Saturday School

การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ความรุนแรงในโรงเรียน, การกลั่นแกล้ง, เพศศึกษา, การสอบ, การลาออกกลางคัน, ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้, ความคิดสร้างสรรค์, โรงเรียนทางเลือก, การศึกษาออนไลน์, หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง, การท่องเที่ยวชุมชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, มลภาวะ, ขยะ, สิทธิพลเมือง, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, คุณภาพชีวิต, ความเหลื่อมล้ำ, ความยากจน, การวางแผนการเงิน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, ภาคสังคม, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ

LAST UPDATE ON

13 ก.ย. 2561

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Scaling

PROJECT STARTED ON

13 ก.ย. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

325
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Scaling
ชื่อทีม :
Saturday School
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
12 ก.ย. 2551
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

Saturday School ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2557 จากการ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจในการ เรียนรู้ให้แก่เด็กและการพัฒนาเด็กที่มากไปกว่าการเรียนในช้ันเรียนของ นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร หรือ ครูยีราฟ คุณครูวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ภายใต้โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ของมูลนิธิ Teach For Thailand โดยมุ่งหวังที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในวันเสาร์สำหรับพัฒนาทักษะชีวิตและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเด็กมากขึ้น

แนวคิดโครงการ

Saturday School เป็นพื้นที่สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการพัฒนาอนาคตของชาติ เริ่มจากกระจายการศึกษาที่มีคุณภาพให้ไปถึงเด็กไทยทุกคน

Problem Topic

การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,การท่องเที่ยวชุมชน,ความรับผิดชอบต่อสังคม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิพลเมือง,การพัฒนาเศรษฐกิจ,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,คุณภาพชีวิต,ความเหลื่อมล้ำ,ความยากจน,การวางแผนการเงิน

Target

เด็ก,วัยรุ่น,ผู้ด้อยโอกาส,ครอบครัว,ชุมชน,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ,ภาคสังคม,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ

เป้าหมายของโครงการ

คนไทยในภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพมากขึ้น

เว็บไซต์

ปัญหา

ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยเริ่มเป็นที่รู้กันสำหรับคนในประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เมื่อคนรู้ปัญหาแล้วไม่รู้ว่าตนเองจะทำอย่างไรเพื่อช่วยทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น

วิธีการแก้ไข

สร้างช่องทางและกระบวนการเปิดโอกาสให้คนจากภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมกับการพัฒนาการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น
1. การเริ่มนำตนเองเข้ามามีส่วนร่วม - Saturday School เปิดช่องทางเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมให้คนในสังคมมาร่วมอาสาสมัครในทักษะความสามารถที่ตนเองสนใจเข้ามาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเด็กในระดับบุคคล
2. การเข้ามาเป็นทีมงานในการบริหารงานอาสาสมัคร - Saturday School เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนร่วมและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัคร มาพัฒนาตนเองผ่านการเป็นผู้นำในแต่ละส่วนของโครงการหรือองค์กรภายใต้ Saturday School
3. การขับเคลื่อนเชิงระบบและเครือข่าย - Saturday School ต่อยอดการเป็นระดับบริหารงานในแต่ละส่วนของ Saturday School เชื่อมต่อกับระบบการเปลี่ยนแปลงในภาพระหว่างองค์กรและสังคม ให้ทุกคนในขั้นนี้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงกลยุทธและขับเคลื่อนองค์กรภาพรวมและสังคม

ผลกระทบทางสังคม

เด็กได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
คนไทยจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

แผนความยั่งยืน

สร้างความแข็งแรงและขยายเครือข่ายอาสาสมัคร พร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมและให้ความเป็นเจ้าของกับอาสาสมัครในการต่อยอดและส่งต่อ เพื่อการขับเคลื่อนที่สำคัญกับการศึกษาไทย โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งตัวองค์กร Saturday School ในด้านการเงิน และ ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับเด็กในโครงการ
Project Owner