progs

Social Incubator

6 สิงหาคม 2019


, , ,
,

WHAT

ระบบบ่มเพาะโครงการและกิจการสังคม คือโปรแกรมสนับสนุนผู้ที่สนใจแก้ปัญหาสังคมระยะเวลา 6-12 เดือน ให้ได้พัฒนาไอเดีย และทดลองทำ ผ่านเวิร์คช็อป จับคู่ทำงานกับโค้ชและที่ปรึกษา เพื่อทดสอบว่าไอเดียนั้นสามารถแก้ปัญหาในบริบทนั้นๆ ได้จริง  และสร้างระบบส่งต่อให้ไอเดียที่ผ่านทดสอบได้พัฒนาเป็นโมเดล มีโอกาสขยายผลและสร้างความยั่งยืน

WHY

จากประสบการณ์การทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่มาตั้งแต่ SOC ยังเป็นเพียงโครงการภายใต้มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย พบว่า แม้จะมีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีโปรแกรมหรือกองทุนเพื่อสนับสนุนการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม และโปรแกรมส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเป็น Accelerator ที่สนับสนุนหรือลงทุนในโครงการหรือองค์กรที่มีโมเดลการทำงานที่พัฒนามาดีแล้ว การสนับสนุนการริเร่ิมโครงการหรือกิจการยังจำกัดเพียง workshop สั้น หรือการแข่งประกวดไอเดีย  แต่การสนับสนุนในลักษณะ Incubator หรือการบ่มเพาะตั้งแต่สนับสนุนให้พัฒนาแรงบันดาลใจหรือไอเดียจนไปทดสอบว่าไอเดียนั้นมีโอกาสแก้ปัญหาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ยังมีน้อย  นอกจากนั้นโปรแกรมบ่มเพาะที่มีอยู่อาจขาดการวางระบบส่งต่อ เป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยขาดนวัตกรรมสังคม และโครงการดีๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไม่ได้มีโอกาสพัฒนาต่อเนื่อง เติบโตไปจนสร้างผลกระทบทางสังคมได้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการแก้ปัญหาได้จริง

ในยุคข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี  ผู้คนรับรู้ข้อมูลปัญหาสังคม และสนใจเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ทำให้มีผู้สนใจริเริ่มกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย คนรุ่นใหม่ที่มองหาอาชีพที่มีความหมาย และกลุ่ม early retired    ทำให้โปรแกรมบ่มเพาะเป็นที่ต้องการ

ทาง School of Changemakers ได้พัฒนาการสนับสนุนการริเริ่มโครงการผ่านแคมเปญต่างๆ มากว่าสิบปี มาเป็นโมเดลการบ่มเพาะโครงการและกิจการเพื่อสังคม (ระยะเวลา 6-12 เดือน) และการสร้างระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงสังคม (1. ทรัพยากร 2.ความรู้และเครื่องมือต่างๆ 3.โค้ชและที่ปรึกษา 4.เครือข่าย)  และเพื่อให้เกิดการสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง จึงได้วางแผนขยายผลระบบบ่มเพาะแก่หน่วยงานและผู้สนใจ ด้วยความเข้าใจว่าระบบบ่มเพาะนั้นจำเป็นต้องพัฒนาให้เหมาะกับบริบทและพื้นที่  ต้องมีคอร์สเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมผู้ดำเนินงานระบบบ่มเพาะและโค้ช รวมถึงการพัฒนาโมเดลการหารายได้ในระยะยาวของระบบบ่มเพาะนั้นๆ 

WHO

1. องค์กรหรือเครือข่ายที่สนใจสร้างระบบบ่มเพาะและระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง (เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรภาคสังคม ภาคประชาสังคม บริษัท หรือมหาวิทยาลัย)

2. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนวัตกรรมสังคม

HOW

กระบวนการสนับสนุนการสร้างระบบบ่มเพาะโครงการและกิจการเพื่อสังคม ของ School of Changemakers ประกอบด้วย

1. Social Incubator Workshop Series: อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมสร้างระบบบ่มเพาะ ผู้ที่สนใจต้องสามารถเข้าร่วมอบรมต่อเนื่องได้ทั้ง 3 ครั้ง ระยะเวลา 3 เดือน

  • Workshop 1:  ระบบบ่มเพาะและระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทีมบ่มเพาะ การวิเคราะห์บริบทพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • Workshop 2: การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ไอเดียเบื้องต้นระบบบ่มเพาะและการวางแผนทดสอบไอเดีย
  • Workshop 3: การตั้งเป้าหมายระบบบ่มเพาะ โมเดลธุรกิจ และแผนการทำงาน

2. Test Run Your Social Incubator: 

  • ช่วงเตรียมทีมระบบบ่มเพาะ อบรมเพิ่มเติมทักษะการเป็นโค้ชโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นการพัฒนาไอเดีย การพัฒนาโมเดลและแผนงาน การบริหารโครงการและกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการวัดผลกระทบทางสังคม เป็นต้น
  • ทดลองบ่มเพาะ ดำเนินการระบบบ่มเพาะโดยได้รับคำปรึกษาตลอดการดำเนินงาน โดยมีระยะเวลาในการบ่มเพาะ 6-12 เดือน ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ ทางโครงการจะติดตามผลและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาความรู้ในการโปรแกรมระบบบ่มเพาะ
  • สรุปผล โดยการจัดเวทีสาธารณะ หรือการประชุมถอดบทเรียนและแสดงผลงานเคส/นวัตกรรมต่างๆ สร้างความร่วมมือกับภาคีและวางแผนการทำงานในระยะต่อไป

รูปบรรยากาศในงานจากการจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below