progs

Changemaker Incubation Network

6 สิงหาคม 2019


School of Changemakers จัดตั้งเครือข่ายผู้ที่ทำงานบ่มเพาะงานเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย หรือ CMIN (Changemaker Incubation Network) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มุ่งสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือ กระบวนการการเรียนรู้ และการสนับสนุนอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกเป็นสำคัญ

CMIN จึงเป็นพื้นที่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ที่ทำงานเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง มาทำความรู้จักกัน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนความท้าทายในการทำงาน เพื่อมองหาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง Changemaker รุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

ขอบข่ายการทำงานของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ 

1. ดูแลวิชา/หลักสูตร (teaching and curriculum) ที่มีเนื้อหา/กระบวนการเกี่ยวข้องกับการทำเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การลงพื้นที่ชุมชน งานอาสา การปลูกจิตสำนึก ฯลฯ 

2. ทำงานบริการทางวิชาการ (Academic Service) ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงานเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น งานวิจัย ชุดเครื่องมือ กระบวนการ และทรัพยากรความรู้

3. เป็นผู้รับผิดชอบ หรือดูแลหน่วยงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะโปรเจกต์เพื่อสังคม (Social Incubation Unit) เช่น หน่วยบ่มเพาะ social Startups ฯลฯ

4. กำลังทำงานขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการบ่มเพาะกิจกรรมเพื่อสังคม 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • เชื่อมั่นและสนใจสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่
  • ครู หรืออาจารย์ที่มีวิชาสอน / หลักสูตร หรือทำงานโดยตรง เกี่ยวกับการสนับสนุนนิสิต นักศึกษาให้ทำโปรเจกต์เพื่อสังคม 
  • บุคคลทั่วไปที่ทำงานอยู่ในองค์กรที่สนใจการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือภาคธุรกิจ เช่น ฝ่าย CSR หรือ HR ที่ต้องการพัฒนาทักษะคนในองค์กร หรือกลุ่มเป้าหมายให้เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง 

ทีมงาน School of Changemakers ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับเครือข่าย โดยกระจายโควต้าตามมหาวิทยาลัย สาขาวิชา และประเภทงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะสามารถสร้างร่วมกันในเครือข่ายได้เป็นสำคัญ 

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below