NEIRA

การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพการศึกษา, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, ความโปร่งใส, กฎหมายและนโยบาย, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้ด้อยโอกาส, วัยรุ่น

LAST UPDATE ON

21 มิ.ย. 2560

VERIFICATION

Unverified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

09 มิ.ย. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

156
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
RJ-98
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
10 ส.ค. 2559
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

Vision ผู้บริหาร

                 โครงการ NEIRA เกิดจากการที่เราอยากเห็นบุคคลที่มีศักยภาพแต่ไม่มีโอกาสในการศึกษา ได้ก่าวเข้าสู่โลกของธุรกิจอย่างเต็มตัวพื่อทำให้วงการ SME ไทยเติบโตขึ้นบนฐานของความยุติธรรม และการทําธุรกิจด้วยความโปร่งใส อีกทั้ง  NEIRA ยังทําโครงสร้างสําหรับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้ SME ในเครือของเราทั้งหมดเชื่อมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย-คู่ค้าต่างชาติ และแก่ผู้ประกอบการทุกท่านที่ใช้บริการกิจการในเครือของเรา เป็นหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย ด้วยการเดินตามแนวคำสอนพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

                 "เราคือประตู" โดยเคอนเซ็ปของ NEIRA ในการทำภาระกิจนี้ให้สำเร็จก็คือ "การให้ออกไปด้วยใจกว้างขวาง" การให้ออกไปอย่างไม่รู้จบนี้เองทำให้ผู้สนใจอยากเริ่มทำธุรกิจแต่ขาดโอกาส คนที่ไม่มีต้นทุนชีวิต จนถึง SME ที่มั่นคงแล้วอยากเพิมศักยภาพให้ธุรกิจตนเองได้รับส่วนลดและสิทธิ์ประโยชน์สูงสุดจากพาร์ทเนอร์ต่างๆในเครือของเรา  โดยการให้ความรู้และคำปรึกษาอย่างเหมาะสมแกธุรกิจประเภทนั้นๆ จนถึงการต่อยอดเพิ่มช่องทางการขายขยายกิจการสู่ต่างประเทศ และเป็นผู้กลางในการแมชชิ่ง SME ที่มีแววในการเติมโตสูงเหล่านั้นเพื่อตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย 

 

               พวกเรา NEIRA เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีศักยภาพและสัญชาติในการตื่นรู้อยู่แล้ว "ปัญญา เปรียบดังแสงสว่าง" หากโลกนี้ได้รับการเติมเต็มด้วยความรู้ที่ถูกต้อง มันก็เหมือนกับความสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืด และเมื่อโลกนี้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้ว ความอธรรมและการคอรับชั้นก็เสื่อมอำนาจไปโดยตัวของมันเอง

 

                  NEIRA เป็นโครงการที่สร้างกำไรในตัวเองจากการ Outsource ชินงานกึ่งดิจิตอลจาก SME อื่นๆและ Consultant Marketing เราเป็นธุระกิจแนวใหม่ที่ผสมศาสตร์ระหว่างการทำ Online Marketing และ Offline Marketing เข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยการจัดทำสือการเรียนการสอนในเรื่องของการตลาดแบบครบวงจร การทำOEM , นำเข้า/ส่งออก, สร้างแบรนด์, วางแผนการตลาด และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ, ผสมเข้ากับการทำสื่อโฆษณา Creative Agency ได้แก่ Digital Integrated, Campaign Viral marketing, Strategy and Planning, Digital Public Relations, Social Media Management และการสร้างวินัยทางการเงิน,การบริหารหนี้ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เราทำการเปิดสอนในรูปแบบของ  Free-Platform

 

แนวคิดโครงการ

Mission ผู้บริหาร 

 

               ปัจจุบันแนวโน้มประเทศไทยที่มีคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ หรือวัยทำงานในช่วงอายุ 25-35 ปี  พวกเขาต่างใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นนายตนเองโดยเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวจะเป็นช่องทางอันนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างรวดเร็ว เราสามารถเห็นได้จากการเพิ่มขึันของ SME ของไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยอ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีผู้จดทะเบียนการค้าอยู่ระหว่าง 60,000 -65,000 ราย ในปี่ 2559 และมีแนวโน้นที่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ

               ทัังการมาของกระแส Startup ที่มากขึ้นเรื่อยในไทย การเข้าสู่ยุค O2O (Offline to Online) อย่างเต็มรูปแบบ จากที่กล่าวมานี่เองทำให้เราเห็นโอกาสในการเติบโตชอง SME ไทยอย่างมากมาย และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะขยายตลาด และการเติบโตที่จะเกิดขึ้นใน AEC แต่ด้วยว่า SME ที่เกิดใหม่บางรายรวมไปถึงผู้เริ่มต้นค้นหาตัวเองในการทำธุรกิจเหล่านั้นยังขาดความรู้ในเรื่องของกฏหมาย,แผนการตลาด,สื่อโฆษณา อีกทั้งบางธุรกิจอาจเชี่ยวชาญการทำตลาดแบบ Online แต่ไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจทำการตลาดแบบ Offline ซึ่งทัังหมดนีเป็นปัญหาหลักซึ่งอาจทำให้ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการอาจจะถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวเอาง่ายๆ ดังนั้นเองการที่จะพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเหล่านั้นรวมไปถึงการขายและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพนี้เอง ทางเราจึงได้สร้างธุรกิจ NEIRA มานี่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เหล่า SME ทั้งเก่าและใหม่เผชิญอยู่

 

Target

-วัยรุ่นว่างงาน

-SME ที่อยากต่อยอด/ขยายกิจการ

-SME ที่ประสบปัญหาในเรื่องของกฏหมาย รวมถึงการแก้ไขโครงสร้างธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ยุค 4.0

 

วัตถุประสงค์

                 -ใช้ในการเสนอขอทุนจาก Investor

Problem Topic

การสร้างและฝึกอาชีพ,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,การเข้าถึงการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพการศึกษา,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,ความโปร่งใส,กฎหมายและนโยบาย,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,ความรับผิดชอบต่อสังคม

Target

ผู้ด้อยโอกาส,วัยรุ่น

เป้าหมายของโครงการ

เรา  NEIRA  มุ่งเน้นในแก้ไขปัญหาคนว่างงาน และคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสไม่มีต้นทุนชีวิต โดยเราจะให้ความรู้การศึกษาในการทำธุรกิจ จนพวกเขาสามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง มีธุรกิจของตนเองได้โดยที่พวกเค้านั้นไม่จำเป็นต้องเรียนจบสูงหรือมีใบปริญญาก็ ถือเป็นการ Shot cut หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อสามารถใช้ความรู้เหล่านั้นในการพึ่งพาตนเองสร้างอาชีพให้ตนเองต่อไปในอนาคต

เว็บไซต์

ปัญหา

ความเครียด,การว่างงาน,ขาดโอกาส,หนี้สิน และผลของแรงกดดันจากสภาวะรอบข้างทำให้เกิดการบ่มเพาะสะสมจนคนเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นเนื้อร้ายของสังคม เหตุเพราะขาดความรู้ที่ถูกต้องขาดที่ปรึกษาและผู้ชี้ทาง

วิธีการแก้ไข

ให้ความรู้การศึกษาเกี่ยวกับการตลาดครบวงจร จัดทำฝึกอบรม การตลาดครบวงจรในรูปแบบของ  Free-Platform และเป็นที่ปรึกษาการสร้างวินัยในการเงิน การบริหารหนี้สิน

 

ผลกระทบทางสังคม

สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ โดยคนว่างงานและคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพแต่ไม่มีโอกาส ไม่มีต้นทุ่นเหล่านั้น มีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มจากทีค่าครองชีพขั้นต่ำ 

แผนความยั่งยืน

เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสำเร็จของ SME ไทย พวกเหล่านั้นที่ผ่านการฝึกอบรมในเครือของเราแล้วสามารถออกไปสร้าง SME หน้าใหม่รุ่นต่อไป จากรุ่นสู่รุ่น อย่างไม่สิ้นสุด