progs

Insight Tanks: ออนไลน์คอร์สทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก

16 มีนาคม 2022


Insight Tanks

Insight Tanks

Insight Tanks เป็น Online Platform สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำความเข้าใจปัญหาและพัฒนาทักษะเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจในเชิงลึกที่เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา (Problem Insights)  

เหมาะกับใคร

  • นักศึกษามหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม 
  • ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อฝึกฝนทักษะความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
  • ครู อาจารย์มหาวิทยาลัยที่กำลังปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหาจากโจทย์จริงและการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ หรือโปรแกรมสนับสนุน startup ในมหาวิทยาลัย นำไปเสริมใช้กับนิสิตนักศึกษาของตนเอง ในขั้นตอนการทำความเข้าใจปัญหา

Insight Tanks เกิดจาก

จากประสบการณ์การสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มต้นพบว่าการตั้งคำถามให้ถูกต้อง เหมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรก เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม การใช้เวลาตั้งคำถามให้ถูก หาให้เจอว่าปัญหาจริงๆ อยู่ที่ไหน เป็นสิ่งที่ฟังดูธรรมดา แต่กลับทำยากที่สุดในกระบวนการแก้ปัญหาเพราะคนส่วนมากมักจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในใจมาอยู่แล้ว เมื่อลงมือทำจริงอาจจะเห็นแค่ action ไม่เห็น impact และคาดหวังได้แค่ output แต่ไม่ใช่ outcome หากเราศึกษาการสร้างนวัตกรรม การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (เช่นปัญหาสังคม หรือปัญหาชีวิตคน) การตั้งต้นปัญหาที่อยากแก้ให้ถูกต้องเป็นกระบวนการที่ใช้เวลากว่า 30% ของเวลาทำงานทั้งหมด

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา Insight Tanks ถูกนำไปขยายผลใช้ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือตั้งต้นในการทำความเข้าใจปัญหาและสร้างนวัตกรรม ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนปกติ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝึกอบรมเครื่องมือให้กับสำหรับครู อาจารย์ เช่น วิชา Exploring Engineering World คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วิชา Design Thinking , Technopreneur สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วิชามนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และยังขยายผลไปยังบุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น TEDx Bangkok  ภาคีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ TK Park 5 จังหวัด  กองนวัตกรรม กรมควบคุมโรค เป็นต้น 

กระบวนการ

Insight Tanks มีเครื่องมือสำหรับช่วยทำความเข้าใจปัญหา เพื่อให้เห็นช่องว่าง โอกาส และข้อมูลเชิงลึก สำหรับนำไปคิดไอเดียค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรม ผ่าน 5 บทเรียน ดังนี้

บทเรียนที่ 1
Scoping Problem

ทำความรู้จัก Insight และขั้นตอนการหา พร้อมกับเลือกปัญหาที่สนใจ
บทเรียนที่ 2 Conduction secondary researchเรียนรู้การหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากแหล่งต่างๆ ระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
บทเรียนที่ 3
Preparing to Empathise
ฝึกตั้งประเด็นและเตรียมคำถามสัมภาษณ์
บทเรียนที่ 4 Empathising Stakeholdersเรียนรู้และทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
บทเรียนที่ 5
Extracting Insight
เรียนรู้เกี่ยวกับสังเคราะห์ข้อมูล(Synthesis) และวิธีการ
กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึกเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนและทำซ้ำ  Insights Tanks จึงเป็น Platform ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้กระบวนการ เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำความเข้าใจปัญหาที่คุณสนใจ 

สนใจโปรแกรม?

  1. สมัครเข้าร่วมโปรแกรม Insight Tanks  ในปีนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้ตั้งแต่สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค – 15 พ.ค. 2565 Click สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ออม [email protected]  
  2. สนใจแต่ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือสำหรับ Insight Tank ได้ที่นี่
  3. เคยผ่านกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก ใน Insight Tanks จนได้โจทย์ความท้าทาย หรือ How Might We หรือมีข้อมูลเชิงลึกเห็นช่องว่างและโอกาส (problem insights) ในการริเริ่มโครงการเพื่อสังคมแล้ว สามารถลองนำโจทย์นั้นไปคิดไอเดียแก้ไขปัญหาในโปรแกรม Idea pools กันต่อเลย
  4. ยังไม่มั่นใจว่าโปรแกรมใดเหมาะกับคุณ อยากค้นหาเส้นทางนักเปลี่ยนแปลงที่เหมาะกับตัวเอง! ลองทำ Qiuz!
  5. สมัคร Changmakers Club เพื่อรับข่าวสารต่างๆ และเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจEVENTS

Insight Tanks 2022 : Young ESG Innovator

SCG Foundation ร่วมกับ School of Changemakers ชวนคุณมาเรียนรู้กับคอร์สเรียนออนไลน์แรกในโครงการ Young ESG Innovator (YESG…

School Team

Reading for Change: เล่มไหนน่าอ่าน หากอยากเปลี่ยน

ชวนผู้ที่สนใจการสร้างเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะกำลังทำโปรเจกต์ กิจการเพื่อสังคม องค์กรต่างๆ และภาคธุรกิจ จะมาแลกเปลี่ยนหนังสือดีๆ กับคนที่สนใจแก้ปัญหาสังคมเหมือนกัน

School Team

Changemakers Club 2022

กิจกรรมสำหรับเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นพื้นที่ พบปะและเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ

School Team

KNOWLEDGE

, , ,

ESG กับการแก้ไขปัญหาสังคม

ในการทำความเข้าใจปัญหาสังคม School of Changemakers มักใช้โมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) เป็นกรอบช่วยวิเคราะห์ปัญหาแบบ…

School Team

12 พฤษภาคม 2022

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ