Kokoboard โคโคบอร์ด


LAST UPDATE ON

18 ส.ค. 2558

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Scaling

PROJECT STARTED ON

11 ส.ค. 2558

PROJECT STATUS

Not Active

VIEWS

556
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Scaling
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
11 ส.ค. 2558
พื้นที่โปรเจกต์ :
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

ทีมงานก่อตั้งมีการปรับเปลี่ยนตามช่วงเวลา 

ผู้ก่อตั้งหลักคือคุณอรพินท์ สินอมรเวช กับเพื่อนค่ายต่างสถาบันสมัยนักศึกษา 

เพื่อนค่ายขอออก เนื่องจากไม่มีทุนร่วมกิจกรรม และมีภารกิจส่วนตัว จึงเปลี่ยนมือให้พี่ชายเข้าร่วมหุ้นแทน ซึ่งก็เป็นเพื่อนค่ายอีกคนหนึ่ง  ระหว่างนี้มีพี่และเพื่อนร่วมงานที่ทำงานองค์กรสิทธิ (NGO) ที่สนใจมาร่วมทุนด้วยช่วงหนึ่ง แต่ใช้ระยะเวลานานก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง จึงถอนตัวไป

ทีมงานปัจจุบัน 

คุณอรพินท์ สินอมารเวช อดีตพนักงานบริษัทคนหนึ่ง เป็นกรรมการบริษัท

คุณจักรวาล จรัสศรี พ่อค้าขายเสื้อประตูน้ำ เป็นนายทุน

คุรอรทัย สินอมรเวช อดีตค้าขายตลาดโบ๊เบ๊ และอดีตกิจการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ถูกชักชวนให้ร่วมหุ้น ดูแลการตลาด

แนวคิดโครงการ

โคโคบอร์ด ผู้ผลิตวัสดุทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือไม้เทียม เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของคนไทย ได้แก่ ไม้อัดฟางข้าว ไม้อัดขุยมะพร้าว ไม้อัดหญ้าแฝก ฯลฯ ใช้เป็นวัสดุตกแต่งภายใน และผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ จึงเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์

โคโคบอร์ด คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อุปโภคเป็นปัจจัยสำคัญ จึงเลือกใช้กาวอัดไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของฟอร์มาลิน แม้จะมีราคาแพงกว่ากาวอัดไม้ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ทั่วไปถึง 7 เท่า เนื่องจากมีงานวิจัยพบอันตรายของฟอร์มาลินในกาวอัดไม้ทั่วไปว่าเป็น “สารก่อมะเร็ง” ทำลายระบบประสาท และเป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้นานาชนิด ซึ่งแม้จะแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้ว ก็ยังคงระเหยสารดังกล่าวตลอดเวลานานนับสิบปี 

โคโคบอร์ด คือผู้ประกอบการเพื่อสังคมคม ที่นอกจากใส่ใจต่อความสุข ความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรไทยแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ จึงเลือกใช้กาวอัดไม้ที่ไม่ปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์  แม้จะมีราคาแพง กล่าวได้ว่าโคโคบอร์ดมีส่วนช่วยสร้างรายได้แก่เกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ลดการเผาไร่นา ลดปัญหาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และชะลอปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสภาวะอากาศปรวนแปรทั่วโลกในปัจจุบันอีกด้วย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนเกษตรมั่นคง ยั่งยืนยิ่งขึ้น พึ่งพาตนเองได้ ด้วยการสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนเกษตร แต่ไม่ฝืนเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิม

เว็บไซต์

ปัญหา

ความยากจนซ้ำซาก และความไม่มั่นคงทางอาชีพการเกษตร แม้จะเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศ และภูมิประเทศเหมาะสมต่องานเกษตรก็ตาม แต่ภาพข่าวการประท้วงของเกษตรกรและชาวสวนทุกปี เกษตรกรประท้วงขอประกันราคาผลิตผลการเกษตรทุกปี ชาวสวนประท้วงขอประกันราคาผลไม้ในฤดูกาลต่างๆ เช่น ลำไย มังคุด ยางพารา 

ปัญหาเกษตรกรรมสร้างมลพิษทางอากาศ เป็นแหล่งกำเนิดของคาร์บอนปริมาณมหาศาล เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนที่สำคัญอันดับ 2 โดยมีกิจกรรมการเผาที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูกในรอบถัดไป 

วิธีการแก้ไข

1. เพิ่มมูลค่้าให้วัสดุเหลือใช้การเกษตร แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่า และมีโอกาสเติบโตในการค้า ได้แก่ ไม้อัดฟางข้าว ไม้อ้ดแกลบ ไม้อัดเปลือกถั่ว เป็นต้น

2. สอนให้สมาชิกชุมชนเกษตร ผลิตไม้อัดฟางข้าวเพื่อจำหน่าย โดยโคโคบอร์ดช่วยพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ จำหน่ายและช่วยกระจายตลาด เพื่อความยั่งยืน

3. ชุมชนเกษตรเห็นคุณค่าของผลพลอยได้ทางการเกษตร ไม่ใช่วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กระทั่งลดการเผาทำลาย ลดมลพิษ ไม่เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน

ผลกระทบทางสังคม

1. เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. ควันพิษลดลงลดปริมาณ คาร์บอนในอากาศ ชะลอปัญหาภาวะโลกร้อน

3. เพิ่มพื้นที่ป่า ลดการเผาทำลายป่า เพิ่มออกซิเจนให้กับโลก

4. เป็นรายได้หลักหลังฤดูเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว

5. ชุมชนเกษตรเห็นคุณค่าของผลพลอยได้ทางการเกษตร ไม่ใช่วัสดุเหลือทิ้งที่ต้องเผาทำลายอีกต่อไป 

แผนความยั่งยืน

1. ได้วัสดุทดแทนไม้จากฟางข้าว เปลือกถั่ว จำหน่ายแก่เป้าหมายหลัก คือสถาปนิก

2. แปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งบ้านจากไม้อัดฟางข้าว สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ใส่ใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจำหน่ายในและต่างประเทศ

3. กระจายองค์ความรู้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกันก็เป็นการขยายกำลังการผลิตในขนาดที่เหมาะสมในชุมชนเกษตร

Project Owner