progs

Penguin Village

15 ตุลาคม 2020


Penguin

Penguin Village เป็นโครงการที่สนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงที่สนใจแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา เปิดรับนักเปลี่ยนแปลง 3 track คือ Scale Start และ System โดยมีระบบสนับสนุนในรูปแบบที่ปรึกษา (Consult) ที่ปรึกษาเฉพาะทาง (Helpdesk) และเงินทุนสนับสนุน (Grant) โครงการมีระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564

Penguin Village คือ?

Penguin Village เป็นโครงการที่มุ่งสร้างระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง (Changemakers) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการริเริ่มโครงการที่เน้นไอเดียใหม่ๆ เพื่อมุ่งสร้างนวัตกรรมทางสังคม เราพบว่าประเทศไทยยังขาดการสนับสนุนในลักษณะ Incubator หรือการบ่มเพาะตั้งแต่สนับสนุนให้พัฒนาแรงบันดาลใจหรือ ไอเดียมาทดลองเป็นโครงการหรือกิจการต้นแบบ หรือโปรแกรมบ่มเพาะที่มีอยู่อาจยังไม่ได้พัฒนาการสนับสนุนนอกเหนือจากการให้ทุน หรืออาจขาดการวางระบบส่งต่อ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยขาดนวัตกรรมสังคม และโครงการดีๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไม่มีโอกาสเติบโตและสร้างผลกระทบทางสังคมถึงการแก้ปัญหา หรือกระทบการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้าง และจากวัตถุประสงค์การทำงานของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่มุ่งการทํางานช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาให้มากขึ้น จึงร่วมมือกับ School of Changemakers ในการสร้างระบบบ่มเพาะนวัตกรรมทางสังคมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ทำไมต้องแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา?

Penguin Village เป็นโครงการหนึ่งในความร่วมมือดังกล่าวเพื่อเป็นระบบบ่มเพาะที่สนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงที่สนใจหรือกำลังดำเนินงานในประเด็นปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา จากการที่ SOC ได้ศึกษาข้อมูลปัญหาเชิงลึก (Problem Insight) พบว่าสถานการณ์ปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาเด็กไม่ได้เข้าเรียน สถานการณ์เด็กออกกลางคัน และสถานการณ์ปัญหาเด็กไม่เรียนต่อ โดยปัญหาเหล่านี้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ  ประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (กลุ่มกำลังแรงงาน) มีปีการศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ 9.57 ปี หรือเทียบเท่าชั้นม.1 เท่านั้น สะท้อนถึงคุณภาพแรงงานที่ไม่มีความรู้เชิงลึก ไม่มีทักษะเฉพาะ ประกอบอาชีพที่ให้รายได้ต่ำ ถูกแทนที่ได้ง่าย ยากที่จะเพิ่มทักษะเฉพาะหรือเติบโตในเส้นทางการทำงาน (Career Path)  และด้วยรายได้ที่น้อยกว่าจะอยู่ในฐานภาษี ประเทศไทยจึงมีสัดส่วนผู้เสียภาษีน้อย เมื่อเทียบกับผู้ได้รับผลประโยชน์จากเงินภาษี จึงไม่มีงบประมาณมากพอที่จะใช้พัฒนาประเทศให้ทัดเทียมและเท่าทันการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง คนหนุ่มสาว (อายุ 25-30 ปี) ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรืออุดมศึกษาจะสามารถมีรายได้มากกว่าคนรุ่นเดียวกันที่มีการศึกษาระดับประถมถึง 2 เท่า และเมื่อถึงวัยก่อนเกษียณ ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ก็จะถ่างกว้างออกไปเป็นกว่า 5 เท่า กลุ่มประชากรรายได้ต่ำ 40% ล่างสุดไม่มีการขยับขึ้นทางสังคมมานานกว่า 4 รุ่นแล้ว ในระดับประเทศ คุณภาพแรงงานไทยต่ำกว่ามาเลเซียถึง 3 เท่า เหตุนี้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียเงิน 3 แสนกว่าล้านบาทต่อปี คิดเป็น 3% ของ GDP

เหมาะกับใคร?

Penguin Village นักเปลี่ยนแปลงที่มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในขอบข่ายประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยนักสร้างความเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณสมบัติตรงตาม 1 ใน 3 กลุ่มนี้

Start

 • ทีมที่สนใจและเข้าใจในประเด็นปัญหาเด็กนอกระบบ 
 • มีช่องทางหรือความสามารถในการเข้าถึงหรือทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโดยตรงได้ 
 • สนใจและพร้อมเรียนรู้การแก้ไขปัญหาในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม 
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบในรูปแบบโมเดลกิจการเพื่อสังคม

Scale

 • ทีมทำงานและมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาเด็กนอกระบบเป็นอย่างดี 
 • สามารถเข้าถึงหรือทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโดยตรงได้ 
 • สนใจและพร้อมเรียนรู้การแก้ไขปัญหาในรูปแบบโมเดลกิจการเพื่อสังคม 

System

 • ทีมที่มีหรือสนใจสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมที่จะเป็นระบบสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบในระดับโครงสร้างต่อไปได้ 

*รับสมัครเป็นทีม จำนวน 10 ทีม (หากสมัครคนเดียว ต้องแน่ใจว่าจะสามารถหาสมาชิกเพิ่มได้)

**มีเวลาทำโปรเจกต์อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ (16 ชั่วโมง)

เมื่อเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาโมเดลกิจการเพื่อสังคมอย่างไรบ้าง?

 • ระบบที่ปรึกษา (Consult) และที่ปรึกษาเฉพาะทาง (Helpdesk) 
 • เงินทุนสนับสนุน (Start สูงสุด 50,000 และ Scale& System สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อทีม) 
 • การเข้าถึงเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลงรุ่นพี่ที่จะมาช่วยกันสร้างผลกระทบที่ดีทางสังคมร่วมกัน ตลอดระยะเวลาโครงการ 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564

โครงการมีระยะเวลา 9 เดือน แบ่งเป็น 2 phase

Phase 1  เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลาในการระบุปัญหา วางแผนการดำเนินงานและพัฒนาโมเดลการทำงานพร้อมกับทดลองโมเดลการแก้ไข ปัญหากับตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเพื่อประเมินผลลัพธ์ จุดแข็ง จุดอ่อนของโมเดลเพื่อนำกลับมาพัฒนาในเฟสต่อไป

Phase 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นระยะเวลาในการพัฒนาโมเดลการทำงานต่อเนื่องโดยจะมีระบบโค้ชสนับสนุนจนจบโครงการ

สมัครอย่างไร?

Download Worksheets และติดต่อเรามาที่ m[email protected]

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563

บทความแนะนำ

อะไรคือโมเดล? ทำความเข้าใจโมเดลทางสังคมและธุรกิจ สำหรับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

What is Changemaker mindset?

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below