Last Updated on 25 มกราคม 2017
Project Stage phototyping
Project Status not_active
Project Started on 25 มกราคม 2017
” OneSelf ”

คือ ความเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริง

คือ การค้นพบตนเองด้วยตนเอง

คือ การรวมเป็นหนึ่ง

คือ ทุกสรรพสิ่ง

คือ ธรรมะ

ที่มาโครงการ:

          พวกเราต่างก็มีความสนใจเกี่ยวกับการ “เข้าใจตนเอง” เพราะพวกเรามองว่าการเข้าใจตนเองนั้น จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยกำหนดเส้นทางเดินในชีวิตของบุคคล บุคคลผู้ซึ่งเข้าใจในตนเองนั้น จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย เพราะพวกเขาเหล่านั้นรู้ดีถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเอง รู้ว่าคุณค่าที่ตนเองยึดถือคืออะไร รู้ว่าอะไรสำคัญกับชีวิต

ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “OneSelf” ซึ่งคำคำนี้มีความหมายถึงตัวตนของบุคคลซึ่งมักมีการใช้ในทางปรัชญา จิตวิญญาณ รวมถึงศาสนาด้วย นอกจากนี้คำคำนี้ยังสามารถตีความว่าคือ “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ของมนุษย์ทุกคน ที่แม้จะมีความต่างกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หากแต่ก็เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น

โครงการนี้ใช้องค์ความรู้ในหลากหลายสาขาในการจัดกิจกรรม เช่น จิตวิทยา ปรัชญา โค้ชชิ่ง การบริหารจัดการ การแสดง และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการค้นพบคุณค่าที่ตนเองยึดถือในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ “แก่น” ของเนื้อหาภายในโครงการคือ “ธรรมะ” ซึ่งมีความเป็นสากลไม่ว่าบุคคลนั้นจะนับถือศาสนาใดก็ตาม และสามารถอธิบายให้รู้และเข้าใจได้ด้วยศาสตร์อื่น ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หรืออาจเรียกได้ว่าโครงการนี้จึงมีแนวทางของหลักสูตรคือ ธรรมะ แต่ไม่ใช่ค่ายธรรมะนั่นเอง

ปัญหา:
         การตัดสินใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยว่าจะทำอะไรต่อหลังเรียนจบ ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างเต็มตัว ทว่าสิ่งที่พบคือ นักศึกษาหลายคนยังไม่รู้แนวทางที่ชัดเจนว่าตนอยากที่จะทำอะไรต่อหลังเรียนจบ โดยจากการเก็บข้อมูลของทางโครงการพบว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในทางเลือกหลังเรียนจบ ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันทางสังคม ความคาดหวังจากพ่อแม่ การเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อน การมีความสนใจที่หลากหลายมากเกินไป เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบมากมายทั้งในระดับบุคคล และในระดับประเทศ
วิธีการแก้ไข:

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. Camp: สะท้อนให้บุคคลเห็นคุณค่าที่ตนเองยึดถือผ่านการทำกิจกรรมภายในค่ายเป็นเวลา 4 วัน โดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เช่น จิตวิทยา ปรัชญา การแสดง การบริหารจัดการ และอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้แก่นของหลักสูตรจะเป็น “ธรรมะ” แต่ทางผู้จัดโครงการจะไม่สื่อสารข้อความออกไปโดยตรง เพราะต้องการให้ค่ายนี้เหมาะกับผู้เข้าร่วมทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกด้วยศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

2. Community: เป็นพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ และโค้ชที่มาเป็นส่วนหนึ่งในค่ายทั้ง 4 วัน เพื่อที่จะคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านข้อมูล กำลังใจ หรือโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ หรือคุณค่าของแต่ละคน ทั้งนี้ยังรวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับการนัดหมายเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในการช่วยเหลือสังคม หรือเป็นฐานศิษย์เก่า (Alumni) ของค่ายนี้อีกด้วย

ผลกระทบทางสังคม:

ระดับบุคคล

นักศึกษามีความชัดเจนในคุณค่าที่ตนยึดถือและกำหนดเป้าหมายชีวิตจากคุณค่านั้น รวมถึงดำเนินชีวิตสอดคล้องตามคุณค่าของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษารู้สึกมั่นใจในตัวเอง ไม่เกิดความสับสนในการใช้ชีวิต หรือสามารถทนอยู่กับความกดดันในการทำงานได้มากกว่า เนื่องจากได้ลงมือทำในสิ่งที่มีคุณค่ากับตนเอง รวมถึงใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมาย นอกจากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นในการค้นหาตัวเองได้อีกด้วย

ระดับประเทศ

ภาคเอกชนมีพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูง และมีความพึงพอใจในการทำงานสูง ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลสูงสุดให้กับองค์กรต่อไปได้

ภาครัฐมีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งนี้เกิดจากแรงงานคุณภาพสูงที่คอยพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตนให้คุณค่าอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้อาจเกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวนมากที่อยากสานฝันของตัวเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยที่มีจะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น

สังคมภาพรวมจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะเป็นสังคมที่ต่างคนต่างยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน เพราะเข้าใจดีว่าแต่ละบุคคลนั้นมีคุณค่าที่ยึดถือแตกต่างกันไป ทั้งนี้ยังช่วยเหลือกันเพื่อสนับสนุนบุคคลอื่นให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่การช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

แผนความยั่งยืน:

ระยะสั้น

– สร้างSupportive Communityของผู้เข้าร่วมให้มาแชร์ประสบการณ์ของการเดินตามเป้าหมายชีวิตให้กันและกัน รวมถึงคอยแบ่งปันข้อมูลต่างๆที่สำคัญให้กับเพื่อนๆในรุ่น

– สร้างระบบAlumniให้สมาชิกรุ่นแรกสามารถมาเป็น Voluntary Coachเพื่อช่วยจัดกิจกรรมในรุ่นต่อๆไป

– สร้างแบบประเมินผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น

ระยะยาว

– แยกย่อยเป็นWorkshopเล็ก โดยอ้างอิงตามความต้องการของผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

– เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายในอนาคต เช่น นักเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ เป็นต้น

– สร้างค่ายในลำดับต่อไป เช่น ค่ายFollowing Passion สำหรับคนที่ชัดเจนในคุณค่าของตัวเองแล้ว แต่เกิดความสับสนเพราะยังไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จมากพอ เป็นต้น

เป้าหมายโครงการ:
          เป้าหมายของเราคือ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนรู้ถึงคุณค่าที่ตนเองยึดถือส่งผลให้ชัดเจนกับเป้าหมายชีวิตของตนเอง และมีแผนที่จะเริ่มต้นลงมือทำตามเป้าหมายนั้นหลังจากที่จบจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการติดตามผลผ่านทาง Line หรือ Facebook Group ในช่วง 1-3 เดือนหลังจากวันจัดกิจกรรม

0

Project Owner

พื้นที่โปรเจกต์ : กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ : www.facebook.com/oneselfthailand

, ,

OneSelf = ธรรมะ??

หากใครได้อ่านคำอธิบายเกี่ยวกับโครงการ OneSelf ก็คงสะดุดตากับคำว่า “ธรรมะ” ที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำโครงกา…

earthweerawat

21 กรกฎาคม 2017
, ,

5th iCARE Monthly Meeting : Social Impact Assessment Workshop

ในวันที่ 1 ก.ค. 2560 พวกเราทีม OneSelf ได้ไปประชุมประจำเดือนกับ iCARE หรือเรียกอีกชื่อว่างาน iCARE Monthly Meeting ครั้ง…

Facebook Profile photo

earth4421

11 กรกฎาคม 2017
, ,

OneSelf: Our Learning from Self-Exploration Camp

OneSelf Community หรือ ชุมชนคนรู้จักตนเอง ได้เริ่มเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ขึ้นเป็นครั้งแรกใน Self-Exploration Camp ที่รวมเอาเ…

earthweerawat

30 มิถุนายน 2017

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below