Social Incubator

All

LAST UPDATE ON

25 มิ.ย. 2562

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Scaling

PROJECT STARTED ON

19 มิ.ย. 2562

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

266
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Scaling
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
19 มิ.ย. 2552
พื้นที่โปรเจกต์ :
กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

แนวคิดโครงการ

WHAT

ระบบบ่มเพาะ การสนับสนุนผู้ที่สนใจแก้ปัญหาสังคมให้ได้พัฒนาไอเดียสู่การลงมือทำ ผ่านเวิร์คช็อป จับคู่ทำงานกับโค้ชและที่ปรึกษา เพื่อทดสอบว่าไอเดียนั้นสามารถแก้ปัญหาในบริบทนั้นๆ ได้จริง  และสร้างระบบส่งต่อให้ไอเดียที่ผ่านทดสอบได้พัฒนาเป็นโมเดล มีโอกาสขยายผลและสร้างความยั่งยืน

WHY

จากประสบการณ์การทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่มาตั้งแต่ SOC ยังเป็นเพียงโครงการภายใต้มูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย พบว่า แม้จะมีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ มีโปรแกรมหรือกองทุนเพื่อสนับสนุนการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม และโปรแกรมส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเป็น Accelerator ที่สนับสนุนหรือลงทุนในโครงการหรือองค์กรที่มีโมเดลการทำงานที่พัฒนามาดีแล้ว  แต่การสนับสนุนในลักษณะ Incubator หรือการบ่มเพาะตั้งแต่สนับสนุนให้พัฒนาแรงบันดาลใจหรือไอเดียยังมีน้อย  และโปรแกรมบ่มเพาะที่มีอยู่อาจขาดการวางระบบส่งต่อ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยขาดนวัตกรรมสังคม และโครงการดีๆ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไม่ได้มีโอกาสพัฒนาต่อเนื่อง เติบโตไปจนสร้างผลกระทบทางสังคมได้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการแก้ปัญหาได้จริง

ในยุคข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี  ผู้คนรับรู้ข้อมูลปัญหาสังคม และสนใจเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ทำให้มีผู้สนใจริเริ่มกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย คนรุ่นใหม่ และกลุ่ม early retired    

ทาง School of Changemakers ได้พัฒนาการสนับสนุนการริเริ่มโครงการผ่านแคมเปญต่างๆ มากว่าสิบปี มาเป็นโมเดลการบ่มเพาะโครงการและกิจการเพื่อสังคม (ระยะเวลา 6-12 เดือน) และการสร้างระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงสังคม (1. ทรัพยากร 2.ความรู้และเครื่องมือต่างๆ 3.โค้ชและที่ปรึกษา 4.เครือข่าย)  และเพื่อให้เกิดการสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง จึงได้วางแผนขยายผลระบบบ่มเพาะแก่หน่วยงานและผู้สนใจ ด้วยความเข้าใจว่าระบบบ่มเพาะนั้นจำเป็นต้องพัฒนาให้เหมาะกับบริบทและพื้นที่  ต้องมีคอร์สเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดำเนินงานระบบบ่มเพาะและโค้ช รวมถึงการพัฒนาโมเดลการหารายได้ในระยะยาวของระบบบ่มเพาะนั้นๆ 

WHO

1. องค์กรหรือเครือข่ายที่สนใจสร้างระบบบ่มเพาะและระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง (เช่น องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรภาคสังคม ภาคประชาสังคม บริษัท หรือมหาวิทยาลัย)

2. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนวัตกรรมสังคม

WHEN & HOW

1. Social Incubator Workshop Series: อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมสร้างระบบบ่มเพาะ ผู้ที่สนใจต้องสามารถเข้าร่วมอบรมต่อเนื่องได้ทั้ง 3 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นในเวลา 8.30 -17.00 น. ณ School of Changemakers (ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย กรุงเทพฯ) แผนที่ ตามวันดังต่อไปนี้

  • Workshop 1: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 (ระบบบ่มเพาะและระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทีมบ่มเพาะ การวิเคราะห์บริบทพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
  • Workshop 2: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 (การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ไอเดียเบื้องต้นระบบบ่มเพาะและการวางแผนทดสอบไอเดีย)
  • Workshop 3: เสาร์ 24 สิงหาคม 2562 (การตั้งเป้าหมายระบบบ่มเพาะ โมเดลธุรกิจ และแผนการทำงาน)

สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/event/11882

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม)

2. Test Run Your Social Incubator: 

  • ช่วงเตรียมทีมระบบบ่มเพาะ (กันยายน-ตุลาคม 2562) ส่งทีมงานเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมทักษะการเป็นโค้ชโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นการพัฒนาไอเดีย การพัฒนาโมเดลและแผนงาน การบริหารโครงการและกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการวัดผลกระทบทางสังคม เป็นต้น
  • ทดลองบ่มเพาะ (พฤศจิกายน 2562 - กรกฎาคม 2563) ดำเนินการระบบบ่มเพาะโดยได้รับคำปรึกษาตลอดการดำเนินงาน โดยมีระยะเวลาในการบ่มเพาะ 10 เดือน ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โครงการขอสงวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการข้างต้นจบทั้ง 3 ครั้ง และสะดวกให้ทีมงานติดตามผลเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาระบบบ่มเพาะต่อไป
  • สรุปผล (สิงหาคม 2563) โดยการจัดเวทีสาธารณะเพื่อถอดบทเรียนและแสดงผลงานเคส/นวัตกรรมต่างๆ สร้างความร่วมมือกับภาคีและวางแผนการทำงานในระยะต่อไป


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
boy@schoolofchangemakers.com

 


 

Problem Topic

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,โรคติดต่อทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,ออฟฟิศซินโดรม,การออกกำลังกาย,คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ,อาหารปลอดภัย,โภชนาการและการบริโภคอาหาร,โรคอ้วน,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การวัดผลกระทบทางสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ,ความรับผิดชอบต่อสังคม,คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,อนุรักษ์สัตว์ป่า,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การทำลายระบบนิเวศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์,พลังงาน,การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,เสรีภาพการแสดงออก,สิทธิในความเป็นส่วนตัว,สิทธิเพศทางเลือก,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สวัสดิภาพแรงงาน,การเหยียดเชื้อชาติ,สงคราม และการก่อการร้าย,สิทธิความเป็นส่วนตัว,การลี้ภัย,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ความเชื่อและศาสนา,สื่อมวลชน,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,การเลือกตั้ง,การเมือง,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,คุณภาพชีวิต,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,ความเหลื่อมล้ำ,ตลาดผูกขาด,จริยธรรมทางธุรกิจ,การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย,ความยากจน,คอร์รัปชั่น,การวางแผนการเงิน

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน

Project Owner