Changemaker Incubation Network : CMIN

สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สิทธิผู้พิการ, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, ความเท่าเทียมทางเพศ, การค้ามนุษย์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, สวัสดิภาพสัตว์, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, การสร้างและฝึกอาชีพ, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์

LAST UPDATE ON

07 พ.ย. 2561

VERIFICATION

Verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

18 พ.ค. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

534
ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
ohr
Worakamon Danpradit
เข้าร่วม
pkraiwatnutsorn1
Phonchan Kraiwatnutsorn
เข้าร่วม
Piangpor
เพียงพอ มนูทัศน์
เข้าร่วม
schoolofchangemaker
School Team
เข้าร่วม
nopadon
นพดล มณีเฑียร
เข้าร่วม
thanatipc
ธนาทิพย์ จันทร์คง
เข้าร่วม
Sutee
สุธี สุขสุเดช
เข้าร่วม
sirada
ศิรดา พิศุทธิ์พัฒนา
เข้าร่วม
Pink
ชุติมา ศักดิ์อาภา
ยังไม่เข้าร่วม
KASHTAN
ณัฎฐพงษ์ สาคร
ยังไม่เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
15 มิ.ย. 2560
พื้นที่โปรเจกต์ :
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

School of Changemakers จัดตั้งเครือข่ายผู้ที่ทำงานบ่มเพาะงานเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย หรือ C’MIN (Changemaker Incubation Network) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มุ่งสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือ กระบวนการการเรียนรู้ และการสนับสนุนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกเป็นสำคัญ

แนวคิดโครงการ

School of Changemakers จัดตั้งเครือข่ายผู้ที่ทำงานบ่มเพาะงานเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย หรือ C’MIN (Changemaker Incubation Network) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มุ่งสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือ กระบวนการการเรียนรู้ และการสนับสนุนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกเป็นสำคัญ

ทาง School of Changemakers จึงเริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมแนว sharing ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ที่ทำงานเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง มาทำความรู้จักกัน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนความท้าทายในการทำงาน เพื่อมองหาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง Changemaker รุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ขอบข่ายการทำงานของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ 

1. ดูแลวิชา/หลักสูตร (teaching and curriculum) ที่มีเนื้อหา/กระบวนการเกี่ยวข้องกับการทำเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การลงพื้นที่ชุมชน งานอาสา การปลูกจิตสำนึก ฯลฯ 
2. ทำงานบริการทางวิชาการ (Academic Service) ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงานเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น งานวิจัย ชุดเครื่องมือ กระบวนการ และทรัพยากรความรู้
3. เป็นผู้รับผิดชอบ หรือดูแลหน่วยงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะโปรเจกต์เพื่อสังคม (Social Incubation Unit) เช่น หน่วยบ่มเพาะ social Startups ฯลฯ
4. กำลังทำงานขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการบ่มเพาะกิจกรรมเพื่อสังคม 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • เชื่อมั่นและสนใจสนับสนุนพลังของคนรุ่นใหม่
  • มีวิชาสอน / หลักสูตร หรือทำงานโดยตรง เกี่ยวกับการสนับสนุนนักศึกษาให้ทำโปรเจกต์เพื่อสังคม
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน 
  • สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของตนเองได้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ทีมงานจัดเตรียมอาหารมื้อเที่ยง เครื่องดื่มและขนมเบรคไว้ให้)

ทีมงาน School of Changemakers ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกอาจารย์เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับเครือข่าย โดยกระจายโควต้าตามมหาวิทยาลัย สาขาวิชา และประเภทงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะสามารถสร้างร่วมกันในเครือข่ายได้เป็นสำคัญ 

Problem Topic

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ความรับผิดชอบต่อสังคม,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้ปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน เข้าใจพฤติกรรมการเรียนที่เปลี่ยนไปของนักศึกษา​ และเป็นกำลังสำคัญในการผลิตคนคุณภาพสู่สังคม เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

เว็บไซต์

ปัญหา

จากผลสำรวจของ School of Changemakers พบว่าคนรุ่นใหม่ 97% อยากทำงานเพื่อสังคม แต่กลับไม่ได้ลงมือทำ เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ในขณะที่ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศก็ให้ความเห็นว่านักศึกษาจำนวนมากยังมองไม่เห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงระหว่างตนเอง กับปัญหาสังคมรอบตัว การทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม จึงไม่ได้อยู่ในเส้นทางของการศึกษาที่ถูกแวดล้อมด้วยสิ่งรบกวนอื่นๆ มากมาย นักศึกษาส่วนใหญ่มักพุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จด้านการเรียน โดยที่ยังไม่มีเป้าหมายชีวิต ไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบและอยากทำอะไร หรือจะใช้ศักยภาพที่มีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร 

นอกจากนี้ ในสังคมยุคดิจิตอลที่ข้อมูลความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาเสิร์ฟที่หน้าจอได้เพียงปลายนิ้วคลิก ทำให้นักศึกษาจำนวนมากรู้สึกว่าการฟังเลกเชอร์ในห้องเรียนไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาอีกต่อไป ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่า พวกเขาไม่อยากเรียนหนังสือ เพียงแต่เด็ก Gen M (Millennials Generation) มีวิธีการเรียนรู้ (Learning style) ที่เปลี่ยนไปจากอดีตเท่านั้น  ​

ประเด็นที่น่าสนใจ (Insights)

  • การทบทวนเพื่อปรับบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบโจทย์รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  • การทำความเข้าใจธรรมชาติ และชุดความคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อปรับการเรียนการสอน และสร้างระบบสนับสนุนที่ดึงศักยภาพของนักศึกษาออกมาได้อย่างเต็มที่ ทำให้พวกเขาค้นพบเป้าหมายชีวิต รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรอบตัว และเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับประเด็นสังคมที่สนใจได้ 
  • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบข้ามศาสตร์ ทั้งในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย 

วิธีการแก้ไข

School of Changemakers จัดตั้งเครือข่ายผู้ที่ทำงานบ่มเพาะงานเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย หรือ C’MIN (Changemakers Incubation Network) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มุ่งสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านเครื่องมือ กระบวนการการเรียนรู้ และการสนับสนุนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกเป็นสำคัญ

ทาง School of Changemakers จึงเริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมแนว sharing ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ที่ทำงานเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง มาทำความรู้จักกัน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนความท้าทายในการทำงาน เพื่อมองหาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง Changemaker รุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ขอบข่ายการทำงานของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ 

1. ดูแลวิชา/หลักสูตร (teaching and curriculum) ที่มีเนื้อหา/กระบวนการเกี่ยวข้องกับการทำเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การลงพื้นที่ชุมชน งานอาสา การปลูกจิตสำนึก ฯลฯ 
2. ทำงานบริการทางวิชาการ (Academic Service) ที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงานเพื่อสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น งานวิจัย ชุดเครื่องมือ กระบวนการ และทรัพยากรความรู้
3. เป็นผู้รับผิดชอบ หรือดูแลหน่วยงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบ่มเพาะโปรเจกต์เพื่อสังคม (Social Incubation Unit) เช่น หน่วยบ่มเพาะ social Startups ฯลฯ
4. กำลังทำงานขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการบ่มเพาะกิจกรรมเพื่อสังคม 

ผลกระทบทางสังคม


เนื้อหาจากกิจกรรมแลกเปลี่ยน Changemaker Incubation Network ครั้งที่ 1


 


​​​​เนื้อหาจากกิจกรรมแลกเปลี่ยน Changemaker Incubation Network ครั้งที่ 2
 
ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยน Changemaker Incubation Network ครั้งที่ 3แผนความยั่งยืน