progs

Changemaker Education

29 มกราคม 2021


Changemaker Education

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการปรับตัวขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ไปจนถึงสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย ในการมุ่งสร้างคนเพื่อสร้างนวัตกรรมและการประกอบการ พร้อมทำงาน แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ ทำให้บุคลากรในสถาบันการศึกษาต้องปรับตัว ทั้งเรื่องการเรียนการสอน การทำวิจัย งานบริการวิชาการและพัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ ในการปรับตัวนั้นบุคลากร ต้องการทั้งที่ปรึกษา การพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคล ทีม และหน่วยงาน  การเข้าถึงทรัพยากรและความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

School of Changemaker ได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องมือและประสบการณ์ในการสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทำความเข้าใจปัญหาสังคมเชิงลึกสำหรับคนที่เริ่มต้นทำความเข้าใจปัญหาสังคมผ่านโครงการ Insight Tanks Changemaker Toolkits สำหรับคนที่อยากพัฒนาไอเดียลงมือทำจริงผ่านโครงการบ่มเพาะ การฝึกอบรมอาสาสมัครโค้ชภายใต้โปรแกรม Coach for Changemakers เริ่มต้นนำร่องขยายผลในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างต้นแบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยสนับสนุนครูอาจารย์ในเครือข่าย 4 ด้าน ดังนี้ 

1. Consultation :  ให้คำปรึกษา ประเมินความต้องการและการวางเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างนักสร้างการเปลี่ยนแปลง
2. Capacity Building : การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ บุคลากร ได้แก่
-การเป็นโค้ชเพื่อสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง
-การปรับหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสร้างนักเปลี่ยนแปลง
-เครื่องมือการพัฒนาไอเดีย
-เครื่องมือการพัฒนาโมเดลและแผน
-เครื่องมือการบริหารโครงการเพื่อสังคม
-การพัฒนาโปรแกรมบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม
3. Collaboration : การสร้างความร่วมมือในการพัฒนา Changemaker Education
– ร่วมกันออกแบบหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน เพื่อมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง เช่น Critical Thinking , Empathy , Teamwork & Collaboration , Creativity , Analytical Thinking , Communication , Systems Thinking เป็นต้น
– พัฒนาและทดสอบเครื่องมือในการใช้ปัญหาสังคมเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและนักศึกษา
– พัฒนาอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา เพื่อให้ช่วย facilitate การเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย
– ร่วมพัฒนาโปรแกรมบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย
4. Community : ชุมชนและเวทีแลกเปลี่ยน
– การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์
– เวทีการสร้างความร่วมมือประจำปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gade แอท schoolofchangemakers.com

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below