OneSelf

สุขภาพจิต, การเลือกเรียนต่อ, ศักยภาพเด็กและเยาวชน
วัยรุ่น

LAST UPDATE ON

18 ก.ค. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

25 ม.ค. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

283
Part I : Idea Development

: Defining Problems

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
Tanachaporn1
ธนัชพร ภูติยานันต์
เข้าร่วม
earth4421
ชวัลวิทย์ วชิรปาณีกูล
เข้าร่วม
fochiferny
รุจิรา​ กตัญญู​
เข้าร่วม
plelim
Supatsee Limpraprutkul
เข้าร่วม
warn2408
Kantaporn Kachonseree
เข้าร่วม
Sitthinut
สิทธิณัฐ เพ็ชรรัตนาภรณ์
เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
ไข่แดง
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
02 พ.ย. 2559
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร : -
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

          พวกเราต่างก็มีความสนใจเกี่ยวกับการ "เข้าใจตนเอง" เพราะพวกเรามองว่าการเข้าใจตนเองนั้น จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยกำหนดเส้นทางเดินในชีวิตของบุคคล บุคคลผู้ซึ่งเข้าใจในตนเองนั้น จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เพราะพวกเขาเหล่านั้นรู้ดีถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเอง รู้ว่าคุณค่าที่ตนเองยึดถือคืออะไร รู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิต

          ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "OneSelf" ซึ่งคำคำนี้มีความหมายถึงตัวตนของบุคคลซึ่งมักมีการใช้ในทางปรัชญา จิตวิญญาณ รวมถึงศาสนาด้วย นอกจากนี้คำคำนี้ยังสามารถตีความว่าคือ "ความเป็นหนึ่งเดียวกัน" ของมนุษย์ทุกคน ที่แม้จะมีความต่างกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หากแต่ก็เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น 

          โครงการนี้ใช้องค์ความรู้ในหลากหลายสาขาในการจัดกิจกรรม เช่น จิตวิทยา ปรัชญา โค้ชชิ่ง การบริหารจัดการ การแสดง และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการค้นพบคุณค่าที่ตนเองยึดถือในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ "แก่น" ของเนื้อหาภายในโครงการคือ "ธรรมะ" ซึ่งมีความเป็นสากลไม่ว่าบุคคลนั้นจะนับถือศาสนาใดก็ตาม และสามารถอธิบายให้รู้และเข้าใจได้ด้วยศาสตร์อื่น ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หรืออาจเรียกได้ว่าโครงการนี้จึงมีแนวทางของหลักสูตรคือ ธรรมะ แต่ไม่ใช่ค่ายธรรมะนั่นเอง

แนวคิดโครงการ

" OneSelf "
คือ ความเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริง
คือ การค้นพบตนเองด้วยตนเอง
คือ การรวมเป็นหนึ่ง
คือ ทุกสรรพสิ่ง
คือ ธรรมะ

 

Problem Topic

สุขภาพจิต,การเลือกเรียนต่อ,ศักยภาพเด็กและเยาวชน

Target

วัยรุ่น

เป้าหมายของโครงการ

          เป้าหมายของเราคือ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนรู้ถึงคุณค่าที่ตนเองยึดถือส่งผลให้ชัดเจนกับเป้าหมายชีวิตของตนเอง และมีแผนที่จะเริ่มต้นลงมือทำตามเป้าหมายนั้นหลังจากที่จบจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการติดตามผลผ่านทาง Line หรือ Facebook Group ในช่วง 1-3 เดือนหลังจากวันจัดกิจกรรม
 

ปัญหา

         การตัดสินใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยว่าจะทำอะไรต่อหลังเรียนจบ ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างเต็มตัว ทว่าสิ่งที่พบคือ นักศึกษาหลายคนยังไม่รู้แนวทางที่ชัดเจนว่าตนอยากที่จะทำอะไรต่อหลังเรียนจบ โดยจากการเก็บข้อมูลของทางโครงการพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในทางเลือกหลังเรียนจบ ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันทางสังคม ความคาดหวังจากพ่อแม่ การเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อน การมีความสนใจที่หลากหลายมากเกินไป เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งในระดับบุคคล และในระดับประเทศ

วิธีการแก้ไข

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. Camp: สะท้อนให้บุคคลเห็นคุณค่าที่ตนเองยึดถือผ่านการทำกิจกรรมภายในค่ายเป็นเวลา 4 วัน โดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เช่น จิตวิทยา ปรัชญา การแสดง การบริหารจัดการ และอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้แก่นของหลักสูตรจะเป็น "ธรรมะ" แต่ทางผู้จัดโครงการจะไม่สื่อสารข้อความออกไปโดยตรง เพราะต้องการให้ค่ายนี้เหมาะกับผู้เข้าร่วมทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกด้วยศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

2. Community: เป็นพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และโค้ชที่มาเป็นส่วนหนึ่งในค่ายทั้ง 4 วัน เพื่อที่จะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านข้อมูล กำลังใจ หรือโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ หรือคุณค่าของแต่ละคน ทั้งนี้ยังรวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับการนัดหมายเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในการช่วยเหลือสังคม หรือเป็นฐานศิษย์เก่า (Alumni) ของค่ายนี้อีกด้วย

ผลกระทบทางสังคม

ระดับบุคคล
นักศึกษามีความชัดเจนในคุณค่าที่ตนยึดถือและกำหนดเป้าหมายชีวิตจากคุณค่านั้น รวมถึงดำเนินชีวิตสอดคล้องตามคุณค่าของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษารู้สึกมั่นใจในตัวเอง ไม่เกิดความสับสนในการใช้ชีวิต หรือสามารถทนอยู่กับความกดดันในการทำงานได้มากกว่า เนื่องจากได้ลงมือทำในสิ่งที่มีคุณค่ากับตนเอง รวมถึงใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมาย นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นในการค้นหาตัวเองได้อีกด้วย


ระดับประเทศ
ภาคเอกชนมีพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูง และมีความพึงพอใจในการทำงานสูง ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลสูงสุดให้กับองค์กรต่อไปได้
ภาครัฐมีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งนี้เกิดจากแรงงานคุณภาพสูงที่คอยพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตนให้คุณค่าอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้อาจเกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวนมากที่อยากสานฝันของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยที่มีจะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น
สังคมภาพรวมจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะเป็นสังคมที่ต่างคนต่างยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เพราะเข้าใจดีว่าแต่ละบุคคลนั้นมีคุณค่าที่ยึดถือแตกต่างกันไป ทั้งนี้ยังช่วยเหลือกันเพื่อสนับสนุนบุคคลอื่นให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่การช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

แผนความยั่งยืน

ระยะสั้น
- สร้างSupportive Communityของผู้เข้าร่วมให้มาแชร์ประสบการณ์ของการเดินตามเป้าหมายชีวิตให้กันและกัน รวมถึงคอยแบ่งปันข้อมูลต่างๆที่สำคัญให้กับเพื่อนๆในรุ่น 
- สร้างระบบAlumniให้สมาชิกรุ่นแรกสามารถมาเป็น Voluntary Coachเพื่อช่วยจัดกิจกรรมในรุ่นต่อๆไป
- สร้างแบบประเมินผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น

ระยะยาว
- แยกย่อยเป็นWorkshopเล็ก โดยอ้างอิงตามความต้องการของผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
- เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายในอนาคต เช่น นักเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ เป็นต้น
- สร้างค่ายในลำดับต่อไป เช่น ค่ายFollowing Passion สำหรับคนที่ชัดเจนในคุณค่าของตัวเองแล้ว แต่เกิดความสับสนเพราะยังไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จมากพอ เป็นต้น