HelpDesk: Clinic for Change

All
All

LAST UPDATE ON

17 มิ.ย. 2562

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Done

PROJECT STARTED ON

19 พ.ย. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

6
ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
chokung_ku
Chokchai Larbnongsaeng
ยังไม่เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Done
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ม.ค. 2561
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

เนื่องด้วย School of Changemakers ได้ริเริ่มโครงการ Penguin Incubation ซึ่งเป็นระบบบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคม (A Social incubator) สร้างระบบสนับสนุนให้โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ได้พัฒนาไอเดียและทดลองทำจริง (Passion to Prototype) เพื่อค้นหาและนำเสนอวิธีการใหม่ต่อการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้มีศักยภาพแก้ไขปัญหาได้จริง

ซึ่ง Helpdesk เป็นหนึ่งในระบบสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากประสบการณ์การสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเราพบว่า โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมเมื่อดำเนินการมาถึงจุดหนึ่ง มักจะพบกับปัญหาเฉพาะทางที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ ช่วยชี้แนะทางออกที่จำเป็นต่อการทำโครงการหรือกิจกาารเพื่อสังคม เช่น การสร้างแบรนด์ การทำการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และตลาดทางสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
 

แนวคิดโครงการ

Helpdesk :Clinic for Change เป็น Service หนึ่งในระบบสนับสนุนของ School of Changemakers ด้านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเกิดอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ที่ปรึกษาของโครงการ Helpdesk มาจากเครือข่ายอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ (Professional Volunteer) ของ School of Changemakers ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งหัวข้อของ Helpdesk ตามความท้าทายที่พบระหว่างการสร้างความเปลี่ยนแปลง  (Changemakers Journey) การค้นพบจุดตั้งต้น (Starting Point) ในการเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม การศึกษาและทำความเข้าใจปัญหาทางสังคมที่ต้องการจะแก้ไข (Problem Insight) ไอเดีย Prototype และ การขยายโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม (Scale) อย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จึงเกิดเป็นโครงการ Helpdesk กระบวนการจับคู่ที่ปรึกษา อาสาสมัครผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการเข้ารับคำปรึกษา แต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชม. จำกัดจำนวนเข้าครั้งละ 2 ทีม โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้สามารถติดตามเข้าร่วมกิจกรรม HelpDesk ได้ที่ Event & Workshop 

Problem Topic

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,โรคติดต่อทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,ออฟฟิศซินโดรม,การออกกำลังกาย,คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ,อาหารปลอดภัย,โภชนาการและการบริโภคอาหาร,โรคอ้วน,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การวัดผลกระทบทางสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ,ความรับผิดชอบต่อสังคม,คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,อนุรักษ์สัตว์ป่า,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การทำลายระบบนิเวศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์,พลังงาน,การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,เสรีภาพการแสดงออก,สิทธิในความเป็นส่วนตัว,สิทธิเพศทางเลือก,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สวัสดิภาพแรงงาน,การเหยียดเชื้อชาติ,สงคราม และการก่อการร้าย,สิทธิความเป็นส่วนตัว,การลี้ภัย,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ความเชื่อและศาสนา,สื่อมวลชน,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,การเลือกตั้ง,การเมือง,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,คุณภาพชีวิต,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,ความเหลื่อมล้ำ,ตลาดผูกขาด,จริยธรรมทางธุรกิจ,การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย,ความยากจน,คอร์รัปชั่น,การวางแผนการเงิน

Target

เด็ก,วัยรุ่น,ผู้สูงอายุ,ผู้หญิง,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ครอบครัว,ชุมชน,ผู้อพยพ,สัตว์,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ,คนเมือง,สิ่งแวดล้อม,คนไร้บ้าน,ผู้อพยพ,เพศทางเลือก,ผู้ชาย,ภาคสังคม,คนไร้สัญชาติ,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ,อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน

Project Owner