Pet Planet

สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, บรรเทาภัยพิบัติ, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ

LAST UPDATE ON

12 ก.ค. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

29 ม.ค. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

359




ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
Crucifer
ศิลาพล วัชรากร
เข้าร่วม
Wongpat
วงศ์พรรดิ์ บัณฑุกุล
เข้าร่วม
Golfwira
กนกพร วิรบุตร์
ยังไม่เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
Young lions
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
29 ม.ค. 2550
พื้นที่โปรเจกต์ :
ชลบุรี : ศรีราชา
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

เริ่มต้นจากประสบการณ์เมื่อได้เข้าไปเป็นอาสาสมัครครั้งแรก ที่ทางเพจที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวจร ของ PAC (Pattaya Animal Coalition)ได้ประชาสัมพันธ์ เปิดโอกาสทำความสะอาดสุนัข และ ให้ความรัก และด้วยประโยคที่ชวนมาให้ความรักนี้ คือจุดที่ทำให้ตัดสินใจมาร่วมการเดินทางเปิดการสัมผัสรับประสบการณ์ตรงที่แสนพิเศษ ในบ้านพักพิงสัตว์ที่ชลบุรี เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และหลังจากกลับมาก็รู้สึกมี Passion อย่างมากที่คิดการใหญ่ทำโปรเจคอะไรสักอย่างในการแก้ไขปัญหาระดับสังคมตั้งแต่ตอนนั้น จากการได้ใกล้ชิดกับสุนัขและแมวในบ้านพักพิง
จึงรวมทีมเพื่อนๆที่รักสัตว์ และมีความสามารถมาร่วมโครงการนี้ในเวลาต่อมา

เราจะให้สัตว์เลี้ยงได้มีพื้นที่สีเขียวไว้วิ่งเล่น นอนพัก ร่วมกับทำกิจกรรมกับคนที่มาที่นี้และมีความสุขร่วมกันในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม และร่มรื่น
เพราะการได้สัมผัสพื้นที่สีเขียวนั้นช่วยปลดปล่อยความเครียดได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง จากแมวที่อยู่รวมกันในกรงใหญ่ก็จะให้มีพื้นที่ที่ออกมาเดินเล่น นอนกลิ้งเกลือก หรือเล่นกับคนอย่างสนุกสนานมากกว่ากินและนอนอย่างเดียวในกรงพื้นปูนที่อยู่รวมกัน และแมวและสุนัขเองได้กินหญ้าได้ด้วย
และจัดให้มีกิจกรรมที่ให้คนทุกวัยได้มาสนุกสนาน และร่วมมีประสบการณ์ดี กับสัตว์ภายในบ้านพักพิง
เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการที่จะรักและเห็นคุณค่าของสัตว์จรจัด ที่จะเป็นการสร้างบุคลากรที่จะมีจิตใจที่อ่อนโยน และมีจิตสาธารณะ
และสร้างสื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์รอบๆเกี่ยวกับสัตว์ในด้านต่างๆภายในสถานที่ และให้ข้อมูลที่จะสร้างการตระหนักรู้ และวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อจะสามารถนำไปใช้ได้
ท้ายสุดให้บ้านพักพิงมีรายได้จากการที่สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เฟมือนกับสวนสัตว์ขนาดย่อมที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ขณะเดียวกัน
 

แนวคิดโครงการ

สร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ที่จะสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงของ Shelter ผ่านการยกระดับมาตราฐานสิ่งต่างๆ และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ พร้อมกับระบบจัดการ และการประชาสัมพันธ์ที่ดี ที่จะให้ภาพลักษณ์ของสัตว์จรจัดเปลี่ยนไปในทางที่ดี

Problem Topic

สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,สวัสดิภาพสัตว์,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพจิต,เศรษฐกิจ / ความยากจน,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,การสร้างและฝึกอาชีพ,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,การเล่น,คุณภาพการศึกษา,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การมีส่วนร่วม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,บรรเทาภัยพิบัติ,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,สิทธิผู้พิการ,สิทธิมนุษยชน,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความรับผิดชอบต่อสังคม,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน

Target

ครอบครัว,ชุมชน,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ,ผู้หญิง,สัตว์,เด็ก,วัยรุ่น,ผู้อพยพ

เป้าหมายของโครงการ

สร้างเป็นโมเดลต้นแบบ ในการบริหารจัดการ

สร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาสัตว์จรจัด เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสัตว์เลี้ยง และปลูกฝังจิตอาสา

เว็บไซต์

ปัญหา

ปัจจุบันบ้านพักพิงสัตว์ ที่รับหน้าที่ดูแล แก้ไขปัญหา สัตว์เลี้ยงจรจัด และบาดเจ็บ ยังขาดสุขลักษณะ สิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่อจาก ขาดทรัพยากรในด้านทุนทรัพทย์ ระบบจัดการ และ การประชาสัมพันธ์ที่ดี

วิธีการแก้ไข

Phase 1
ออกแบบพื้นที่ในการดำเนินงานระยะยาว
ปรับภูมิทัศน์โดยทีมอาสาสมัครที่จัดไว้ตามความสามารถและความสมัครใจในด้านต่างๆ
วางแผน ทำสื่อต่างๆประชาสัมพันธ์ และจัดูระดมทุน
First Phase Goal

Phase 2
เริ่มการจัดโซนอย่างเป็นระเบียบ
สร้างสื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบต่าง ในด้านต่างๆ
วางระบบจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรกับคนและสัตว์
เพิ่มช่องทางวางระบบหารายได้เสริม


Second Phase Goal
 
บ้านพักพิงมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ผลกระทบทางสังคม

บ้านพักพิงอยู่ได้อย่างยั่งยืน จากการมีรายได้เพิ่มขึ้น

คนมีทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าต่อสัตว์จรจัด และมีความรักที่จะช่วยเหลือสัตว์ในปัจจุบันมากขึ้น

คนและสัตว์มีสวัสดิภาพที่ดีในชีวิตจากการได้สัมผัสธรรมชาติ และการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

มีความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กร สถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน เกิดขึ้น

อัตตราของสุนัข และแมว ในบ้านพักพิง ลดลงจากการที่มีผู้รับไปเลี้ยงมากขึ้น 

แผนความยั่งยืน

+ สร้างหนังสือคู่มือ Online , Offline ไฟล์เสียง และ VDO การบริหารจัดการบ้านพักพิงสัตว์ และความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงสุนัขและแมวในด้านต่างๆ
   สำหรับผู้เป็นเจ้าของบ้านพักพิง และผู้สนใจ

+ สร้างกิจกรรมสันทนาการ และ ให้ความรู้โดยผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ แก่ผู้ที่เข้ามา ภายในบ้านพักพิงสัตว์

+ สร้างระบบอาสา ที่ให้อาสาเข้ามาทำกิจกรรมอาสาอย่างต่อเนื่อง

+ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์