สร้างคุณค่า สร้างความคิด สร้างจิตสาธารณะ

สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, สุขภาพทางเพศ, อาหารปลอดภัย, สิ่งเสพติด, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, การเล่น, การเลือกเรียนต่อ, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, อนุรักษ์สัตว์ป่า, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, คุณภาพชีวิต, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ
เด็ก

LAST UPDATE ON

11 มี.ค. 2561

VERIFICATION

Unverified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

11 มี.ค. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

295
Part I : Idea Development

: Defining Problems

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
T-Change foe Child
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
24 ก.พ. 2561
พื้นที่โปรเจกต์ :
เชียงใหม่ : อำเภอพร้าว

ที่มาโครงการ

เนื่องจากได้มีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้อำเภอพร้าวแล้ว ได้เข้าไปทำกิจกรรมกับน้องๆโรงเรียนบ้านหลวงซึ่งมีเด็กนักเรียนเพียง50 กว่าคน และมีความขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ เทคโนโลยี และโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งทางโครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญและหาแนวทางในการช่วยเหลือโดยเด็กมีส่วนร่วมใยครั้งนี้เพื่อหารายได้มาใช้ผลิตสื่อการเรียนรู่ต่างๆ

แนวคิดโครงการ

โครงการ สร้างคุณค่า สร้างความคิด สร้างจิตสาธารณะ ของ T-change for Child จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือน้องๆ บนดอยที่ขาดแคลนทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียน
สร้างคุณค่า โดยการนำหนังสือหรือชีทสรุปที่ไม่ได้ใช้ มาบริจาคกับทางโครงการเพื่อส่งไปให้น้องๆหรือผู้ที่ขาดแคนในพื้นที่ต่างๆ
สร้างความคิด น้องๆที่ขาดแคลน ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้เพื่อนำเงินไปซื้อของตามความจำเป็นและ จัดทำสื่อไว้ใช้ได้เองในครั้งนี้ จัดทำผลิตภัณฑ์ ที่ชื่อว่า สลับสื่อ เป็นเข็มกลัดที่ออกแบบโดยฝีมือน้องๆ เพื่อนำไปขายหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อจัดทำสื่อและอุปกรณ์การเรียน
สร้างจิตสาธารณะ โดยกิจกรรมดังกล่าวรับอาสาสมัครคือนักศึกษา มช เป็นผู้ผลิตสื่อและช่วยจำหน่ายสินค้าจากฝีมือน้องๆ และมีกิจกรรม Trick 1 minute talk เพื่อเป็นการจัดทำสื่อการกุศลโดยมีการจัดทำวิดีโอ เทคนิคต่างๆ เวลา1นาทีโดยมีดารา นักร้อง ผู้เชี่ยวชาญ และ อาจารย์ร่วมกิจกรรมดังกล่าวและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรม โดย #TchangeforChild ลงช่องทางต่างๆ
พี่รถเมล์ คนึงนิจ   https://www.facebook.com/236758503560401/videos/238735303362721/
พี่บุ๋มปนัดดา วงศ์ผู้ดี  https://www.facebook.com/236758503560401/videos/239332656636319/

Problem Topic

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพจิต,สุขภาพทางเพศ,อาหารปลอดภัย,สิ่งเสพติด,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,คุณภาพครู,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,การเล่น,การเลือกเรียนต่อ,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,ความรับผิดชอบต่อสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,อนุรักษ์สัตว์ป่า,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สิทธิในความเป็นส่วนตัว,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,เศรษฐกิจ / ความยากจน,ความมั่นคงทางอาหาร,คุณภาพชีวิต,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,การสร้างและฝึกอาชีพ

Target

เด็ก

เป้าหมายของโครงการ

1.จำนวนยอดบริจาคเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าได้ความร่วมมือในวงกว้างและเป็นที่รู้จักในมหาวิทยาลัย

2.นักเรียนตามโรงเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ที่จัดหาให้ได้จริง

3.สถิติการบริจาคเพิ่มขึ้น และเด็กมีทักษะมากขึ้น

4.ขยายพื้นที่รับบริจาครอบนอกมหาวิทยาลัย เช่น สถานที่ราชการต่างๆ

ปัญหา

เนื่องจากโรงเรียนในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ต่างๆเช่น โปสเตอร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทำให้ไม่ได้เห็นของที่เป็นรูปธรรมหรือสื่อที่จะส่งเสริมความคิดและสิ่งที่เป็นจริง

วิธีการแก้ไข

หาทุนหรือสิ่งของบริจาค หรือโปสเตอร์ให้ความรู้ต่างๆใหม่ๆไปมอบให้กับโรงเรียนเหล่านั้น

ผลกระทบทางสังคม

เมื่อนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้รับการพัฒนาหรือการส่งเสริมสิ่งต่างๆ มีองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตในสังคมใหญ่ไม่มากจะส่งผลต่อความยากลำบากของตัวเด็กเองและคนรอบตัวในสังคม การสร้างโอกาสให้เด็กพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิ่งต่างๆ ความรู้ต่างๆ ทำให้เขาเหล่านั้นมีภูมิคุ้มกันที่ดีและส่งเสริมการเป็นพลเมืองที่รูจักเรียนรู้สิ่งต่างๆ

แผนความยั่งยืน

เด็กเหล่านั้นสามารถช่วยตนเองได้ในการหาช่องทางต่างๆที่จะเข้าถึงความรู้และสนใจ ตั้งใจ มีความประสงค์และเห็นความสำคัญต่อความรู้ทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม
Project Owner