Local Ateliers

การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, ศิลปะวัฒนธรรม, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาชุมชน, คุณภาพชีวิต, ความเหลื่อมล้ำ
ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้ด้อยโอกาส, ชุมชน, สิ่งแวดล้อม, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ

LAST UPDATE ON

19 มิ.ย. 2561

VERIFICATION

Unverified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

19 มิ.ย. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

248
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
Local Ateliers
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ก.พ. 2561
พื้นที่โปรเจกต์ :
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

ในปัจจุบันทีมของเรามีทั้งหมด3คน มีพื้นฐานแตกต่างกัน ซึ่งมีจุดร่วมกันคือรักและชื่นชอบในงานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการออกแบบที่ไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่อยากเป็นจุดเล็กๆที่แก้ปัญหาบางอย่างในสังคม

แนวคิดโครงการ

จากความสนใจและประสบการณ์ในการเดินทางไปในหลายๆชุมชนทั่วประเทศ เราค้นพบว่าคุณค่าที่สำคัญของวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นนอกเหนือจากความมีสเน่ห์ งดงามแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานและ เครื่องมือสำคัญ ในการหล่อหลอมจิตใจ เชื่อมคนในชุมชนโดยไม่มีข้อกำจัดเรื่องเพศ วัย การศึกษา ฐานะซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างคนกับท้องถิ่นนั้นๆอีกด้วย  ในประเทศไทยเองมีกลุ่มวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธ์รวมกันแล้วถึง70กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีเรื่องราวและเอกลักษณ์ของตนที่เกิดจากการสั่งสม ประยุกต์ ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้มีคุณค่าและถ้าสูญหายไปแล้วก็ยากที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่
 

นอกจากความภาคภูมิใจด้านคุณค่าแล้ว วัฒนธรรมก็ยังเพิ่มมูลค่าและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงท้องถิ่น ผ่านการท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร และอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันการจัดการวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่มีความหมายและขอบเขตที่กว้างมากขึ้นกว่าในอดีตที่มักเน้นไปที่สิ่งที่มองเห็นจับต้องได้ชัดเจนเช่นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี แต่เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ (intangible Heritage) ก็ได้กลายมาเป็นอีกวัตถุดิบสําคัญในการพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีทุนทางวัฒนธรรม มีองค์ความรู้ มีเอกลักษณ์ ค่อนข้างเด่นชัด การพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับทรัพยากรธรรมชาติเหมือนในอดีต เช่น ภาคการผลิต สินค้าเกษตรหรือน้ำมัน อีกต่อไป

 

ทีมจึงได้ทำงานกับคนในพื้นที่หลายๆชุมชน ซึ่งทำให้เห็นถึงบริบทของการทำงานด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย แต่หนึ่งในปัญหาที่พบที่มีความคล้ายคลึงกันทุกๆที่คือพบว่าจำนวนของคนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดลดลงอย่างชัดเจน และไม่มีการวางแผนหรือสร้างการสืบทอดอย่างเป็นระบบ เมื่อลองค้นหาตัวเลขของกลุ่มคนที่ทำงานเชิงวัฒนธรรมที่เป็นทางการนั้นค่อนข้างหาได้ยาก  จึงนำไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาในการทำงานสืบทอดวัฒนธรรมงานหัตถศิลป์

Problem Topic

การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,ศิลปะวัฒนธรรม,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,การพัฒนาชุมชน,คุณภาพชีวิต,ความเหลื่อมล้ำ

Target

ผู้สูงอายุ,ผู้หญิง,ผู้ด้อยโอกาส,ชุมชน,สิ่งแวดล้อม,ภาคสังคม,คนไร้สัญชาติ,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ

เป้าหมายของโครงการ

ในระยะเวลา3ปี  : ช่างฝีมือมีความภูมิใจและมีรายได้จากสินค้า/บริการจากผ้าทอท้องถิ่นที่เหมาะสม
มีผู้ที่รักและสนใจในการสนับสนุน สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น 

เว็บไซต์

ปัญหา

ปัญหาหลักในอนาคตคือปัญหาด้านการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหลากหลายแขนง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของชุมชนโดยรวม เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปในโครงสร้างของปัญหานี้ เราพบองค์ประกอบหลัก4ข้อที่ส่งผลต่อการสูญหายของวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเหล่านี้

1. ขาดองค์ความรู้ในการสืบทอดที่ครบถ้วน ทั้งด้านทัศนคติ ทักษะ และความรู้ เนื่องจากขาดการจัดเก็บที่เป็นระบบ ทำให้การเรียนรู้ นำไปประยุกต์พัฒนา หรือรื้อฟื้นทำได้ยาก

2. ขาดตัวผู้สืบทอดที่เป็นคนรุ่นใหม่ ทำให้การสืบทอดหรือการต่อยอดภูมิปัญญาต่างๆ หยุดชะงัก

3. การรับรู้ถึงคุณค่าจากสังคมภายนอกโดยทั่วไป เพราะขาดการต่อยอดให้มีความร่วมสมัยและเชื่อมโยง ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

4. ขาดแรงจูงใจและผลตอบแทนในการสืบทอดที่สมดุล สำหรับผู้สืบทอดและชุมชนที่สร้างสรรค์วัฒนธรรม

วิธีการแก้ไข

 

ผลกระทบทางสังคม

 ด้านการศึกษา

เกิดการพัฒนาคนผ่านกระบวนการการจัดเก็บองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความน่าสนใจ ในแขนงงานหัตถศิลป์


ด้านเศรษฐกิจ

สร้างรายได้เสริมให้กับช่างฝีมือและผู้ที่เข้ามาสืบทอดวัฒนธรรมที่มาเข้าร่วมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ นอกจากนี้ยังเป็นอีกเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนที่ต้องการทำงานหารายได้แต่ไม่สะดวกในการเดินทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ เป็นต้น อย่างน้อย 10-20%จากรายได้หลัก

ด้านสังคม  

สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ลดการย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในเมืองของคนรุ่นใหม่โดยการสร้างงาน ซึ่งจะทำให้สถาบันครอบครัวมีความแข็งแรง ใกล้ชิดและคนเหล่านี้สามารถเป็นกำลังในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านอื่นๆต่อไปได้

แผนความยั่งยืน

Engagement & Capacity Building

สำหรับการทำงานกับผู้สืบทอดและชุมชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมจะเน้นการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันในการสร้างเครื่องมือและวางรากฐาน พัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่นงานจัดการองค์ความรู้ที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

Cultural fund

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน เพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดคนที่ยังรัก หวงแหนและมีศักยภาพในการจัดการวัฒนธรรมนั้นๆ โดยเราวางแผนว่าส่วนหนึ่งของผลตอบแทนที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ควรมีส่วนหนึ่งที่นำไปใช้เป็นกองทุนเพื่อการศึกษา หรือกองทุนในการจัดค่ายวัฒนธรรมเพื่อสร้างความผูกพันให้กับเยาวชนที่จะเป็นผู้สืบทอดในอนาคต

Integration&Openness

การแปรรูปวัฒนธรรมให้ออกมาเป็นสินค้าหรือบริการที่ร่วมสมัยและน่าสนใจ จะสร้างผลตอบแทนให้กับคนที่ทำงานด้านนี้และเป็นการสร้างการรับรู้ที่จับต้องได้ โดยอาจต้องมีการบูรณาการกับวัฒนธรรมแขนงอื่นๆ เช่น อาหาร ดนตรี การแสดงต่างๆ เพื่อให้เปิดกว้างและเพิ่มผู้สนใจได้มากขึ้น นอกจากนี้ การผสมผสานข้ามวัฒนธรรม หรือนำกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมมาประยุกต์ เปิดกว้างในการทดลองสื่งใหม่ๆโดยไม่ทิ้งรากของแนวคิดที่ดีงามดั้งเดิม ก็อาจนำมาสู่อนาคตของงานหัตถศิลป์

 

Project Owner