Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Programs

Penguin Village

Penguin Village เป็นโครงการที่สนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงที่สนใจแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา เปิดรับนักเปลี่ยนแปลง 3 track คือ…

School Team

15 ตุลาคม 2020

Changemaker Education

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการปรับตัวขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ไปจนถึงสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียน และ …

School Team

29 มกราคม 2021

TK Dreammakers

TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้ สังคมที่แตกต่างหลากหลาย นำพาเราไปสู่ความท้าทายหลายประการ การสร้างความเปลี่ยนแ…

School Team

4 กุมภาพันธ์ 2021

Helpdesk

Helpdesk: Clinic for Change เป็น Service หนึ่งในระบบสนับสนุนของ School of Changemakers ด้านการให้คำปรึกษา…

School Team

5 สิงหาคม 2019

Insight Tanks

Insight Tank เป็น Online Platform สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำความเข้าใจปัญหาแ…

School Team

5 สิงหาคม 2019

Coach for Changemakers

จากประสบการณ์​ School of Changemakers ในการสนับสนุนการการริเร่ิมโครงการและกิจการเพื่อสังคมพบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสน…

School Team

6 สิงหาคม 2019
, , ,

Social Incubator

WHAT ระบบบ่มเพาะโครงการและกิจการสังคม คือโปรแกรมสนับสนุนผู้ที่สนใจแก้ปัญหาสังคมระยะเวลา 6-12 เดือน ให้ได้พัฒนาไอเดีย และ…

School Team

6 สิงหาคม 2019

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below