ตู้ดูดดื่ม

สุขภาพทางเพศ, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความเท่าเทียมทางเพศ, สื่อมวลชน
วัยรุ่น

LAST UPDATE ON

12 มี.ค. 2561

VERIFICATION

Unverified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

01 มี.ค. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

198
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

Part I : Idea Development

: Defining Problems

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
Yan Whang
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
14 ก.พ. 2561
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

     ปัญหาแล้วผลกระทบที่มาจากเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งสาเหตุมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และการป้องกันอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมที่มีการสื่อสารพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องต้องห้าม
     ดังนั้น หากมีตู้นี้เกิดขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกคุ้นเคยว่าถุงยางอนามัยก็คือสินค้าหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ต่างจากสินค้าอื่นๆทั่วไป โดย "ตู้ดูดดื่ม" นี้ มีความหมายว่า เป็นตู้ที่ขายสินค้าสำหรับดูดและดื่ม เช่น เครื่องดื่มต่างๆ รวมถึง มีนัยแผงถึงการรักกันอย่างดูดดื่มซึ่งต้องป้องกันอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ได้กล้าที่จะเลือกซื้อ เพราะไม่ได้โจ่งแจ้ง มากเกินไปและจะนำไปสู่การลดปริมาณการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงลดการเกิดโรคต่างๆ ทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย

แนวคิดโครงการ

กลุ่มตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตะหนักและเห็นความสำคัญของปัญหานี้ที่เกิดจากความรู้สึกอาย ความรู้สึกที่ไม่ดี ความรู้สึกที่ไม่กล้า และกลัวสายตาของผู้พบเห็นเมื่อคิดจะซื้อถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันตัวเองจึงทำโครงการ "ตู้ดูดดื่ม" เพื่อลดความรู้สึกเชิงลบต่อการซื้อถุงยางอนามัย โดยมีเป้าหมายหลักคือการขายถุงยางอนามัยให้กับกลุ้มเป้าหมาย แต่นำสินค้าชนิดอื่นๆ มาขายรวมกันเพื่อไม่ให้รู้สึกอายเวลาซื้อ เนื่องจากการสำรวจพบว่ากานมีตู้ขายถุงยางอนามัยที่เป็นตู้เฉพาะนั้น ทำให้คนไม่กล้าซื้อเช่นเดียวกันกับการซื้อตามร้านค้าต่างๆที่จะค้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายด้วย

Problem Topic

สุขภาพทางเพศ,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรับผิดชอบต่อสังคม,ความเท่าเทียมทางเพศ,สื่อมวลชน

Target

วัยรุ่น

เป้าหมายของโครงการ

1 ลดปริมาณการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
2 ลดการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3 สร้างความคุ้นเคยต่อการใช้ถุงยาง
4 เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อการซื้อถุงยางอนามัย
5 เพื่อการเลือกซื้อถุงยางอนามัยที่มีความสะดวกยิ่งขึ้น

เว็บไซต์

ปัญหา

ปัญหา
ปัจจุบันมีนักศึกษา กลุ่มนี้จำนวน 280 คน จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 10,000 คน ที่ท้องไม่พร้อมหรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ 

พื้นที่เกิดปัญหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระยะเวลาที่เกิดปัญหา
113 ปี ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอน

สาเหตุ
1 ขาดการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้ถุงยางที่ถูกต้อง
2 ไม่กล้าเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนขายโดยตรง
3 มีความประมาทในการมีเพศสัมพันธ์

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1 มีนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ขณะกำลังศึกษาอยู่
2 นักศึกษาเรียนไม่จบ
3 เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
4 สูญเสียงบประมาณของรัฐและทรัพยากรบุคคล

ผู้ได้รับผลกระทบ
1 ตัวนักศึกษากลุ่มนี้
2 สถาบัน
3 ครอบครัวของนักศึกษา

ผู้ที่กำลังแก้ไขปัญหาเดียวกับเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆกับปัญหา
มหาวิทยาลัย,ครอบครัว,รัฐบาล

วิธีการแก้ไข

1 สร้างสื่อโฆษณาให้ความรู้และความเข้าใจ
2 จัดทำ Workshop วิธีใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
3 สร้างเมล็ดโมเดล "ตู้ดูดดื่ม" เพื่อไปหว่านให้กับผู้ผลิต

ผลกระทบทางสังคม

1 ปริมาณการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการเกิดโลกต่างๆทางเพศสัมพันธ์ลดลง
2 เกิดความคุ้นเคยต่อการใช้ถุงยาง
3 เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อการซื้อถุงยางอนามัย
4 การเลือกซื้อถุงยางอนามัยที่มีความสะดวกมากขึ้น

แผนความยั่งยืน

1 ตู้ดูดดื่มเป็นที่รู้จัก ส่งผลให้มีผู้สนใจใช้บริการตู้ดูดดื่มเพิ่มขึ้น
2 มีบริษัทตู้หยอดเหรียญให้ความสนใจ และนำไปสู่ เครือข่ายตู้ดูดดื่ม
3 เพิ่มภาพลักษณ์ที่มีต่อสังคมแก่ผู้ผลิตตู้ดูดดื่ม ที่นำแนวคิดไปปรับใช้
Project Owner