Coach for Change


LAST UPDATE ON

14 พ.ค. 2562

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

02 ก.ย. 2558

PROJECT STATUS

Not Active

VIEWS

682
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
boy@schoolofchangemakers.com
Vichayapat (Boy) Senapak
เข้าร่วม
Lapthawan L.
Lapthawan Lee
เข้าร่วม
blackboxnoke
Suppawit Sanguankumthorn
เข้าร่วม
montra
Montra Vesarach
เข้าร่วม
bulawit.c
Bulawit Chuaychuwong
เข้าร่วม
mail.nantanat
May Arunothayanan
เข้าร่วม
natchatpt
Natcha Tiempitak
เข้าร่วม
jupajhups
methawee thatsanasateankit
เข้าร่วม
peakythepeaky21
Peak S. Sakuldeelert
เข้าร่วม
babygade
Tuvarak Panyangam
เข้าร่วม
fah_lun_la
Fah Montra
เข้าร่วม
charooroo
May Arunothayanan
เข้าร่วม
vilailuck
Vilailuck Hongvarangkool
เข้าร่วม
blackboxnote
วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล
เข้าร่วม
l.uckyfah
Rungnapa Nakdee
เข้าร่วม
abampai
Abampai Ratnabhanu
เข้าร่วม
ngeoywijitsumalee
สุมาลี เงยวิจิตร
เข้าร่วม
siwakorn
Siwakorn Siri
เข้าร่วม
oomartsocpology
Punika Poonphanich
เข้าร่วม
thetirat_cyspal
ฐิติรัตน์ สุทธเขต
เข้าร่วม
fangmini89
รัตนภรณ์ แผลงชีพ
เข้าร่วม
angkee.s
Angkee Sripakagorn
เข้าร่วม
ponglum
ปองหทัย สวาคฆพรรณ
เข้าร่วม
Aueampon_jim
นางเอื้อมพร จันอ้น
เข้าร่วม
Topped_rm
รพีภัทร มานะสุนทร
เข้าร่วม
phakorns
Phakorn Sooksompong
เข้าร่วม
blackboxzena
Rosana Arif
เข้าร่วม
mojito.topez
สถาพร จิรฐาชฎายุ
เข้าร่วม
tkwaveicon
พรทิพย์ ดิษฐเกษร
เข้าร่วม
arunchat.k
อรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
เข้าร่วม
julieng.jn
กัญจน์ณัฏฐ์ แซ่อึ้ง
เข้าร่วม
vorawan.wan
วรวรรณ วรรณลักษณ์
เข้าร่วม
kaamguy
กาญจนา ไขรัศมี
เข้าร่วม
kanlayarutk
กัลยารัตน์ กาญจนพังคะ
เข้าร่วม
ok_ok_26
กรรณิกา ทิศอุดร
เข้าร่วม
nano_jen
เอื้อมพร ลอยประดิษฐ์
เข้าร่วม
sa2555sa
ฉลองชัย สิทธวัง
เข้าร่วม
jeabb29
สิรินาท ต่อวิริยะเลิศชัย
เข้าร่วม
sawang.mee
สว่าง มีแสง
เข้าร่วม
pkraiwatnutsorn1
Phonchan Kraiwatnutsorn
เข้าร่วม
rapeepat.man
รพีภัทร มานะสุนทร
เข้าร่วม
Jue Korbtip
Korbtip Atchariyasopon
เข้าร่วม

ที่มาโครงการ

แนวคิดโครงการCoach for Change

มูลนิธิอโชก้า ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโปรแกรม Coach for Change ขึ้นภายใต้โครงการระบบสนับสนุน Active Citizen เพื่อตอบโจทย์การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการพัฒนาทักษะและขยายศักยภาพโค้ชทั้งด้านทักษะความรู้ เครื่องมือ และประสบการณ์

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

I. Outreach รับสมัครผ่าน https://www.schoolofchangemakers.com/CoachforChange... ภายใน 25 ก.ย.58

     30 ก.ย. 58 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรม

II. Orientation & Coach Training ต.ค. - ธ.ค.58 (3เดือน)

     17 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ

     18 ต.ค. 58 ความเข้าใจพื้นฐานการเป็นโค้ชสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง

     21 พ.ย. 58 การฟังแบบโค้ช

     22 พ.ย. 58 การโค้ชกับคำถามที่ทรงพลัง

     19 ธ.ค. 58 การสื่อสารแบบสองทิศทางที่มีประสิทธิภาพ

     20 ธ.ค. 58 การสร้างแรงบันดาลใจ

III. On The Job Coaching ม.ค. - เม.ย. 59 (3เดือน)

     17 ม.ค. 59 การพัฒนาไอเดีย

     20 ก.พ. 59 โมเดลและแผนธุรกิจ

     19 มี.ค. 59 การบริหารจัดการโครงการ

     23 เม.ย. 59 กระบวนการเรียนรู้และประเมินผล

IV. Next Step

     21 พ.ค. 59 การสำรวจความต้องการของหน่วยงาน

     18 มิ.ย. 59 โมเดลสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง

     16 ก.ค. 59 แผนงานและเครือข่าย

     20 ส.ค. 59 การระดมทรัพยากร (เงิน คน สถานที่ ฯลฯ)


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นโค้ชของภาคีในเครือข่ายโครงการ Active Citizen หรือตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ที่สนใจสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาระบบสนับสนุนในพื้นที่หรือหน่วยงานของตนเอง
  • เชื่อในพลังและศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้
  • พร้อมเปิดรับความเห็นต่าง และเปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่
  • สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ตลอดโครงการ

หมายเหตุ

  • โครงการ Coach for Change เป็นโครงการนำร่อง ที่มุ่งเน้นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าอาหาร สถานที่จัดกิจกรรม วิทยากร และที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบหรือเบิกค่าเดินทางจากหน่วยงานของตนเอง)
  • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/project/144/Co... และสมัครได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/CoachforChangeRegister 

(รับสมัครผู้เข้าร่วม 40 คน จำกัดหน่วยงานละไม่เกิน 3 คน) ตั้งแต่วันนี้ - 25 ก.ย. 2558 


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีผ่านการพิจารณาให้ทราบภายในวันที่ 30 ก.ย. 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

may@schoolofchangemakers.com หรือ โทร 084 7599574

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน

Project Owner
Administrator
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
Administrator
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project
User join Project