พลัสสติ | เรียก สติ ก่อนใช้ พลาสติก

มลภาวะ, ขยะ
ครอบครัว, ชุมชน, คนเมือง, อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)

LAST UPDATE ON

14 ส.ค. 2561

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

10 ม.ค. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

359
ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
Pink
ชุติมา ศักดิ์อาภา
ยังไม่เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
do it green now
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
15 ต.ค. 2559
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

๑. ขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดโดยการฝังกลบ เป็นการสร้างภาระและทำร้ายสิ่งแวดล้อมสำหรับคนในยุคต่อไป (ถึงแม้จะอีกหลายร้อยปี) ซึ่งเราที่เป็นคนในยุคนี้ควรที่จะมีความรับผิดชอบในการส่งมอบโลกในสภาพที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปต่างหาก
๒. ในขณะที่การคัดแยกขยะยังไม่มีประสิทธิภาพ เราก็ควรลดการก่อให้เกิดขยะไปพร้อมๆ กันด้วยเลย
๓. Plastic Credit น่าจะสามารถพัฒนาเป็นต้นทุนส่วนบุคคล เป็นทุนที่สะสมได้ เป็นทุนที่มีพื้นฐานจากความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เช่น การขอรับสวัสดิการทางสังคม การลดหย่อนภาษี เป็นต้น

แนวคิดโครงการ

โครงการพลัสสติ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายคือ เปลี่ยนพฤติกรรม ลด/เลิก ก่อขยะพลาสติกของผู้คน  จนกระทั่งกลายเป็นค่านิยมใหม่ เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นใหม่

แนวความคิดรวบยอดของโครงการ คือ การลดการก่อขยะพลาสติกจะได้รับ Plastic Credit ที่สามารถสะสมให้เพิ่มจำนวนได้ และสามารถใช้แลกสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับสินค้ารักษ์โลก (eco-product)  หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ เป็นการสร้างระบบนิเวศ (ecosystem) ของธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

โครงการพลัสสติสอดคล้องกับกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยตรงกับเป้าหมาย ๕ ข้อ คือ ข้อ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ ครอบคลุมในมิติที่เกี่ยวข้องกับ คน สังคม สิ่งแวดล้อม และโลก

โครงการพลัสสติสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยแผนแม่บทดังกล่าวมีกรอบแนวคิดหลักคือ มุ่งเน้นลดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักการ  ๓Rs (Reduce Reuse Recycle) การกำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สาเหตุที่โครงการพลัสสติเน้นเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมลด/เลิกการก่อขยะพลาสติก ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการ ๓Rs  เป็นเพราะที่ผ่านมาการ Reuse และ Recycle ยังไม่สามารถลดจำนวนขยะพลาสติกได้มากพอ ปัญหาถูกสะสมจนกระทั่งสถานการณ์ขยะพลาสติกในประเทศไทยในปัจจุบันอยุ่ในขั้นวิกฤติ มาตรการ Reduce ซึ่งทำได้ง่ายกว่า ไม่ซับซ้อน ควรจะได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติกที่เกิดใหม่ ที่คอยซ้ำเติมภาวะวิกฤติ

Problem Topic

มลภาวะ,ขยะ

Target

ครอบครัว,ชุมชน,คนเมือง,อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)

เป้าหมายของโครงการ

โครงการพลัสสติ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายคือ เปลี่ยนพฤติกรรม ลด/เลิก ก่อขยะพลาสติกของผู้คน จนกระทั่งกลายเป็นค่านิยมใหม่ เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นใหม่

เว็บไซต์

ปัญหา

ปัญหาขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆ วัน จนอยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นทะเล สัตว์ทะเล ซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลกระทบกลับมาถึงมนุษย์

วิธีการแก้ไข

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการพลัสสติ คือ
๑. PLUSSTI point เป็นตัวแทนของ Plastic Credit
๒. User Generated Content การบอกเล่าเรื่องราวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ใช้ประจำ เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ เป็นตัวอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
๓. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของโครงการพลัสสติ เพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ให้ตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบัน
๔. Application บนโทรศัพท์มือถือ ขณะนี้โครงการพลัสสติอยู่ในขั้นตอนการทำต้นแบบ (Prototype) ได้เลือกใช้ Application LINEมาเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ควบคุมการดำเนินการ ในอนาคตวางแผนจะสร้าง Application เป็นของตัวเอง

กระบวนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกเกิดใหม่ ของโครงการพลัสสติ เป็นดังนี้


๑. ผู้คนโพสเรื่องราวการเปลี่ยนพฤติกรรม ลดก่อขยะพลาสติกของตนเอง ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, LINE หรืออื่นๆ แล้วเก็บภาพหน้าจอของโพสนั้น ส่งมาที่ LINE id: @plussti หลังจากนั้นจะไดัรับ QR Code แต้มสะสม PLUSSTI point ๑ แต้ม ในหนึ่งวันจะได้รับเพียง ๑ แต้มเท่านั้น


๒. ทุกๆ ๑ แต้มของ  PLUSSTI point  จะได้รับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้า รักษ์โลก (eco-product) ที่เข้าร่วมกับโครงการพลัสสติ ทั้งนี้คูปอง ๑ใบ สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว


๓. แสดงคูปองส่วนลดที่ร้านค้าเจ้าของแบรนด์สินค้ารักษ์โลก  (eco-product) เมื่อต้องการใช้คูปองส่วนลด ร้านค้าจะกดปุ่มที่หน้าจอมือถือของผู้ใช้ เพื่อแสดงว่าคูปองนี้ถูกใช้งานแล้ว

ผลกระทบทางสังคม

- จำนวนขยะพลาสติกลดลง สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยลง
- คนในสังคมมีความตระหนักถึงอันตรายจากขยะพลาสติก และสร้างค่านิยมใหม่ในการเลิกก่อขยะพลาสติก

แผนความยั่งยืน

โครงการพลัสสติต้องการเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่ยังคงเป้าหมายเรื่องการแก้ปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกับการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจสินค้ารักษ์โลก (eco-product) นั่นหมายความว่า จะต้องมีรูปแบบการหารายได้อย่างยั่งยืน จากการออกแบบรูปแบบธุรกิจ (Business Model) รายได้จะมาจากช่องทางต่างๆ ดังนี้

(ระยะที่หนึ่ง) หักส่วนลดที่เจ้าของแบรนด์สินค้ารักษ์โลก (eco-product) มอบให้ เข้าโครงการพลัสสติ ตัวอย่างเช่น เจ้าของแบรนด์มอบส่วนลดให้ ๑๕% ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เป็นส่วนลด ๑๐% โครงการพลัสสติได้ ๕% เป็นต้น ทั้งนี้ในอนาคตจะพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้ารักษ์โลก (eco-product) เชื่อมต่อกับระบบ PLUSSTI point (eco-product e-marketplace / e-commerce)

(ระยะที่สอง) การจำหน่ายสินค้าแบรนด์ PLUSSTI โดยจะเป็นสินค้าที่ออกแบบให้เอื้อต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมลดการก่อขยะพลาสติก เช่น ชุดกระเป๋าผ้าที่มีอุปกรณ์หรือภาชนะทดแทนแก้ว/ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นกระเป๋าผ้าที่ออกแบบพื้นที่เฉพาะสำหรับใส่อุปกรณ์หรือภาชนะ สะดวกสบายต่อการพกพา เป็นต้น

(ระยะที่สาม) รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขยายขอบเขตของโครงการพลัสสติ ให้ครอบคลุมมาตรการ ๓Rs ที่เหลืออีกสองตัวคือ Reuse และ Recycle เช่นการจัดอบรม/กิจกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จากขยะ การสร้างระบบให้รองรับการจัดการขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลในระดับครัวเรือน

หมายเหตุ:
๑. ต้องการผู้ที่สามารถทำ application บนมือถือได้ และสนใจในแนวความคิดนี้ มาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
๒. ต้องการผู้ที่มีแนวความคิดคล้ายๆ กันมาเป็นหุ้นส่วนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ