Youth Council Lopburi Fundraising (YCLF)

All

LAST UPDATE ON

03 ก.ย. 2562

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Done

PROJECT STARTED ON

29 ส.ค. 2562

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

35
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
อยู่ในระยะ :
Done
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
30 ส.ค. 2562
พื้นที่โปรเจกต์ :
ลพบุรี
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

แนวคิดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ระดมทุนสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลของจังหวัดลพบุรี
Youth Council Lopburi Fundraising (YCLF)
 
แนวคิดโครงการ
โครงการนำร่องเพื่อสร้างต้นแบบระบบสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาลผ่านการสร้างระบบค้นหาและคัดเลือกอาสาสมัครโค้ชเพื่อช่วยจัดกิจกรรมระดมทุนหางบประมาณสนับสนุนการทำงานของพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการให้ดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นถอดโมเดลการทำงานเพื่อนำวิธีการดังกล่าวไปขยายผลในพื้นที่เดิมหรือพื้นที่อื่น ๆ ได้ต่อไป
 
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจัดตั้งและดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลขึ้นโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว ในแต่ละจังหวัดมอบอำนาจให้นายกองค์การบริหารตำบลมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลสภาเด็กและเยาวชน เป็นกรรมการและมีหน้าที่วางแผนเตรียมความพร้อมจัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็ก และเยาวชนตำบล/เทศบาล
 
ส่งผลให้ภายในจังหวัดลพบุรีดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กระดับตำบล/เทศบาลจำนวน 125 แห่งการดำเนินการสภาเด็กพบว่ามีความท้าทายเนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปี 2560 ให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล และเทศบาลเกิดขึ้นกระทันหันเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงมีเวลาการปรับตัวไม่มากนักอีกทั้งยังขาดประสบการณ์และแรงผลักดันการทำงานด้านพัฒนา เด็กและเยาวชนขาดระบบสนับสนุนให้กับพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นส่งผลให้มีตำบลและเทศบาลที่สามารถขับเคลื่อน งานสภาเด็กและเยาวชนได้เข้มแข็งเพียง 4% ได้แก่พื้นที่ ตำบลท่าศาลา ตำบลบางคู้ ตำบลม่วงค่อม ตำบลยางราก เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่เข้มแข็งเห็นความสำคัญเสียสละเวลาและทุนทรัพย์มีประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงาน ได้อย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 71 % มี สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลมีศักยภาพดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 88 แห่งนั้น พบว่ามีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนมีความสนใจให้ความร่วมมือและมีประสบการณ์การจัดตั้งและดำเนินโครงการสภาเด็ก และเยาวชนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการสนับสนุนยังมีน้อยกว่าหากเทียบกับพื้นที่สภาเด็กและเยาวชนในตำบล /เทศบาลเข้มแข็ง เนื่องจากตำบลไม่ได้อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนพึ่งเริ่มดำเนินงานสภาเด็ก และเยาวชนตำบล/เทศบาล อาจยังไม่มีเครือข่ายมากนักนอกจากพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่แล้วจำเป็น จะต้องสละเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อทำงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนที่รับผิดชอบให้ดำเนินการได้
 
School of Changemakers ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อหาโค้ชอาสาต้นแบบ ช่วยสนับสนุนการทำงานของพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ผ่านการจัดกิจกรรมเงินระดมทุนเพื่อหางบประมาณสนับสนุนการทำงาน ของพี่เลี้ยงหรือสภาเด็กและเยาวชนตำบลเองให้ดำเนินการโครงการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
วัตถุประสงค์โครงการ
 1. เพื่อพัฒนาโมเดลการทำงานระหว่างพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล กับโค้ชอาสา
 2. เพื่อโค้ชอาสาทำงานร่วมกับพี่เลี้ยง รวมถึงสภาเด็กและเยาวชนตำบล สามารถระดมทุนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ได้
 
กลุ่มเป้าหมาย
1. พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ในจังหวัดลพบุรี
2. อาสาสมัครโค้ช: คนในพื้นที่ / คนนอกพื้นที่ (คนที่เกิดในลพบุรี อยากกลับมาทำงานที่บ้าน)

คุณสมบัติ
1. พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล
 • มีความสนใจ เปิดโอกาส และพร้อมทำงานร่วมกับโค้ชอาสาเพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน
 • มีเวลาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการวางไว้ได้
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบ
 2. โค้ชอาสา
 • อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
 • เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือ คนลพบุรีที่อยากจะกลับมาอยู่บ้าน
 • มีความสนใจงานด้านพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
 • มีประสบการณ์ในการระดมทุน ธุรกิจ หรือการประกอบการ
 • มีเวลาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการวางไว้ได้
 • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการและลงพื้นได้
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.schoolofchangemakers.com/event/11916
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล
ในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมโครงการ
16 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562
2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโค้ชอาสา 30 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562
3. ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเป็นโค้ชอาสา 25 กันยายน 2562
4. งานประชุมพี่เลี้ยงและโค้ชเพื่อวางแผนกิจกรรมระดมทุน 4 ตุลาคม 2562
5. ลงมือระดมทุนตามแผนงาน ตุลาคม - ธันวาคม 2562
6. งานประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน 3 ธันวาคม 2562
 
การสนับสนุน
 • มีเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของโค้ช 5,000 บาท เพื่อต่อยอดการระดมทุนให้ได้เงินเพิ่มประมาณ 20,000 บาท
 • การบรรยายวิธีการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ ในงานประชุมพี่เลี้ยงและโค้ช
 • การสนับสนุนอื่นๆ จากโครงการ เช่น การให้คำปรึกษา การสื่อสารและการตลาด เป็นต้น
 
สถานที่จัดกิจกรรม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(หมายเหตุ : สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เข้าร่วม)
ระยะโครงการระดมทุน
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
 

Problem Topic

สุขภาพ,การเข้าถึงบริการสุขภาพ,ความรู้ในการดูแลสุขภาพ,สุขภาพทางเพศ,โรคติดต่อทางเพศ,สิ่งเสพติด,สุขภาพจิต,การสูงวัย,ออฟฟิศซินโดรม,การออกกำลังกาย,คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ,อาหารปลอดภัย,โภชนาการและการบริโภคอาหาร,โรคอ้วน,การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม,การลงทุนทางสังคม,การคุ้มครองผู้บริโภค,การวัดผลกระทบทางสังคม,การจ้างงาน,การค้าที่เป็นธรรม,การท่องเที่ยวชุมชน,ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ,ความรับผิดชอบต่อสังคม,คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,สิ่งแวดล้อม,น้ำ,อากาศ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,อนุรักษ์สัตว์ป่า,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การทำลายระบบนิเวศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์,พลังงาน,การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิและความเท่าเทียม,สิทธิพลเมือง,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิสตรี,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การค้ามนุษย์,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,เสรีภาพการแสดงออก,สิทธิในความเป็นส่วนตัว,สิทธิเพศทางเลือก,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,สวัสดิภาพแรงงาน,การเหยียดเชื้อชาติ,สงคราม และการก่อการร้าย,สิทธิความเป็นส่วนตัว,การลี้ภัย,สวัสดิภาพสัตว์,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ความเชื่อและศาสนา,สื่อมวลชน,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,การเลือกตั้ง,การเมือง,เศรษฐกิจ / ความยากจน,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,ความมั่นคงทางอาหาร,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,การพัฒนาเมือง,คุณภาพชีวิต,การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์,ความเหลื่อมล้ำ,ตลาดผูกขาด,จริยธรรมทางธุรกิจ,การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย,ความยากจน,คอร์รัปชั่น,การวางแผนการเงิน

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน