progs

Helpdesk

5 สิงหาคม 2019


Helpdesk: Clinic for Change เป็น Service หนึ่งในระบบสนับสนุนของ School of Changemakers ด้านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากประสบการณ์การสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเราพบว่า โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมเมื่อดำเนินการมาถึงจุดหนึ่ง มักจะพบกับปัญหาเฉพาะทางที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ ช่วยชี้แนะทางออกที่จำเป็นต่อการทำโครงการหรือกิจกาารเพื่อสังคม เช่น การสร้างแบรนด์ การทำการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และตลาดทางสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น แต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชม. จำกัดจำนวนเข้าครั้งละ 2 ทีม โดยที่ปรึกษาของโครงการ Helpdesk มาจากเครือข่ายอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ (Professional Volunteer) ของ School of Changemakers ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งหัวข้อของ Helpdesk ตามความท้าทายที่พบระหว่างการสร้างความเปลี่ยนแปลง  (Changemakers Journey) ดังนี้ 

Helpdesk: Social Model เมื่อมีจุดตั้งต้นและได้ศึกษาทำความเข้าใจปัญหาทางสังคมที่ต้องการจะแก้ไข (Problem Insight) มีไอเดียพร้อมลงมือแล้ว โมเดลการแก้ไขปัญหาสังคม ถือเป็นอีกหัวใจสำคัญต่อโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ช่วยขับเคลื่อนการสร้างผลกระทบทางสังคมให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

Helpdesk: Branding เพราะ Branding ถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญของการสร้างโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม การมีแบรนด์ที่ดีย่อมจะเป็นแต้มต่อที่ทำให้เราเป็นที่รับรู้ เป็นที่รู้จัก มีจุดยืนที่มั่นคงและสร้างความแตกต่างให้กับตลาด ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมจากสังคมได้

Helpdesk: Business Model หลังจากผ่านการทดลอง Prototype จนได้ Social Model ที่เป็นฉบับของเราแล้ว การคิด Business Model เพื่อออกสินค้าหรือบริการจึงเป็นขั้นตอนถัดไป ซึ่งนำไปสู่ช่องทางการหารายได้หรือโมเดลความยั่งยืนของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

Helpdesk อื่นๆ เช่น  Marketing/Product Design/Tech ที่เหมาะกับโครงการหรือกิจการที่ผ่านการ Prototype ได้ต้นแบบแนวติดที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้จริง พร้อมจะขยายผลโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม (Scale) อย่างยั่งยืนต่อไป


0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below