progs

Penguin Incubation

4 พฤษภาคม 2021


โปรแกรมบ่มเพาะโครงการหรือนวัตกรรมทางสังคม (Social Incubation) เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา School of Changemakers เชื่อว่าสังคมจะดีขึ้น หากมีนักเปลี่ยนแปลงสังคมเพิ่มมากขึ้น และเราพบว่ามีคนจำนวนมากที่มีความตั้งใจดี อยากแก้ไขปัญหาสังคมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขาดพื้นที่ ขาดการสนับสนุนและเงินทุน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยขาดนวัตกรรมทางสังคมและวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ประกอบกับวัตถุประสงค์การทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่มุ่งทํางานช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งยังต้องการวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม

โปรแกรม Penguin Incubation จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้สนใจสร้างการเปลี่ยนแปลง (Changemakers to-be) ได้พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา และได้โอกาสนำการแก้ปัญหาใหม่ๆ นั้นไปทดลองทำจริง  จนกระทั่งสามารถเริ่มโครงการหรือกิจการที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและสร้างผลกระทบทางสังคมได้ดียิ่งขึ้น

ทีมที่ได้รับเลือก 10 ทีมในรอบแรกจะได้เข้ากระบวนการพัฒนาไอเดีย แผนการทำงาน และการนำเสนอโครงการ (Pitching) เพื่อผ่านการพิจารณาได้รับเลือกเป็น 5 ทีมที่จะได้รับเงินทุนในการลงมือทดสอบตัวต้นแบบ (Prototype) ต่อไป

การสนับสนุนในโปรแกรม

 • ความรู้และเครื่องมือในการตั้งต้นทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ในแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ (Idea to Prototype) ที่ช่วยพัฒนาตั้งต้นไปสู่การลงมือทำการทดสอบตัวต้นแบบการแก้ไขปัญหาของโครงการ (Testing Prototype)
 • โค้ชและที่ปรึกษาช่วยพัฒนาและให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 
 • เงินทุนตั้งต้น สูงสุด 20,000 บาทต่อทีม สำหรับ 5 ทีมที่ผ่านได้รับการคัดเลือก
 • เครือข่ายหรือเพื่อนร่วมทางที่จะได้พบและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกๆ เดือน 
 • โอกาสในการนำเสนอผลลัพธ์โครงการเพื่อหาช่องทางในขยายผลกระทบทางสังคมและสร้างความยั่งยืนต่อไป

โจทย์ประเด็นความท้าทายที่เปิดรับไอเดีย

 1. ปัญหาความไม่พร้อมของครอบครัว
  กลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ได้เข้าเรียนในระบบ (กลุ่ม 1 ระดับปฐมวัย, กลุ่ม 2 ระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น)
  กลุ่มเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาที่อยู่ในตลาดแรงงาน มีโอกาสได้รับวุฒิการศึกษาระหว่างทำงาน
  กลุ่มเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงิน หนี้าิสิน ได้มีนวัตกรรมในการจัดการการเงิน
 2. ปัญหาการเรียนรู้ในระบบไม่ตอบรับกับความหลากหลาย
  กลุ่มเด็กพิการ และชาติพันธุ์ได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือเรียนต่อในระดับสูง
 3. ปัญหาการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมหลากหลาย
  กลุ่มเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา (เด็กแขวนลอย) ได้กลับเข้าสู่ระบบและเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

 1. คนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 25-40 ปี ที่อยากริเริ่มทำโปรเจกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม
 2. กำลังมองหาการสนับสนุนเพื่อเริ่มต้นโปรเจกต์หรือกิจการเพื่อสังคมอย่างจริงจัง (องค์ความรู้และเครื่องมือในการตั้งต้นทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม โค้ชและที่ปรึกษา เงินทุนตั้งต้น และเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลงที่จะมาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม)
 3. มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมมาก่อน (อาสาสมัคร หรือทำโครงการ)
 4. มีไอเดียแก้ไขปัญหาที่จะส่งเข้าร่วม และไอเดียนั้น…
  มีจุดตั้งต้นมาจากความสนใจหรือมีการใช้ทักษะของสมาชิกในทีม
  สอดคล้องกับ 1 ใน 5 โจทย์ความท้าทายที่กำหนดไว้ในปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
  อยู่ในขั้นของการพัฒนาไอเดียหรือพัฒนาตัวต้นแบบ (Prototype)
 5. มีเวลาเพื่อทำงานโครงการอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้นได้ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน (โปรดอ่านรายละเอียดกระบวนการและกำหนดการโครงการด้านล่าง)
 6. หัวหน้าทีมหรือสมาชิกในทีม มีความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนและประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ได้

กระบวนการและกำหนดการโปรแกรม

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below