progs

Insight Tanks

5 สิงหาคม 2019


Insight Tank เป็น Online Platform สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำความเข้าใจปัญหาและพัฒนาทักษะเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจในเชิงลึกที่เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา (Problem Insights) โดย School of Changemakers พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับ กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย และกลุ่มคนเริ่มต้นทำงานที่สนใจริเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม รวมถึงครู อาจารย์มหาวิทยาลัยที่กำลังปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหาจากโจทย์จริงและการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ หรือโปรแกรมสนับสนุน startup ในมหาวิทยาลัย นำไปเสริมใช้กับนิสิตนักศึกษาของตนเอง ในช่วงขั้นตอนการทำความเข้าใจปัญหา ได้อีกด้วย 

จากประสบการณ์การสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มต้นพบว่าการตั้งคำถามให้ถูกต้อง เหมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรก เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม การใช้เวลาตั้งคำถามให้ถูก หาให้เจอว่าปัญหาจริงๆ อยู่ที่ไหน เป็นสิ่งที่ฟังดูธรรมดา แต่กลับทำยากที่สุดในกระบวนการแก้ปัญหาเพราะคนส่วนมากมักจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในใจมาอยู่แล้ว เมื่อลงมือทำจริงอาจจะเห็นแค่ action ไม่เห็น impact และคาดหวังได้แค่ output แต่ไม่ใช่ outcome หากเราศึกษาการสร้างนวัตกรรม การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (เช่นปัญหาสังคม หรือปัญหาชีวิตคน) การเฟรมปัญหาให้ถูกเป็นกระบวนการที่ใช้เวลากว่า 30% ของเวลาทำงานทั้งหมด

นักสร้างการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่เราทำงานด้วยใช้เวลา 6-8 เดือน ไปกับ

  1. การ Scope ปัญหาให้ชัดเจนและการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัญหากับตัวผู้ทำ หากปัญหาไม่ชัดเจนตอนตั้งต้น จะใช้เวลานานในการทำความเข้าใจปัญหาและมองหาโอกาส และอาจจะล้มเลิกได้ง่ายๆ 
  2. ความท้าทายในกระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล  
  3. เมื่อได้ข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์(Analyse) และสังเคราห์ (Synthesize) เพื่อให้ได้ความเข้าใจในเชิงลึกที่เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ เป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำ และฝึกฝน Insights Tanks จึงเป็น Platform ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้กระบวนการ เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำความเข้าใจปัญหาที่คุณสนใจ คุณสามารถติดตามบทความและเครื่องมือต่างๆ สำหรับ Insight Tank ได้ที่นี่เร็วๆนี้

+3

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below