Infinity Love

เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร
ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, เด็ก

LAST UPDATE ON

03 ม.ค. 2561

VERIFICATION

Unverified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

03 ม.ค. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

112
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
Seeds 2 Sustain
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ม.ค. 2557
พื้นที่โปรเจกต์ :
สุราษฎร์ธานี : เกาะสมุย

ที่มาโครงการ

ทุกวันนี้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย มีผู้ป่วยที่เป็นโรค NCDs หรือโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง หรือโรควิถีชีวิต เช่น หลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง เนื้องอก ความดัน เบาหวาน มากขึ้น  ตลอดระยะเวลาการทำงานการเป็นทันตแพทย์มานาน 15  ปี  คนรอบข้าง  เช่น คนไข้ทางทันตกรรม เพื่อน พี่ น้อง ร่วมวิชาชีพ  กระทั่งตัวเองป่วยและผ่าตัดฉายแสงด้วยโรคเนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง   รวมถึงคนในครอบครัว ก็ประสบปัญหาเหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกวัน สาเหตุส่วนนึงอาจเป็นเพราะการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมี ยาฆ่าแมลง  การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าและสารอาหารที่ดี มีสารปรุงแต่ง สารกันเสีย สารปรับปรุงสภาพ   และหรือ  วิถีชีวิตที่เร่งรีบ สิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ ความเครียด  ซึ่งจากสาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดนั้นมี ปัจจัยที่เราควบคุมง่ายที่สุดนั่นคือ อาหาร     การนั่งรักษาคนไข้ทีละคน (แม้จะรักษาเฉพาะโรคฟัน  รักษาคลองรากฟันเป็นงานหลัก) คงจะไม่ทันการแล้ว   จำนวนผู้ป่วยมากขึ้นทุกวัน  และการรักษาจะอยู่ที่ปลายเหตุ  ถ้าเราดูตั้งแต่ต้นทางอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นการป้องกันจะดีกว่าไหม  ถ้าอย่างนั้นเราทำเรื่องอาหารดีกว่า และอาหารก็ไปได้ทั่วโลก  
 
 

แนวคิดโครงการ

แนวคิด
                    ศูนย์การเรียนรู้ Seeds 2 Sustain
  1. ผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์  เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ดีเป็นต้นทางอาหารที่มีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้เกษตรกรให้มีรายได้มากกว่าการขายผักสด ด้วยการเป็นต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  รวมถึงต้นแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรรูป จากผลผลิตของเมล็ดพันธุ์เราเอง
  3. ศูนย์การเรียนรู้การเก็บและคัดเลือกพันธุ์ ฉบับชาวบ้าน  สร้างความมั่นคงอาหารของชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                   
 
 
 
 
 
 

 

                   
 

Problem Topic

เศรษฐกิจ / ความยากจน,ความมั่นคงทางอาหาร

Target

ชุมชน,ผู้ด้อยโอกาส,ผู้พิการ,เด็ก

เป้าหมายของโครงการ


 
เป้าหมาย
คือเป็นต้นแบบให้เกษตรกร มีรายได้มากกว่าการขายผักสด  และ พาเกษตรกรออกสู่ตลาดโลกด้วยนวัตกรรม  เราไม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ของเราเพียงอย่างเดียว เราเชื่อมโยง ช่วยเหลือ รวมกลุ่มของผู้ประกอบการ เกษตรกร มีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนา และรวมกลุ่มกันทำตลาด  มีผลิตภัณฑ์หลากหลายภายใต้แนวคิดที่ไปทางเดียวกันเริ่มจากเมล็ดพันธุ์อินทรีย์  ผลผลิตอินทรีย์ มีมาตรฐานและนวัตกรรม
สร้างความมั่นคงอาหาร ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยการเป็นศูนย์การเรียนรู้การเก็บและคัดเลือกพันธุ์ ฉบับชาวบ้าน
ผลลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และงานวิจัยในสายเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ และ อาหารแปรรูป 
 
 

ปัญหา


 
จุดเริ่ม
คิดได้อย่างนี้แล้ว จึงอยากจะปลูกผัก มีอาหารที่ปลอดภัยรับประทานเอง  นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ เริ่มต้นเรียนเกษตรอินทรีย์ อย่างจริงจังเรื่อยมา (ธันวาคม 2555)  เรียนไปจนกระทั่งการเก็บและคัดเลือกพันธุ์  จนกระทั่งได้รับคำถามจากเกษตรกรที่เราตามอาจารย์ไปช่วย คำถามเหล่านั้นคือ พวกเขาจะปลูกผักสดไปขายที่ไหน ทำไมต้องขายแต่ผักสด และ ทำไมขายได้เท่ากับราคาผักเคมี  ในขณะที่เราเป็นผู้บริโภคมาก่อนเราและคนรอบข้างอยากได้อาหารที่มีมาตรฐานอินทรีย์ เชื่อถือได้ ในราคาที่ซื้อได้ทุกวัน  สิ่งเหล่านี้ทำให้เราพยายามหาทางช่วยเหลือ หาคำตอบ หานวัตกรรมแปรรูป  ยิ่งพยายามหาคำตอบเท่าไหร่ เรายิ่งเจอและเข้าใจวงจรเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงก่อเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมา
 
 

วิธีการแก้ไข


 
วิธีการ
                 บนพื้นที่เกาะสมุย เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ  เป็นพื้นที่ๆ เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยว ทุ่งนาหลายแห่งถูกทิ้งร้าง หรือขายให้นายทุนหรือคนต่างถิ่น ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากขึ้นและไม่มีลูกหลานสืบทอดอาชีพ ดังนั้น ข้าว ผัก  ที่ทุกคนจำเป็นจะต้องกิน ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากฝั่ง และมักปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีและยาฆ่าแมลง
โดยเป็นต้นแบบให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในการทำเกษตรอินทรีย์ การเก็บและการคัดเลือกพันธุ์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ที่มีมาตรฐานระดับสากลโดยเป็นพันธุ์แท้ ลูกผสมเปิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกครั้งที่จะปลูก หาซื้อยาก เพราะในท้องตลาดทั่วไปนั้น ที่ระบุว่าเมล็ดพันธุ์อินทรีย์มักไม่มีใบรับรองและไม่ได้ทำตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  และ ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเพื่อแก้ปัญหาที่เกษตรไม่สามารถควบคุมคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ไม่สามารถขอใบอนุญาตเก็บ รวบรวม หรือ ขายเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
                    เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว โดยใช้ศาสตร์พระราชา ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ครบวงจรเริ่มตั้งแต่ การเก็บ คัดเลือกพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก  การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำส้มควันไม้ ปุ๋ยชีวภาพ จุลินทรีย์ ไว้ใช้เอง และหมายรวมไปถึงการปลูกผัก การแปรรูปอาหารจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ กระแสพระราชดำรัส “Our Loss is Our Gain” และพระราชดำรัสเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2531 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  วัดญานสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี “ การนำพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์ต่างประเทศต้องระวังเรื่องโรค ถ้าเกิดโรคแล้วจะเสียหายมากและขาดทุน การนำพันธุ์ต่างประเทศมาราคาสูงไม่ควรพึ่งพา “ มาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตและหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นผลพวงมาจากการทำเกษตรเคมี เกษตรเชิงเดี่ยว ตั้งแต่ยุคปฏิวัติเขียว  ให้เกษตรพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบที่ดีไปยังสุขภาพของทุกคน ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

                      และเป็นต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ แปรรูปอาหาร  จากเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี  แปรรูปอาหารที่ตอบโจทย์สังคมสูงอายุ และสังคมโรควิถีชีวิตและการทำการตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อแก้ปัญหาที่เกษตรมีรายได้น้อย ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและต้องจำกัดอยู่ที่การขายผักสด ทั้งๆที่ได้ราคาน้อยกว่า ค่าขนส่งสูงกว่า และเก็บได้ไม่นานเท่าอาหารแปรรูป เพื่อให้เกษตรกร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีความมั่นคงทางอาหาร

                
 
 

ผลกระทบทางสังคม


                
 
ผลกระทบทางสังคม
ปลดเกษตรกรออกจากพันธนาการ ภาวะเกษตรพันธะสัญญา                 
และต้นแบบของการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม เกิดการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ แบ่งปันอาหารกันในสังคม ในชุมชน  ทำให้เราอยู่รอดในภาวะวิกฤต เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ความรุนแรงที่จะมากขึ้นและพบบ่อยขึ้น ส่งต่อความรัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนไปยังเด็กๆ กลุ่มคนด้อยโอกาส กลุ่มต่อๆไป จากกลุ่มที่ 1 ไปกลุ่มที่ 2 จากกลุ่มที่ 2 ไปกลุ่มที่ 3 และกลุ่มต่อๆไป  ได้ไม่รู้จบ
สุขภาพของทุกคน ตั้งแต่ เกษตรกรสู่ผู้บริโภค ดีขึ้น  ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมงบประมาณของประเทศได้
ลดการทำลายล้างสิ่งแวดล้อม  จากสารเคมี ยาฆ่าแมลง
ความยั่งยืน

แผนความยั่งยืน

 
  1. เป็นธุรกิจที่มองได้ครบวงจรของเกษตรอินทรีย์ ที่แก้ปัญหาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ร่วมกัน ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค 
  2. เป็นธุรกิจที่มีงานวิจัยมาตั้งแต่ต้นทาง และกำลังต่อยอดงานวิจัย ในหลากหลายมิติ  มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทำงานร่วมกัน โดยมี หน่วยงานวิจัยของชาติ ร่วมสนับสนุน
  3. สามารถบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เช่น การเกษตร ในสายเมล็ดพันธุ์   การแปรรูปอาหารสู่สังคมสูงวัย และ ความรู้งานวิจัยทางการแพทย์ รวมกระทั่ง เทคโนโลยี  Internet of Things  เข้าด้วยกัน
  4. เป็นกิจการเพื่อสังคมที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้นแบบการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพ เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน  ดังนั้นจึงได้รับความร่วมมือจากภาคชุมชน เช่น เทศบาลนครเกาะสมุย
  5. ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตเมล็ดพันธุ์  ธุรกิจเมล็ดพันธุ์
  6. มีเครือข่ายเกษตรกร และ ผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ของประเทศ
  7.  เราเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของสิทธิบัตรและการค้นหาอิสระในการดำเนินการ การหานวัตกรรม จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรา