Hear & Found

ความคิดสร้างสรรค์, การศึกษาออนไลน์, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, ศิลปะวัฒนธรรม, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาชุมชน, คุณภาพชีวิต
All

LAST UPDATE ON

21 มิ.ย. 2561

VERIFICATION

Unverified

PROJECT STAGE

Prototyping

PROJECT STARTED ON

14 มิ.ย. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

152
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

Part I : Idea Development

: Starting With You

: Defining Problems

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
pansiita
ปานสิตา ศศิรวุฒิ
ยังไม่เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Prototyping
ชื่อทีม :
Hear & Found
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
12 ก.พ. 2561
พื้นที่โปรเจกต์ :
ลำพูน

ที่มาโครงการ

Hear & Found เริ่มจากเม (ศิรษา บุญมา) เป็นนักดนตรี และ Sound Designer ร่วมทีมกับรักษ์ (ปานสิตา ศศิรวุฒิ) จบด้านประชาสัมพันธ์ เราสองคนทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุนชน ทำให้ได้พูดคุยและมีความคุ้นเคยกับชุมชนในประเทศไทย และค้นพบว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ กำลังหายไป รักษ์และเมที่มีความหวงแหนในวิถีชีวิตของชุมชน เห็นว่าหากวัฒนธรรม หรือเรื่องราว ความสวยงาม ทักษะ เสียง และเครื่องดนตรีหายไป คนรุ่นใหม่จะไม่มีโอกาสได้รู้จักถึงรากเหง้าของตัวเอง วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่อาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาล 

แนวคิดโครงการ

ดนตรีท้องถิ่นคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในชุมชนนั้นๆ ดนตรีเป็นตัวกลางที่เชื่อมคนเข้าหากัน ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต สร้างสุนทรีย์ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดนตรีท้องถิ่นจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่สร้างความบันเทิง แต่ยังถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชุมชน เชื่อมรุ่นสู่รุ่นและเป็นเครื่องมือหนึ่งในการอธิบายอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น 

แต่ทว่า.... ดนตรีในหลายๆท้องถิ่นกำลังเลือนหายไป เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนและกลุ่มคนฟังมีจำกัด 

Hear & Found เห็นความสำคัญตรงนี้ จึงต้องการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการสืบทอด ต่อยอด เพิ่มโอกาสและช่องทางในการแสดงออกให้กับนักดนตรีท้องถิ่น การสร้างโอกาสเหล่านี้เป็นการเพิ่มความสะดวก และขยายกลุ่มคนฟังให้กว้างขึ้น รวมถึงทำให้นักดนตรีมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น กระบวนการทำงานของเรามุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนทางดนตรีท้องถิ่นในประเทศไทย

Problem Topic

ความคิดสร้างสรรค์,การศึกษาออนไลน์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,ศิลปะวัฒนธรรม,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,การพัฒนาชุมชน,คุณภาพชีวิต

Target

เด็ก,วัยรุ่น,ผู้หญิง,ชุมชน,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ,คนเมือง,เพศทางเลือก,ผู้ชาย,ภาคสังคม,ภาคธุรกิจ,อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)

เป้าหมายของโครงการ

 

Hear & Found ต้องการสนับสนุนนักดนตรีท้องถิ่น ทั้งการสร้างองค์ความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายในวงกว้าง รวมถึงเพิ่มช่องทางและพื้นที่ในการแสดงออก

เพื่อให้นักดนตรีเข้าถึงคนฟังกว้างขึ้นและสร้างรายได้จากผลงานของตนเอง

ท้ายที่สุดคือ เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม

เว็บไซต์

ปัญหา

"ถ้าหากแบ่งดนตรีท้องถิ่นตามชาติพันธุ์และภาคต่างๆในประเทศไทยจะสามารถแบ่งได้มากกว่า 70 ประเภท ซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทย แต่ทว่าเพลงที่คนไทยนิยมฟังมีไม่ถึง 10 ประเภทเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลงสากล"

จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้ดนตรีท้องถิ่นสูญหายไปคือดนตรีกระแสหลักและวัฒนธรรมการฟัง ซึ่งผลกระทบคือ เรื่องราวและวิถีชีวิตที่ผูกอยู่กับบทเพลงก็หายไปเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องดนตรีเตหน่าของชาวปกาเกอะญอจะเล่นคู่กับบทกวีเรื่องการอยู่กับป่า การรักษาป่า ซึ่งเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตของชนเผ่านี้ และเมื่อคนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้หรือรู้จักความสำคัญ ไม่มีการส่งต่ออย่างเป็นระบบ ในที่สุดแล้วเรื่องราวหรือการดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดนี้อาจสูญหายไปตลอดกาล

จากการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์นักดนตรีท้องถิ่นและครูเพลง 20 คน สามารถสรุปปัญหาเชิงลึกได้ดังนี้

1. องค์ความรู้ในการเล่นดนตรีส่วนมากอยู่กับคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ สืบทอดกันมือต่อมือ (วิธีมุขปาฐะและครูพักลักจำ) ทำให้ไม่มีมาตรฐานในการสอนหรือการเผยแพร่องค์ความรู้  เช่น ครูคนเดียวกัน นักเรียนได้วิชาไม่เท่ากันเป็นต้น
2. ไม่ค่อยมีการบันทึกองค์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเพลง ตัวโน้ต หรือแม้แต่ประวัติของเพลง ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากความรู้และความสามารถในการบันทึก จากสาเหตุนี้จึงทำให้ความรู้กระจุกตัวอยู่ในชนเผ่าหรือชุมชนของตัวเองเท่านั้น คนนอกพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

จาก 2 สาเหตุข้างต้น สิ่งที่ตามมาคือ นักดนตรีที่เล่นดนตรีท้องถิ่นและมีความเข้าใจจริงๆ มีจำนวนไม่มาก ซึ่งมีผลทำให้ระบบนิเวศน์ของการจัดจ้างงาน รวมถึงคนฟังจำกัดไปด้วย สุดท้ายแล้วผลกระทบที่สำคัญที่สุดคือนักดนตรีไม่สามารถสร้างรายได้หรือดำรงอาชีพเป็นนักดนตรีได้ หรือหากมีงานจ้างจะเป็นงานประเพณีประจำปีที่จ้างโดยหน่วยงานท้องถิ่นหรืองานเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งไม่มีงานตลอดปี นักดนตรีท้องถิ่นจึงไม่มีอาชีพที่มั่นคง หรือไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ นักดนตรีบางคนเลิกเล่นดนตรีเพื่อทำอาชีพอื่นที่ให้ความมั่นคงมากกว่า และบางครั้งนักดนตรีได้รับค่าจ้างที่ไม่เหมาะสมหรือเล่นฟรี
 

   

วิธีการแก้ไข

แนวทางในการแก้ไขได้ 2 งานสำคัญ ได้แก่ 

1. ด้าน Knowledge Management คือการจัดการองค์ความรู้ด้านดนตรีท้องถิ่น ทั้งการบันทึก จัดระบบ และพัฒนากระบวนการสอน ออกแบบสื่อการสอนร่วมกับครูเพลง เพื่อให้คนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

2. ด้าน Space Providing คือการสร้างพื้นที่ เพิ่มโอกาสเพื่อเพื่อรายได้ให้กับนักดนตรี ทั้งงานแสดงดนตรี รวมถึงการเข้าถึงคนฟังในต่างประเทศ 


"สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหานี้คือการสร้างความเข้าใจและสร้างคุณค่าของดนตรีท้องถิ่นให้ไปถึงในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเล่าเรื่อง การสร้าง music appreciation ในรูปแบบต่างๆ หรือแม้แต่การเพิ่มโอกาสงานแสดง กลไกเหล่านี้หากสร้างอย่างต่อเนื่องจะทำให้คนฟังรู้จัก เปิดรับ เข้าใจ" 


 


ผลกระทบทางสังคม


ผลกระทบทางสังคมระยะสั้น ได้แก่ 
  • ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ มีองค์ความรู้ทางดนตรีที่ถูกบันทึก และจัดเก็บ พร้อมใช้เพื่อสอนให้กับคนที่สนใจหรือให้รุ่นต่อไปมาเรียน 
  • เรื่องราวของชีวิต เรื่องราววิถีชีวิตยังอยู่ต่อไป 
  • เพิ่มโอกาสในการแสดง
  • เพิ่มรายได้ให้นักดนตรีในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ
  • เพิ่มจำนวนคนฟังเพลงท้องถิ่นของไทย 
ผลกระทบทางสังคมในระยะยาว ได้แก่ 
  • ดนตรีท้องถิ่นถูกสืบทอดในวงกว้าง 
  • ดนตรีท้องถิ่นถูกเผยแพร่ และเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
  • นักดนตรีท้องถิ่นมีรายได้จากการเล่นดนตรีที่เลี้ยงตนเองได้ 
  • นักดนตรีท้องถิ่นในประเทศไทยมีเครื่องมือหรือมี resource ในการพัฒนาความรู้ของตัวเอง เช่นการบันทึก การเรียนรู้และสร้างการส่งต่อที่สะดวกขึ้น 
  • สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ วิธีการการทำงานของ Hear & Found ไปในต่างประเทศ เพื่อสร้างพันธมิตรร่วมในการแก้ปัญหานี้ 

แผนความยั่งยืน

แผนความยั่งยืนด้านหนึ่งของ Hear & Found คือการพัฒนาความสามารถและทักษะให้ชาวนักดนตรีท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน 

ยกตัวอย่างเช่น
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีสากลเป็นการเพิ่มทักษะให้กับนักดนตรีท้องถิ่น เนื่องจากทฤษฎีดนตรีสากลถูกใช้อย่างแพร่หลาย และหากนักดนตรีมีความรู้ชุดนี้แล้ว สามารถจด แต่ง จัดการบันทึกผลงานของตัวเองได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงบทเพลงรูปแบบต่างๆ ได้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้พัฒนาตัวเองต่อได้ 

อีกความสำคัญหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการรักษา หวงแหนวัฒนธรรมของตนเองสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งอาจหมายถึงการพัฒนาดนตรีร่วมไปกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ music tourism เพื่อเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรู้จัก และเพื่อสร้างความเข้าในใจในภาพรวมมากขึ้น รวมถึงยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับทั้งชุมชน 

ท้ายสุด จากการสัมภาษณ์นักดนตรีหลายๆคน สิ่งที่ทำให้ความยั่งยืนมีเสถียรภาพคือ ความต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงการแบ่งหมวดหมู่เพลงให้ชัดเจนให้ตรงกับช่องทางต่างๆของคนฟัง และการสร้างผลงานและกระแสอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Hear & Found เปิดในการหาพันธมิตรร่วมเดินทางไปกับเรา หากเรารวมกลุ่มได้มากเท่าไหร่ พลังในการส่งต่อและการสร้างการเปลี่ยนแปลงยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น 

ทั้งหมดทั้งมวล เราเชื่อว่า ดนตรีเชื่อมให้คนเข้าหากัน ฟังกันมากขึ้น และการเคารพในการและกันจะเป็นกุญแจหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้อยู่ต่อไปได้