progs

TK Dreammakers

4 กุมภาพันธ์ 2021


TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้

สังคมที่แตกต่างหลากหลาย นำพาเราไปสู่ความท้าทายหลายประการ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมจึงจำเป็นยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจผู้คนรอบตัว ที่มีมุมมองและสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง และร่วมแสวงหาแนวทางเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างตรงประเด็นที่สุด โครงการ TK DreamMakers จึงเกิดขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันของผู้คนในสังคมที่หลากหลาย มุ่งให้เยาวชนกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-25 ปี ได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต อันจะนำไปสู่การทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม
             โครงการ TK DreamMakers  จัดโดย TK Park ร่วมกับ School of Changemakers จึงขอเชิญชวนเยาวชนมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านประเด็นหลักที่น่าสนใจ เช่น
            ● Generation Gap ช่องว่างระหว่างวัย ทั้งในครอบครัวและโรงเรียน ที่ทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องท้าทาย
            ● Gender Diversity ความหลากหลายทางเพศ ที่มากกว่าการแสดงออกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
            ● Disability ความบกพร่องทางร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และการเข้าถึงโอกาสในสังคม
            ● Ethnicity ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ที่เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา มีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

         เรียนรู้อะไรบ้าง
         ตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ ทีมเยาวชน TK DreamMakers จะได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4 ด้าน หรือ 4 C’s ได้แก่ Critical Thinking, Creativity, Communication และ Collaboration โดยใช้เครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหา (Insight Tools) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทั้งในพื้นที่จริงและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Online Learning Platform พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกับเพื่อนๆ และโค้ชอย่างใกล้ชิด

          หัวข้อการอบรม
         ● เส้นทางของ DreamMakers
         ● มาฝึกฝนทักษะ Empathy กันเถอะ!
         ● ฝึกฝนการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล
         ● สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้ Insights
         ● สมมติฐานการเปลี่ยนแปลง Theory of Change
         ● การพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์
         ● การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

         สิ่งที่จะได้รับ
         ● โอกาสในการบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ และนำเสนอไอเดียในงาน TK แจ้งเกิด ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park กรุงเทพฯ
         ● โอกาสในการรับทุนสนับสนุนเพื่อลงมือทำจริง มูลค่า 10,000 บาทต่อทีม จาก TK Park พร้อมทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ เช่น โค้ช เครือข่าย ภายใต้โครงการ StartYoung ของ School of Changemakers
         ● ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบดิจิทัลจาก TK Park และ School of Changemakers

          คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร
          1. กลุ่มเยาวชนจำนวน 2-5 คน ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี
          2. อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน โดยมีศูนย์ประสานงานโครงการดังนี้
          ● อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala)
          ● อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park Pattani)
          ● อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat)
          ● อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)
          ● อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน (MHS Park)
          3. อยากเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และหาประสบการณ์ ผ่านกระบวนการทำโครงการเพื่อสังคม
          4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากทำความเข้าใจชุมชนและอยากริเริ่มไอเดียในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
          5. เปิดใจ รับฟัง พร้อมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมโครงการและโค้ช
          6. มีเวลาว่างอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
          7. เข้าร่วมโครงการได้ตลอด ในทุกขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด


         สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 กรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/TKdreammakerapply
         ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2564 ทาง www.tkpark.or.th
         ติดต่อสอบถาม พชรมน บุญญานุพงศ์ (ออม) 098-8592648 (9.00-17.00 น.) หรือ ome @schoolofchangemakers.com

0

EVENTS

TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้

สังคมที่แตกต่างหลากหลาย นำพาเราไปสู่ความท้าทายหลายประการ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมจึงจำเป็นยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากคว…

School Team

1 มีนาคม - 21 มีนาคม 2564

KNOWLEDGE

, ,

[TK DreamMakers] ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา Cultural and Language Diversity

ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรมและใช้หลายภาษา (พหุภาษา) แต่ ‘คิดว่าตัวเองเป็นสังคมภาษาเดียว’ จากความพยายามในการส…

School Team

9 มีนาคม 2021
,

[TK DreamMakers] ความบกพร่องทางร่างกาย Disabilities

คนพิการ คือ คนที่ถูกจำกัดความสามารถหรือมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท…

School Team

8 มีนาคม 2021
, , ,

[TK DreamMakers] ความหลากหลายทางเพศ Gender Diversity

ในปัจจุบัน เราเห็นธงสีรุ้ง ป้าย PRIDE แดร็กควีน (Drag: Dressed Resembling A Girl) หรือคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศแสดงค…

School Team

5 มีนาคม 2021

[TK DreamMakers] ช่องว่างระหว่างวัย Generation Gap

บ้านเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน ที่ทำงานเดียวกัน แต่ทำไมบางครั้งเรารู้สึกห่างเหิน เหมือนไม่ใช่พวกเดียวกัน คุยกันคนละเรื่อง…

School Team

5 มีนาคม 2021

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below