North Youth knowledge Podcast

All
เด็ก, ผู้หญิง, ครอบครัว, คนเมือง, ภาคสังคม

LAST UPDATE ON

21 ก.ค. 2561

VERIFICATION

Unverified

PROJECT STAGE

Idea

PROJECT STARTED ON

21 ก.ค. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

218
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Idea
ชื่อทีม :
T-Change for Child
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 มิ.ย. 2561
พื้นที่โปรเจกต์ :
เชียงใหม่ : ภาคเหนือ
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

แนวคิดโครงการ

เนื่องจากเยาวชนภาคเหนือมีเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังเยาวชนที่มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ครอบคลุมถึงเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่แต่ยังไม่มีโครงการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในเรื่องของการเสริมสร้างพลังเยาวชนโดยมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความสามารถรวมไปถึงการมีพื้นที่ที่สร้างสรรค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมอย่างชัดเจน
จึงนำมาสู่การจัดทำโครงการ North Youth knowledge Podcast โดยเริ่มต้นจากการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมทางด้านกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ในการแสดงออกผ่านทางการกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น วาดภาพ เขียนบทประพันธ์ เขียนบทความ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ผ่านการนำเสนอทางออนไลน์ และเครือข่ายเยาวชน DJ Teen ภาคเหนือ และช่องทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาไท ไทยรัฐ A Day The Cloud เป็นต้น โดยทั้งนี้อาจจะมีการจัดสมัชชาเพื่อรวมกลุ่มเครือข่ายของ 17 จังหวัดภาคเหนือเพื่อดำเนินการจัดตั้งองค์กร North Youth knowledge Podcast อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่รู้จักมากขึ้น


North Youth knowledge Podcast มีความแปลกใหม่คือเป็นพื้นที่ ที่สามารถให้เด็กและเยาวชนสามารถแสดงศักยภาพด้านต่างๆออกมา และเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าสภาเด็กและเยาวชน North Youth knowledge จะเป็นลักษณะ เครือข่ายออนไลน์ (online) ซึ่งสามารถใช้งานและเข้าถึงได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ที่สามารถเข้าถึงสังคมได้ทุกที่ ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน โดยผ่านทางช่องทางหลักคือ Youtube และ DJ TEEN เป็นลักษณะ Podcast โดยการกระจายเสียงผ่านทางวิทยุ ทางสื่อออนไลน์อื่นๆ
*Podcast (พ็อดคาสท์) คือ การเผยแพร่เสียงผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาโดยเป็นสื่อประเภท audio video ลักษณะการทำงานจะคล้ายๆกับการฟังรายการวิทยุแต่สามารถเลือกฟังเวลาไหนก็ได้ และจะมีการรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดจัดทำเป็นนิตยาสาร NYNP ZEEN
 

Problem Topic

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,โรคติดต่อทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,ออฟฟิศซินโดรม,การออกกำลังกาย,คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ,อาหารปลอดภัย,โภชนาการและการบริโภคอาหาร,โรคอ้วน,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การวัดผลกระทบทางสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ,ความรับผิดชอบต่อสังคม,คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,อนุรักษ์สัตว์ป่า,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การทำลายระบบนิเวศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์,พลังงาน,การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,เสรีภาพการแสดงออก,สิทธิในความเป็นส่วนตัว,สิทธิเพศทางเลือก,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สวัสดิภาพแรงงาน,การเหยียดเชื้อชาติ,สงคราม และการก่อการร้าย,สิทธิความเป็นส่วนตัว,การลี้ภัย,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ความเชื่อและศาสนา,สื่อมวลชน,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,การเลือกตั้ง,การเมือง,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,คุณภาพชีวิต,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,ความเหลื่อมล้ำ,ตลาดผูกขาด,จริยธรรมทางธุรกิจ,การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย,ความยากจน,คอร์รัปชั่น,การวางแผนการเงิน

Target

เด็ก,ผู้หญิง,ครอบครัว,คนเมือง,ภาคสังคม

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน

Project Owner