Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Programs

Classroom & Helpdesk

ระบบสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจอยากเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น  Classroom  เหมาะกับคนที่สนใจพัฒ…

School Team

5 สิงหาคม 2019

Insight Tanks

Insight Tank เป็น Online Platform สำหรับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเรียนรู้วิธีการทำความเข้าใจปัญหาแ…

School Team

5 สิงหาคม 2019

Penguin Incubation

โครงการ Penguin Incubation ภายใต้การดำเนินงานของ School of Changemakers เปิดรับสมัครนักสร้างความเปลี่ยนแปลง 20 ทีม เข้าโ…

School Team

5 สิงหาคม 2019

Changemakerstory

SOC ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำแคมเปญ #changemakerstory เพื่อสนับสนุนให้นักสร้างการเปลี่ยน…

School Team

6 สิงหาคม 2019

Coach for Changemakers

จากประสบการณ์​ School of Changemakers ในการสนับสนุนการการริเร่ิมโครงการและกิจการเพื่อสังคมพบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสน…

School Team

6 สิงหาคม 2019
, , ,

Social Incubator

WHATระบบบ่มเพาะเพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจแก้ปัญหาสังคมให้ได้พัฒนาไอเดียสู่การลงมือทำ ผ่านเวิร์คช็อป จับคู่ทำงานกับโค้ชและที…

School Team

6 สิงหาคม 2019

Intrapreneur for Change

SOC ร่วมกับ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผู้สนใจการแก้ปัญหาสังคม…

School Team

6 สิงหาคม 2019

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below