกระทบทางสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ,ความรับผิดชอบต่อสังคม,คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,อนุรักษ์สัตว์ป่า,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การทำลายระบบนิเวศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์,พลังงาน,การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,เสรีภาพการแสดงออก,สิทธิในความเป็นส่วนตัว,สิทธิเพศทางเลือก,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สวัสดิภาพแรงงาน,การเหยียดเชื้อชาติ,สงคราม และการก่อการร้าย,สิทธิความเป็นส่วนตัว,การลี้ภัย,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ความเชื่อและศาสนา,สื่อมวลชน,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,การเลือกตั้ง,การเมือง,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,คุณภาพชีวิต,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,ความเหลื่อมล้ำ,ตลาดผูกขาด,จริยธรรมทางธุรกิจ,การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย,ความยากจน,คอร์รัปชั่น,การวางแผนการเงิน อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)


โครงการ Penguin incubation ภายใต้การดำเนินงานของ School of Changemakers เปิดตัวโครงการบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคม มองหามือใหม่ 10 ทีม ที่สนใจริเริ่มและทดลองทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของตนเอง เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ และ สร้างสรรค์ ที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาสังคมได้จริง เข้ารับการสนับสนุนต่างๆ ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็น เวิร์กช็อปพัฒนาโครงการและศักยภาพของสมาชิกในทีม โค้ชและที่ปรึกษา เงินทุนตั้งต้น และที่สำคัญเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าเก่าและใหม่จะมาช่วยกันสร้างผลกระทบที่ดีทางสังคมร่วมกัน

เนื่องด้วย School of Changemakers เชื่อว่าสังคมจะดีขึ้น หากมีนักเปลี่ยนแปลงสังคมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเรายังพบว่ามีกลุ่มคนจำนวนมากที่ตั้งใจดี อยากแก้ไขปัญหาสังคมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขาดการสนับสนุนและการลงทุนลงแรงในช่วงเริ่มต้น เราจึงเริ่มโครงการ Penguin incubation ขึ้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (Ecosystem) และสนับสนุนให้โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของคุณมีศักยภาพแก้ไขปัญหาได้จริงผ่านระบบบ่มเพาะ (Social incubation) โดยให้ทีมที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 10 ทีม อยู่ในกระบวนการสร้างและลงมือทดสอบโมเดลใหม่ในการแก้ไขปัญหาสังคมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 เดือน ได้รับเงินทุนตั้งต้น (Seed grant) มูลค่า 20,000 บาทต่อทีมเพื่อทดลองทำโครงการ และทุนการศึกษา (Scholarship) มูลค่า 200,000 บาทต่อทีม สำหรับค่าเข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โค้ชและที่ปรึกษาช่วยพัฒนาและให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ เครือข่ายหรือเพื่อนร่วมทางที่จะได้มาเจอและแลกเปลี่ยนกันทุกๆ เดือน พร้อมโอกาสในการนำเสนอผลลัพธ์โครงการเพื่อหาช่องทางในการสร้างความยั่งยืนและขยายผลกระทบทางสังคมได้ต่อไป
 

โครงการนี้เหมาะกับใคร/ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 1. สำหรับทีมที่มีสมาชิกอายุระหว่าง 25-35 ปี มีสมาชิกแกนนำในทีมอย่างน้อย 2-3 คน (เข้าร่วมเวิร์กช็อปแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 2 คน)
 2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสังคม พยายามลงมือทำโครงการให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย เข้าร่วมกระบวนการที่โครงการจัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลา 8 เดือน (โปรดดูรายละเอียดตรงกระบวนการและระยะเวลาโครงการด้านล่าง)
 3. มีความเข้าใจปัญหาสังคมในประเด็นที่อยากทำ และ เห็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา โครงการที่จะส่งเข้าร่วมอยู่ในขั้นของการพัฒนาไอเดียหรือพัฒนาต้นแบบ/วิธีการแก้ไขปัญหาสังคม
 4. โครงการที่ส่งเข้าร่วมจะต้องได้รับการเสนอชื่อ จากอาจารย์ ที่ปรึกษา หรือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมที่เคยทำมาก่อน หรือ จากคนในองค์กรภาคสังคม
 5. จะต้องวางมัดจำเข้าร่วมโครงการจำนวนรวม 15,000 บาทต่อทีม ซึ่งจะได้รับคืนหลังจบโครงการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาใบสมัคร

 • พิจารณาคัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติของโครงการที่ได้ระบุไว้
 • รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งเข้ามากำหนดและตามวิธีการสมัครของโครงการเท่านั้น ข้อมูลในใบสมัครจะต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งใบสมัครประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ (ซึ่งทีมที่สนใจสมัครเข้าร่วม แนะนำว่าให้ศึกษาทั้ง 3 ส่วนนี้ก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์)
 1. Text : ข้อมูลเกี่ยวกับทีมและข้อมูลโครงการของคุณที่จะส่งเข้าร่วมสมัครออนไนล์ตามลิ้งค์ใบสมัครด้านล่างสุดของเว็บเพจนี้ (โดยให้สมัครเป็นรายทีม สมัครแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องสมัครออนไลน์เข้ามาใหม่ภายในระยะเวลาการรับสมัคร) 
 2. File : ไฟล์ข้อมูลประกอบการอธิบายโครงการแนบพร้อมการสมัครออนไลน์ ซึ่งทีมที่สนใจจะต้องดาวน์โหลดฟอร์ม Project Form  ทำแล้วแนบส่งมาพร้อมกับการสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ (ดูตัวอย่างการกรอกฟอร์มได้ที่นี่)
 3. Link : ลิ้งค์ข้อมูลของ Nominator ซึ่งทีมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องมี Nominator รับรองและเสนอชื่อโครงการ โปรดนำลิ้งค์นี้ https://www.surveymonkey.com/r/RNCTVMQ ให้แก่ Nominator ของท่าน ช่วยให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการและรับรองโครงการ และยินดีให้ข้อมูลหากทีมงานต้องการสอบถามกลับเพิ่มเติมภายในระยะเวลาการเปิดรับสมัครจนถึง 28 กุมภาพันธ์นี้
 • ขั้นตอนการพิจารณาจะประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้
 1. รอบแรก : พิจารณาและคัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้
 2. รอบสอง : สัมภาษณ์ทีมที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักการพิจารณา ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคมนี้เท่านั้น ซึ่งจะต้องส่งตัวแทนทีมที่เป็นสมาชิกหลักอย่างน้อย 1-2 คนเข้าสัมภาษณ์  - รอบเวลาและสถานที่การสัมภาษณ์จะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป

กระบวนการและกำหนดการโครงการ

 • Workshop : กระบวนการบ่มเพาะโครงการเดือนละครั้ง ครั้งละ 2 วัน เสาร์และอาทิตย์ (ยกเว้นเดือน ก.ค. และ ส.ค. ครั้งละ 1 วัน)​ เวลา 9.30 - 17.30 น.
 • After school : ประชุมเสริมศักยภาพด้าน Soft skill เดือนละครั้ง ช่วงเย็นวันธรรมดาเวลา 18.00 - 20.30 น.
 • Implement : พัฒนาและลงมือทำโครงการร่วมกับ Coach ประจำทีม ตั้งแต่เดือนมีนาคม - ตุลาคม 2561 (โดยจะต้องมีการพูดคุยกับ Coach ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการทำโครงการ)
กำหนดการ
 • เปิดรับใบสมัครโครงการ 12 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • สัมภาษณ์ 1-3 มีนาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา 5 มีนาคม ​2561
 • Penguin Meeting 1: Orientation & Changemaker's journey 10 มีนาคม 2561
 • After school: Empathetic heart 18 เมษายน 2561
 • Penguin Meeting 2: Theory of change & Impact value chain 28 เมษายน 2561
 • After school: Analytical mind 9 พฤษภาคม 2561
 • Penguin Meeting 3: Prototyping plan 26 พฤษภาคม 2561
 • After school: Present to get funding 6 มิถุนายน 2561
 • Penguin Meeting 4: Project management 23 มิถุนายน 2561
 • After school: Pioneer spirit 4 กรกฎาคม 2561
 • Penguin Meeting 5: Project update 21 กรกฎาคม 2561
 • After school: Striving will 8 สิงหาคม 2561
 • Penguin Meeting 6: Project update 25 สิงหาคม 2561
 • After school: Creativity (Problem solving) 5 กันยายน 2561
 • Penguin Meeting 7: Social impact assessment 22 กันยายน 2561
 • After school: Storytelling 10 ตุลาคม 2561
 • Penguin Meeting 8: Evaluation & pitching 27 - 28 ตุลาคม 2561

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
https://www.surveymonkey.com/r/D3J66RL

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 093-952-2939
อีเมล์ boy@schoolofchangemakers.com

Funding Delivered
60,000.00 Baht
Funding Amount
200,000.00 Baht
Funding Amount Left
140,000.00 Baht
Funding Status
In process