YCK Inspire ( Youth Council Korat Inspire)

All

LAST UPDATE ON

10 ก.ย. 2562

VERIFICATION

Not verified

PROJECT STAGE

Done

PROJECT STARTED ON

02 ก.ย. 2562

PROJECT STATUS

Active

VIEWS

22
ยังไม่มีข้อมูลการอัปเดต

ยังไม่มีการอัปเดตบทความ

ไม่มีข้อมูลเอกสารของโปรเจกต์นี้

ไม่มีข้อมูล

รูปภาพ
Username
Name
Status
boy@schoolofchangemakers.com
Vichayapat (Boy) Senapak
เข้าร่วม
อยู่ในระยะ :
Done
ชื่อทีม :
สมาชิกในทีม :
วันที่เริ่มโปรเจกต์ :
01 ก.ย. 2562
พื้นที่โปรเจกต์ :
นครราชสีมา
เว็บไซต์ :

ที่มาโครงการ

แนวคิดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

YCK Inspire   (Youth Council Korat Inspire)
“ปลุกพลัง นักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา"
       


แนวคิดโครงการ
                   โครงการออกแบบและทดลองสร้างต้นแบบการสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลผ่านกระบวนการถอดโมเดลการทำงาน ของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็งส่งต่อเครื่องมือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แรงผลักดันในการขับเคลื่อนและพัฒนางานสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลไปสู่เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่อยากเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงาน โดยสนับสนุนให้นำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของพื้นที่ตนเอง
 
หลักการและเหตุผล
                สืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล จัดตั้งและดำเนินการสภาเด็ก และเยาวชนระดับตำบลขึ้น โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว แต่ละจังหวัดมอบอำนาจให้นายกองค์การบริหารตำบล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลสภาเด็กและเยาวชน เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่วางแผน เตรียมความพร้อม จัดประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา มีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล จำนวน 333 แห่ง การดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนนั้น  พบว่า  มีความท้าทาย เนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 ให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เทศบาล เกิดขึ้นกระทันหัน เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงมีเวลาการปรับตัวไม่มากนักอีกทั้งยังขาดประสบการณ์และแรงผลักดันการทำงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ขาดระบบสนับสนุนให้กับพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ส่งผลให้มีตำบลและเทศบาลที่สามารถขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนได้เข้มแข็งเพียง 2% ได้แก่พื้นที่ ตำบลดอน ตำบลหินดาด ตำบลพุดซา ตำบลสารพี และตำบลหนองบัวสะอาด เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่เข้มแข็ง เห็นความสำคัญ เสียสละเวลาและทุนทรัพย์ มีประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกประมาณ 60 % มีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลมีศักยภาพดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 200 แห่งนั้น พบว่าเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงยังขาดแรงบันดาลใจและแรงพลักดันในการทำงาน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่อาจมองว่างานสภาเด็กและเยาวชนไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ยังมองไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าเป็นโอกาสในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสาเหตุปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การพัฒนาและขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไปได้ช้า
            School of Changemakers ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อทดลองสร้างต้นแบบระบบสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ผ่านการพัฒนาเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจ แรงผลักดัน จากการถอดโมเดลการทำงานของพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง ผ่านการจัดกิจกรรม อาทิเช่น การจัดประชุมเครือข่ายพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดคณะลงพื้นที่ดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและอบรมเชิงปฎิบัติการ สนับสนุนให้พี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้และเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสภาเด็กและเยาวชน
 
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อทดลองสร้างต้นแบบระบบสนับสนุนพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล
2. เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 15 ตำบล นำเครื่องมือทดลองปรับใช้ในการทำงาน
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่อยากเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานจำนวน 15 ตำบล
 
กลุ่มเป้าหมาย
1. เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลที่เข้มแข็ง มีประสบการณ์ทำงานและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ จำนวน 5 ตำบล                                                
2. เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ที่มีความสนใจต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงาน จำนวน 15 ตำบลในจังหวัดนครราชสีมา


ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1 ประสานงานกับต้นแบบเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสภาเด็กระดับตำบล                                         ร่วมหาประเด็นเนื้อหา เพื่อเตรียมข้อมูลในการถอดโมเดล สิงหาคม-กันยายน
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน  YCK Inspire "ปลุกพลัง นักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จังหวัดนครราชสีมา
 
1- 30 กันยายน 2562
3 ประชุมกลุ่มเพื่อทำความรู้จักกันและเตรียมความพร้อม (เฉพาะวิทยากร) 10 ตุลาคม 2562
4 กิจกรรม YCK Inspire “ปลุกพลัง นักพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล” 11 ตุลาคม 2562
5 ประชุมเครือข่ายและแลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือ 8 พฤศจิกายน 2562
6 กิจกรรมแลกปลี่ยนประสบการณ์และการประเมินผล 6 ธันวาคม 2562


สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Problem Topic

การศึกษา,การเข้าถึงการศึกษา,คุณภาพการศึกษา,การเลือกเรียนต่อ,คุณภาพครู,ศักยภาพเด็กและเยาวชน,การเล่น,ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน,ความรุนแรงในโรงเรียน,การกลั่นแกล้ง,เพศศึกษา,การสอบ,การลาออกกลางคัน,ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้,ความคิดสร้างสรรค์,โรงเรียนทางเลือก,การศึกษาออนไลน์,หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง,สันติภาพ / ความสงบสุข,การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม,ความขัดแย้งแบ่งแยก,อาชญากรรม,ความยุติธรรม,การสื่อสารเชิงบวก,น้ำ,อากาศ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,อนุรักษ์สัตว์ป่า,สวัสดิภาพสัตว์,พลังงานทดแทน,ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม,การอนุรักษ์ทรัพยากร,การทำลายระบบนิเวศ,ภัยพิบัติทางธรรมชาติ,พลังงาน,การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ,มลภาวะ,ขยะ,สิทธิมนุษยชน,สิทธิผู้พิการ,สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส,ความเท่าเทียมทางเพศ,การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น,เสรีภาพการแสดงออก,สิทธิเพศทางเลือก,การใช้ความรุนแรงในครอบครัว,การมีส่วนร่วม,ศิลปะวัฒนธรรม,เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น,ความโปร่งใส,บรรเทาภัยพิบัติ,ความเชื่อและศาสนา,สื่อมวลชน,สื่อมวลชน,กฎหมายและนโยบาย,การเลือกตั้ง,การเมือง,การสร้างและฝึกอาชีพ,การพัฒนาเศรษฐกิจ,ที่อยู่อาศัย,การพัฒนาชุมชน,ความเหลื่อมล้ำ,ความยากจน,คอร์รัปชั่น

เป้าหมายของโครงการ

เว็บไซต์

ปัญหา

วิธีการแก้ไข

ผลกระทบทางสังคม

แผนความยั่งยืน