การฝึกอบรมผู้ประกอบการย่านบางมด (Bangmod Entrepreneurship Training)

การจ้างงาน, การท่องเที่ยวชุมชน, คุณภาพชีวิต, การพัฒนาชุมชน, การสร้างและฝึกอาชีพ
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, วัยรุ่น

LAST UPDATE ON

26 มี.ค. 2561

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

04 ธ.ค. 2560

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

194
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
Happy Hub
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ธ.ค. 2550
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร : เขตทุ่งครุ
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

 

ประสบการณ์ 5 ปี ในการเป็นอาสาสมัครทำงานร่วมกับชุมชน กลุ่มอาสาสมัครอื่นๆ หน่วยงานราชการและเอกชนในเขตทุ่งครุ ทำให้เราเห็นศักยภาพของคนในชุมชนว่ามีความรู้ ความสามารถหลากหลายในการประกอบอาชีพ รวมถึงมีความมุ่งมั่นพากเพียรที่อยากพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แต่ขาดโอกาสและโครงสร้างทางสังคมไม่อำนวยให้คนเหล่านี้ก้าวพ้นความจำกัดในสภาพที่เป็นอยู่ จากการทำงานร่วมกัน กลายเป็นความผูกพันและไว้เนื้อเชื่อใจ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การศึกษาของเยาวชน และด้านสุขภาพ โดยริเริ่มจากสิ่งที่เราถนัด คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัคร มาร่วมทำงานกับคนในชุมชน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันและเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละบุคคล ร้อยเรียงผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวเข้าด้วยกัน จนเกิดการดูแลชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 

แนวคิดโครงการ

   


Happy Hub มองเห็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชาวชุมชน จึงดำเนินโครงการนำร่อง การฝึกอบรมผู้ประกอบการย่านบางมด (Bangmod Entrepreneurship Training) เพื่อสำรวจความต้องการการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน และนำข้อมูลมาวางหลักสูตรการอบรมที่สนุก ได้ความรู้ นำไปปรับใช้ได้จริง และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเน้นไปที่จุดแข็งของชุมชนคือ การล่องเรือชมธรรมชาติที่สวยงาม เส้นทางจักรยานเลียบคลอง สวนส้มบางมด อาหารฮาลาลรสเลิศราคาย่อมเยา สวนมะพร้าว รวมถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า
 

การฝึกอบรมนี้เริ่มตั้งแต่สำรวจความถนัดและความสนใจของผู้ประกอบการ จัดทำแผนที่ชุมชนเพื่อสำรวจทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่แล้ว เชื่อมต่ออาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาเป็นพี่เลี้ยงฝึกอบรมและลงมือทำไปด้วยกัน ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เรียนรู้การวางแผนธุรกิจ ทำบัญชีและงบประมาณ ส่งเสริมช่องทางทางการตลาด รวมถึงการออมและการลงทุน เพื่อให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านอื่นๆด้วย 
 

   

Problem Topic

การจ้างงาน,การท่องเที่ยวชุมชน,คุณภาพชีวิต,การพัฒนาชุมชน,การสร้างและฝึกอาชีพ

Target

ครอบครัว,ชุมชน,ผู้สูงอายุ,ผู้หญิง,วัยรุ่น

เป้าหมายของโครงการ

 

โครงการมีระยะเวลา 3 เดือน โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

1. จัดคอร์สฝึกอบรมผู้ประกอบการ 30 คน 
2. มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
3. ครัวเรือน จำนวน 80% มีรายได้เพิ่มขึ้น 20% ภายในปี 2561
4. ครัวเรือน จำนวน 80% มีรายจ่ายลดลง 10% ภายในปี 2561
5. เกิดรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยชุมชน บนฐานทรัพยากรของชุมชนเอง อย่างน้อย 1 อย่าง ที่เป็นกิจกรรมหลักให้เกิดการขับเคลื่อนเป้าหมายข้อ
6. เมื่อจบโครงการฯ สามารถเปิดตลาดการท่องเที่ยวในคลองบางมดได้ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 2561 และขยายเป็นทุกสัปดาห์ในปี 2562 

เว็บไซต์

ปัญหา


คลองบางมดเป็นคลองหลักในเขตทุ่งครุ ในอดีตผู้คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งปลูกส้มบางมดอันลือชื่อ ปลูกมะพร้าว และพืชผักสวนครัว โดยใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจร หลายปีที่ผ่านมาภัยธรรมชาติและฝนกรดจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ดินและน้ำปนเปื้อนสารเคมี ส่งผลให้สวนส้มบางมดเสียหายจำนวนมาก ประกอบกับสภาพสังคมในกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงไป มีถนนเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆ ทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น ชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพมาทำอาหารคาวหวาน เป็นคนงานรับเหมาก่อสร้าง งานช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างซ่อม บางส่วนเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และมีชาวบ้านส่วนน้อยที่ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผัก ทำฟาร์มแพะ เลี้ยงปลา
 

จากการสำรวจความคิดเห็นของชาวชุมชนริมคลองบางมด พบว่าปัญหาหลักคือ "แม่ออกไปทำงานนอกบ้าน" เนื่องจากไม่มีอาชีพที่บ้าน และรายได้จากพ่อก็ไม่เพียงพอ รวมถึงขาดทักษะสำคัญและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ไม่รู้ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมถึงขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องทุนทางวัฒนธรรมและสังคม จึงต้องทำงานนอกบ้านทำให้ขาดเวลาดูแลบุตรหลาน รวมถึงงานเหล่านั้นยังมีค่าตอบแทนน้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามค่าครองชีพของคนเมืองหลวง เมื่อรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าการศึกษาบุตรหลาน ค่าเดินทางไปทำงานไกลบ้าน รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ทำให้ชาวคลองบางมดขาดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของการขาดความสุขในการดำเนินชีวิตด้วย
 

วิธีการแก้ไข


1. สำรวจความต้องการด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชน เช่น ทำโฟกัสกรุ๊ป สัมภาษณ์ ทำแผนที่ชุมชน 
2. จัดคอร์สฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เช่น สำรวจตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง การระดมทุน ฯลฯ
3. ให้ความรู้ด้านการเงิน เช่น การวางแผน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การทำงบประมาณ การออม และการลงทุน 
4. สนับสนุนให้เกิด local enterprise บนฐานทรัพยากรของแต่ละกลุ่ม และตามรูปแบบของตนเอง
5. เติมประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาวะผู้นำ
6. ประเมินผลโครงการร่วมกับชาวชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง
7. ขอคำปรึกษาจากบริษัทหรือหน่วยงานทางธุรกิจ เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ
8. จัดทำระบบการจัดการอาสาสมัคร 

 

ผลกระทบทางสังคม


1. ชาวชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะอย่างน้อย 1 อย่าง เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
2. ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลลำคลอง ถนน และพื้นที่สาธารณะให้สะอาดอยู่เสมอ 
3. ริเริ่มระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. หน่วยงานต่างๆ ในละแวกนั้น มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาชุมชน โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อคิดหาทางออกและข้อสรุปร่วมกัน 
5. สำนักงานเขตสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รวมถึงซ่อมแซมไฟทาง และถนนที่ชำรุดให้ใช้การได้อย่างปลอดภัย 
6. ลดอัตราการเกิดอาชญากรรม เนื่องจากคนประกอบสัมมาชีพ ทำให้ห่างไกลยาเสพติดและการลักขโมย
 
 

แผนความยั่งยืน

 

 

แผนความยั่งยืนต้องมีการประสานแนวร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มพลังให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในชุมชนมีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

1. ชุมชนริมฝั่งคลอง (แขวงบางมด เขตทุ่งครุ) มีจำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่ 3 บางมด, ชุมชนหมู่ 5 บางมด, ชุมชนนูรุ้ลหุดาห์ และชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ 
2. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทุ่งครุ
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ 
4. กลุ่มการท่องเที่ยวคลองบางมด กลุ่มสวนส้มบางมด กลุ่มคนเลี้ยงแพะ
5. ร้านค้าริมคลองบางมด 
6. กลุ่มเรือสัญจร 
7. กลุ่มอาสาสมัครอื่นๆ เช่น กลุ่มแคนดูทีม, กลุ่ม 3C Project, กลุ่มอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยต่างๆ, กลุ่ม AtPotterHouse 
8. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, โรงเรียนวัดพุทธบูชา, โรงเรียงนคลองราชพฤกษ์, โรงเรียนบางมดตันเปาว์ 
9. บริษัทเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ที่เคยให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
10. กลุ่มคนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เขตทุ่งครุ ที่เคยร่วมเป็นอาสาสมัคร และร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน โดยมีทั้งกลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทำงาน เด็กและเยาวชน