Chula Right Livelihood Summer Schoool


LAST UPDATE ON

07 เม.ย. 2559

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Scaling

PROJECT STARTED ON

07 เม.ย. 2559

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

126
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Scaling
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 มี.ค. 2558
พื้นที่โปรเจกต์ :
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

School for Wellbeing Studies and Research  ตั้งขึ้นในปี 2010 จากแรงบันดาลใจที่เห็นประเทศภูฐานพยายามผลักดันเรื่อง Gross National Happiness มาแทน Gross Domestics Products จึงได้มีความพยามเผยแพร่แนวคิดเรื่องการพัฒนาแบบองค์รวมเรื่อยมาผ่านงานวิจัยและการจัดเวทีเสวนาร่วมกับภาคีในภาคการศึกษา จนเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมาจึงได้จัด Chula Right Livelihood Summer School ขึ้นเป็นครั้งแรก และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  ปีนี้จึงวางแผนจะขยายกิจกรรมไปยังภูฐานด้วย

แนวคิดโครงการ

โครงการอบรม 14 วัน(10-24 ก.ค. 2016) ที่เป็นโรงเรียนขนาดย่อมของนักศึกษาจากทั้งไทยและต่างประเทศ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน และจากผู้ได้รับรางวัลสัมมาชีพ(Right Livelihood Award) ซึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Alternative Nobel Prize ที่มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานระดับโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการและนักเคลื่อนไหว นักพัฒนาจากหลากหลายสาขา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 14 วันที่ทำกิจกรรม

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 โมดูล

1) ศึกษากระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2) การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสังเกตและเรียนรู้ประเด็นด้านการพัฒนาจากชีวิตจริง 

3) เวิร์คช็อป inside out เพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนและชุมชน 4) การออกแบบโครงการเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในแต่ละประเทศ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมายของโครงการ

1) สร้างเครือข่ายของนักคิดนักปฏิบัติที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาแบบองค์รวม อย่างน้อยปีละ 40 คน เพื่อออกไปทำกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือสร้างแรงบันดาลใจต่อให้กับชุมชน 

2) สร้างผู้นำไม่เพียงมีความรู้ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่ได้เรียนรู้ในเวิร์คช็อปไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริง เช่นเครื่องมือ Inside Out Facilitation และ Participatory Action Research (PAR)

เว็บไซต์

ปัญหา

1) ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมขาดแคลนทุนทรัพย์ (ค่าลงทะเบียน 1000 USD) เนื่องจากเป็นกลุ่มนักศึกษาและNGO 

2) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง

วิธีการแก้ไข

1) ระดมทุนเพิ่มเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

2) หาเครือข่ายพันธมิตรช่วยกระจายข้อมูลข่าวสาร

ผลกระทบทางสังคม

1) ได้รับทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา 5 คน

2)  ได้รับทุนจาก CCFD ประเทศฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษา 4 คน

แผนความยั่งยืน

จดรับรองหลักสูตรกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุวาระการพัฒนาแบบองค์รวมเข้าไปในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

Project Owner