ChariGO


LAST UPDATE ON

17 ต.ค. 2559

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

22 ส.ค. 2558

PROJECT STATUS

Not Active

VIEWS

161
ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
22 ส.ค. 2558
พื้นที่โปรเจกต์ :
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

ในปัจจุบันธุรกิจชุมชนเน้นในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่บางส่วนยังขาดโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากใช้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบเดิมทำให้มีข้อจำกัดในหลายด้านอาทิ การออกงานแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง มีข้อจำกัดด้านเวลาและพื้นที่ในการจัดแสดงอาจทำให้ไม่คุ้มค่า หรือการส่งสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทำให้ไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการออกงานแสดงสินค้าที่ไม่ทั่วถึง ทำให้ลูกค้าไม่ทราบกำหนดการและสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า ทำให้ชุมชนเสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า บางชุมชนมีศักยภาพเพียงพอในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยมีสาเหตุดังนี้ เว็บไซต์มีข้อมูลไม่มากพอที่ลูกค้าจะใช้ตัดสินใจ ไม่มีความน่าเชื่อถือ ใช้งานยาก หรือการประกาศตามเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งลูกค้ายังคงยากต่อการค้นหาสินค้าต่างๆใน Search Engine อีกทั้งจะพบว่าหากลูกค้าค้นหาสินค้าในบางสินค้าจะพบซ้ำสินค้ากันในหลายเว็บไซต์ซึ่งทำให้ลูกค้าอาจไม่ได้เจอสินค้าของชุมชนที่กำลังหาอยู่

นอกจากปัญหาเรื่องช่องทางการจำหน่ายสินค้าแล้ว เครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีความต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ มีความสามารถในการจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดซื้อจัดทำโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ แต่ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจชุมชนนั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถเข้าถึงเครื่องมือเหล่านั้นได้ อาจเป็นได้ในหลายปัจจัย เช่น การขาดสภาพคล่องทางการเงิน การขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเหล่านั้น ทำให้การจัดการข้อมูล เอกสาร บิล หรือการคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ นั้นเป็นไปได้ยาก และในระยะยาวข้อมูลเหล่านั้นอาจเสี่ยงต่อการสูญหายและชำรุดได้

จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ชุมชนมีช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น และชุมชนสามารถมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในด้านการบริหารจัดการข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจ และคิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ คณะทำงานจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน chariGO ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกเป็นเสมือนหน้าร้านสำหรับชุมชน ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าชนิดต่างๆ จากทุกชุมชนได้จากแอปพลิเคชันเดียว มีการจัดการนำเสนอข้อมูลให้อย่างเป็นระเบียบ สวยงาม ใช้งานง่าย มีการแสดงภาพกระบวนการผลิต และลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจากชุมชนได้ทันที ส่วนที่สองเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการธุรกิจภายในชุมชน ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งข้อมูลที่เกิดจากการซื้อ-ขายผ่านทางแอปพลิเคชัน chariGO และการซื้อ-ขายสินค้าในรูปแบบออฟไลน์

นอกจากแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้ว การพัฒนาชุมชนในด้านสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะทำงานจึงมีแนวคิดในการให้ความช่วยเหลือชุมชนโดยจะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน โดยจะมีการรับอาสาสมัครจากค่ายอาสาหรือจากประชาชนทั่วไปที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คณะทำงานได้เล็งเห็นว่าธุรกิจชุมชนยังขาดการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้าอีกมาก เราจึงได้คิดริเริ่มในการศึกษาและวิจัยการตลาดของสินค้าชุมชนอย่างจริงจัง และได้เริ่มการจัดตั้ง ChariGO เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าได้จากทุกที่ทุกเวลา เพื่อเพิ่มยอดการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ส่งผลให้ชีวิตการเป็นอยู่ของธุรกิจชุมชนดีขึ้น และมีส่งผลให้คณะทำงานมีทุนทรัพย์ในการสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนต่างๆต่อไป

แนวคิดโครงการ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Social Enterprise ที่จะช่วยเหลือธุรกิจชุมชนให้สามารถมีรายได้มากขึ้น อาทิ การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การออกแบบปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์สินค้า ระบบบริหารจัดการภายในธุรกิจ ให้ธุรกิจชุมชนสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ และ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ChariGO มุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจชุมชนที่ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี แต่ต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจ เพิ่มรายได้ และส่งออกสู่ต่างประเทศ

โดยรายได้ส่วนหนึ่งของ ChariGO ยังสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม ต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

§ ธุรกิจชุมชนที่ไม่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยี สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกธุรกิจ

§ ระบบการขายที่สามารถขายผ่านร้านค้าออนไลน์รายอื่นๆได้อย่างอัตโนมัติ

§ ประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจชุมชน

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

§ ธุรกิจชุมชน สามารถขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางของ ChariGO

§ ธุรกิจชุมชน สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้สะดวก และพร้อมออกเอกสารสำคัญต่างๆ

§ ชุมชน หรือ สังคมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาผ่านโครงการโดย ChariGO

ปัจจุบันพัฒนาเสร็จสิ้นในเฟสที่ 1 แล้ว สามารถซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้เรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน