โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถเด็กประถมศึกษาในประเทศไทยExtra curricular as capacity building activities of elementary school children in Thailand (ECaBA)

การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, เด็ก, วัยรุ่น

LAST UPDATE ON

04 ต.ค. 2560

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

15 ก.ย. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

358
ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
ขบวนการโลกแสนสวย(BuWgang)
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ก.ย. 2560
พื้นที่โปรเจกต์ :

ที่มาโครงการ

การศึกษาถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถ้าการศึกษาดีมีคุณภาพย่อมทำให้กระบวนการในการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ คณะทำงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพการศึกษาในสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของเด็กไทยโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน แต่ด้วยคุณภาพของการศึกษาไทยเป็นปัญหาที่มีมานาน ทั้งในเรื่องงบประมาณ ประสิทธิภาพของบุคลากร สภาพแวดล้อม อุปกรณ์การเรียนการสอน และกระบวนการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ คุณภาพการศึกษา ความเท่าเทียมของการศึกษาของเด็กไทย ความแตกต่างของการศึกษาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ แหล่งการเรียนรู้ และอื่น ๆ 

แนวคิดโครงการ

ขบวนการโลกแสนสวย (BuWgang) ได้ริเริ่มโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถเด็กประถมศึกษาในประเทศไทย Extra curricular as capacity building activities of elementary school children in Thailand (ECaBA) โดยเราจะคัดเลือกโรงเรียนในชุมชนห่างไกลหรือโรงเรียนในกลุ่ม ICU เพื่อให้ได้มีการพัฒนาในเรื่องคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษาโดยเน้นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในช่วงแรกจะดำเนินการโดยจัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ในช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาลัยโดยนิสิต/นักศึกษา/อาสาสมัคร ที่อาสาเข้าร่วมโครงการจะได้รับการ training เตรียมความพร้อมในการไปดำเนินกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ 
เรามีวิสัยทัศน์ คือ
1 เราต้องลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล
2 เราต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานในระดับประถมศึกษาผ่านกิจกรรรมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ 
3 เราต้องสร้างจิตอาสา สังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันและบุคลากรครูผู้สอนสมัยใหม่

เราหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลให้มีความสุขในการเรียนและได้รับการพัฒนาด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ อย่างเป็นรูปธรรมผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ สมัยใหม่ที่ยึดตัวผู้เรียนเป็นหลัก โดยอาสาสมัคร/ครูจะ ทำหน้าที่เป็น Coach ครูที่เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลใหม่ๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าต่อเนือง อาสาสมัครได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือแบ่งปัน การพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อเป็นครูในอนาคต หรือการค้นพบตัวเอง 

Problem Topic

การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,การเล่น,คุณภาพการศึกษา,คุณภาพครู,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ศักยภาพเด็กและเยาวชน

Target

ชุมชน,ผู้ด้อยโอกาส,เด็ก,วัยรุ่น

เป้าหมายของโครงการ

1.เราต้องลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล
2.เราต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐานในระดับประถมศึกษาผ่านกิจกรรรมการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ 
3.เราต้องสร้างจิตอาสา สังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันและบุคลากรครูผู้สอนสมัยใหม่
 

ปัญหา

1.ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างเด็กในเมืองและชนบท
2.ปัญหาคุณภาพการศึกษาเด็กในชนบท เนื่องจากไกลจากข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
3.ปัญหาครูไม่เพียงต่อการสอนนักเรียน
 

วิธีการแก้ไข

1. พัฒนาคุณภาพของการศึกษาของเด็กไทยในชุมชนห่างไกล /โรงเรียนในกลุ่ม ICU ลดช่องว่างในเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีกระบวนการการเรียนการสอนที่ทันสมัยทั้งในรูปแบบของค่ายการเรียนรู้และการติดตั้งระบบการเรียนการสอนทางไกล (Interactive Distance Learning)
2. เปิดโอกาสด้านความคิดกับนิสิต/นักศึกษาที่อาสาช่วยงาน และพัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน
3. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมทางด้านการศึกษาให้กับนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เกิดการแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผู้อื่น พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ส่งเสริมให้เกิดความรักในถิ่นฐานในหมู่เด็กนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต ที่เข้าร่วมโครงการเมื่อเติบโตขึ้นมีความรู้สามารถนำความรู้มาพัฒนาชุมชนตนเองได้
 

ผลกระทบทางสังคม

 1. นักเรียนด้อยโอกาสจำนวนมากกว่า 100,000 คนเข้ารับการฝึกอบรม ใน 5 ปีแรก
 2. อาสาสมัครจำนวนมากกว่า 2,000 คนได้เข้าร่วมสมัครเป็นครูอาสาสำหรับพื้นที่ด้อยโอกาส ใน 5 ปีแรก
 3. ระบบการบริหารงานการจัดการการเรียนรู้พิเศษสำหรับพื้นที่ด้อยโอกาส
 4. สามารถระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาครั้งนี้ เป็นผลจากความพยายาม/การมีส่วนร่วมของคนไทยทุกระดับ
 5. สร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีเจตนารมณ์พัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา
 6. สร้างความร่วมมือกลุ่มพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ

ด้านการศึกษา
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยในชุมชนห่างไกล เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 2. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีบุคลากรศักยภาพสูงจำนวนมากร่วมในการสอน
 3. กลุ่มนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถทำตัวเป็นผู้สอนที่ดี สำหรับนักเรียนกลุ่มที่เหลือ เพื่อยกระดับการศึกษาของทั้งโรงเรียน
 4. กลุ่มนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมนี้ จะเห็นถึงศักยภาพของตนเอง มีศักยภาพในการเรียนรู้ในระดับมัธยม อุดมศึกษา หรือการเรียนรู้ในระดับวิชาชีพได้ดีขึ้น
 5. เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาอาสา ได้ใช้จินตนาการในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ สร้างบุคลากรสมัยใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประเทศไทยในใหม่อนาคต
 6. กลุ่มครูอาจารย์ในโรงเรียนห่างไกล สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น สร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
ด้านสังคม
 1. สร้างบุคลากรคุณภาพสูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นกำเนิดในอนาคต ผ่านการปลูกฝังให้รักและรู้สึกผิดชอบในการพัฒนาถิ่นกำเนิด
 2. เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยที่อยู่ในชุมชนห่างไกล สร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ มีสำนึกของการอยู่ร่วมกัน ลดปัญหาสังคมที่เกิดจากการกดขี่ข่มเหง การคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาการพนัน
 3. ปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษามีสำนึกความรักชาติ และการพัฒนาประเทศผ่านการสร้างบุคลากร ในระบบที่ลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสการศึกษาประเทศสามารถยกระดับการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้  ให้เป็นสังคมแห่งเสรีภาพทางความคิด วิชาการ สามารถสร้างคนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนโลกเฉกเช่นเดียวกับคนในประเทศอื่น ๆ
ด้านเศรษฐกิจ
 1. สามารถผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงานและสามารถช่วยกันพัฒนาประเทศได้

แผนความยั่งยืน

Project Owner