HelpDesk: Clinic for Change

All
All

LAST UPDATE ON

17 มิ.ย. 2562

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Done

PROJECT STARTED ON

19 พ.ย. 2561

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

111
ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
chokung_ku
Chokchai Larbnongsaeng
ยังไม่เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Done
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ม.ค. 2561
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

เนื่องด้วย School of Changemakers ได้ริเริ่มโครงการ Penguin Incubation ซึ่งเป็นระบบบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคม (A Social incubator) สร้างระบบสนับสนุนให้โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ได้พัฒนาไอเดียและทดลองทำจริง (Passion to Prototype) เพื่อค้นหาและนำเสนอวิธีการใหม่ต่อการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้มีศักยภาพแก้ไขปัญหาได้จริง

ซึ่ง Helpdesk เป็นหนึ่งในระบบสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากประสบการณ์การสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเราพบว่า โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมเมื่อดำเนินการมาถึงจุดหนึ่ง มักจะพบกับปัญหาเฉพาะทางที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ ช่วยชี้แนะทางออกที่จำเป็นต่อการทำโครงการหรือกิจกาารเพื่อสังคม เช่น การสร้างแบรนด์ การทำการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และตลาดทางสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
 

แนวคิดโครงการ

Helpdesk :Clinic for Change เป็น Service หนึ่งในระบบสนับสนุนของ School of Changemakers ด้านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเกิดอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ที่ปรึกษาของโครงการ Helpdesk มาจากเครือข่ายอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ (Professional Volunteer) ของ School of Changemakers ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งหัวข้อของ Helpdesk ตามความท้าทายที่พบระหว่างการสร้างความเปลี่ยนแปลง  (Changemakers Journey) การค้นพบจุดตั้งต้น (Starting Point) ในการเริ่มโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม การศึกษาและทำความเข้าใจปัญหาทางสังคมที่ต้องการจะแก้ไข (Problem Insight) ไอเดีย Prototype และ การขยายโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม (Scale) อย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จึงเกิดเป็นโครงการ Helpdesk กระบวนการจับคู่ที่ปรึกษา อาสาสมัครผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการเข้ารับคำปรึกษา แต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชม. จำกัดจำนวนเข้าครั้งละ 2 ทีม โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้สามารถติดตามเข้าร่วมกิจกรรม HelpDesk ได้ที่ Event & Workshop 

Problem Topic

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,โรคติดต่อทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,ออฟฟิศซินโดรม,การออกกำลังกาย,คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ,อาหารปลอดภัย,โภชนาการและการบริโภคอาหาร,โรคอ้วน,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การวัดผลกระทบทางสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ,ความรับผิดชอบต่อสังคม,คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,อนุรักษ์สัตว์ป่า,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การทำลายระบบนิเวศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์,พลังงาน,การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,เสรีภาพการแสดงออก,สิทธิในความเป็นส่วนตัว,สิทธิเพศทางเลือก,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สวัสดิภาพแรงงาน,การเหยียดเชื้อชาติ,สงคราม และการก่อการร้าย,สิทธิความเป็นส่วนตัว,การลี้ภัย,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ความเชื่อและศาสนา,สื่อมวลชน,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,การเลือกตั้ง,การเมือง,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,คุณภาพชีวิต,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,ความเหลื่อมล้ำ,ตลาดผูกขาด,จริยธรรมทางธุรกิจ,การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย,ความยากจน,คอร์รัปชั่น,การวางแผนการเงิน

Target

เด็ก,วัยรุ่น,ผู้สูงอายุ,ผู้หญิง,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,ครอบครัว,ชุมชน,ผู้อพยพ,สัตว์,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ,คนเมือง,สิ่งแวดล้อม,คนไร้บ้าน,ผู้อพยพ,เพศทางเลือก,ผู้ชาย,ภาคสังคม,คนไร้สัญชาติ,ภาคธุรกิจ,ภาครัฐ,อื่นๆ (ระบุเป้าหมาย)

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน

Project Owner